Tidigare _Hem_

Protestlistor/Namninsamlingar runt om i landet

Stoppa den huvudlösa va-utbyggnaden i landet och utred istället de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns.

Som nu förstörs näring, som borde återföras till marken genom källsortering direkt efter toan.  Näringen förstörs genom att blanda avloppet med oändligt mycket extra vatten och skicka denna nedsmutsade vattensörja till dagens kommunala reningsverk. Det som nu pågår är ett oerhört slöseri med naturens resurser, och förstör våra sjöar och hav avsiktligt. Det gör man för att premiera kortsiktiga vinster hos kommunerna som kan kräva in förbrukningsavgifter av användarna efter att vi fastighetsägare betalt nedläggningar av va-ledningarna.

Skall vi behöva demonstrera och arbeta med namninsamlingar för att politiker och myndigheter och kommuner skall förstå, att rättsstatens grundvalar förstörs, om man med odemokratiska medel kör över medborgarna och gör dem rättslösa när man mot deras vilja ansluter dem till kommunalt va på landsbygden. Detta till ingen miljönytta.

Så här förbannade är vi:

Kommuner gör människor hemslösa, fördriver dem i från deras hem, vi blir helt rättslösa

Vi vet att de kommunala reningsverken förstör våra sjöar. Ändock så skall vi tvingas till de lösningarna, när vi har bättre alternativ. Se filmen Renare hav.

Eller uttryckt i naturvetenskapliga termer i ett semenarium för riksdagsmännen, 2017-11-22.

(mer info)

 • Var är kretsloppstänket?
 • Var är sunt förnuft?
 • Var är  de demokratiska spelreglerna?
 • Var är domstolarna som även tänker på de små människorna?
 • Var är våra politiker som står upp för oss och inte sluter öronen och hänvisar till nya utredningar?
Är det så här vi skall ha det?

Eller skall vi stå iväg för maskinerna när de kommer. Det prövade Nordanstigsborna, men kommunen kallade på polisen som föste undan de protesterande. Dessa protesterande är inte stenkastare, de är inte huliganer som vill ha bråk, utan Vera och Kjell, Anna och Lasse och Tove och Nichlas med 1 nyfött barn som står i vägen och som kommer att förlora sina hem och stugor för att kommunen över huvudet på dem tagit beslut om att tvångsansluta dem. Till ingen nytta för miljön. Det är ju ändock miljön som är anledningen till att vi skall investera hundratusentals kronor. Eller finns andra anledningar- ekonomiska till exempel, som inte alls har med miljön att göra?

Är det så här vi skall använda demokratin?

Minoriteter kan alltid köras över av majoriteter.

Nu är det vi som utses som miljöbovar.

Genom historien så finns många andra grupper i samhället som utsetts till ”bovar” och som majoriteten fördrivit och krossat.

Gör inte om dessa misstag, nu i miljöns namn.

Vad skall vi göra.
 • Skall vi ta släpkärrorna fyllda med gödsel och sprida på Sergels torg?
 • Skall vi demonstrera på Sergels torg?
 • Skall vi  demonstrera i varje ort som vi berörs av inte önskade tvångsanslutningar?
 • Skall vi störa varje fullmäktigemöte med frågor om va anslutningar?
 • Skall vi begära ut alla handlingar från kommunerna rörande dessa ärenden och kräva att JO agerar om vi inte får ut mail, mötesprotokoll, arbetsanteckningar mm.
 • Skall vi alla lämna in medborgarförslag till fullmäktige. Det kan bli många förslag som kommer in.
 • Skall vi överklaga till förvaltningsrätt och till Mark och Miljödomstol i varje ärende, och komma med kompletteringar till domstolen, varje gång kommunen kommer med detaljplaner, ledningsrättsansökningar, anslutningspunktsplaceringar, omprövningar om pumphusplaceringar så att inte dessas bräddavlopp går ut i badvikarna mm.
 • Skall vi stmma staten för felaktigt agerande i Europadomstolen. En dyr och omständlig histora, men vi är många som är utomordntiligt förbannade nu.

Om vi skall ha det på det viset så finns det kämpaglöd hos många.

 

Men är det är så här, vi skall hantera samhället resurser och enskildas tid, så skapar detta  bara ilska och frustration hos samtliga och ingen allas tro på folkhem, demokrati, empati och tilltro till vetenskap och sunt förnuft. Fake nws och tyckande blir i stället parollen.

Det finns samhällen runt om i världen där människovärdet och demokratin är satta på undantag.

Skall vi göra likadant här?

I Finland förstod man allvaret i folks protester och ändrade lagen.

Gör så här i Sverige också.

Men lagar tar lång tid att ändra.

Så kravet och den starka reaktionen på kommunernas handlande i detta akuta läge är

att, Utredningen Hållbara vattentjänster tillika Hav och Vattenmyndigheten, ger en ​tydlig rekommendation till samtliga kommuner​ om ett omedelbart stopp för fortsatt bildande av verksamhetsområden, tills en ny lag är på plats.

En i nuläget stark forcering av genomföranden, i beslutade verksamhetsområden, kommer att leda till ännu fler tragedier till ingen nytta för miljön eller hälsan.

Kanske en ”Lex Köping eller en Lex Nacka, en lex Tyresö, en lex Munkedal, en lex Dals-Ed, en lex Umeå, en Lex Vänersborg, en Lex …. ”.

Så här illa far en kvinna i fritidshusområdet  utanför Köping

Politiker.

Gör något nu, inte när människor fördrivits från sina hem och stugor till ingen som helst nytta för miljön.

Varför har hemsidan bildats

I Sverige finns det ca 800 000 enskilda avlopp med olika standard, där många behöver uppgraderas för att uppfylla lagens krav på rening. Många avlopp uppfyller dock redan lagens strängaste krav.

I TV4:s granskningsprogram Kalla fakta måndagen den 16 oktober kallat ”Stugupproret” visade man hur godtyckligt dessa fastighetsägare behandlas beroende i vilken kommun de bor i. Vi i va-i-tiden.se nätverket fortsätter Stugupproret. Så gör även facebooksidan Avloppsbedrägeriet.

Vissa kommuner upprättar s.k. verksamhetsområden utan undersökningar och dokumentation vad gäller de rekvisit beträffande skydd av människors hälsa och miljön som ställs upp i Lagen om allmänna vattentjänster 6§. Kommunerna vill bygga ut kommunalt avlopp, ofta med långa ledningar, och det framgår med all tydlighet att det inte är miljön eller människors hälsa som kommer i första rummet. Tvärtom innebär ledningarna ofta stora ingrepp i naturen och risker för läckage av avloppsvatten.

Om det var människors hälsa och miljön man värnade om är lokala lösningar nästan alltid att föredra, då de är både miljövänligare och kostnadseffektivare.

Se Sakkunskap och LRFs artiklar

Men i stället är det kommunens planer (eller drömmar) om expansion som ligger bakom utbyggnaden av kommunalt VA, på bekostnad av de fastighetsägare som tvingas betala mycket stora belopp för att finansiera utbyggnaden. Kostnaderna kan i värsta fall överstiga fastigheternas värde och tvinga människor från hus och hem.

För sophanteringen har vi länge sorterat sopporna, och kan göra det bättre, för att verkligen åstadkomma en cirkulär ekonomi. Varför klarar inte kommunerna av att tänka utanför gängse ramar när det gäller toalettavfallet. Det är ett utmärkt gödningsämne om det hanteras rätt, men ihopblandat med allt annat vatten från tvättmaskiner, vägar och industrier, så blir slammet en produkt som är oandvändbar, och som skall kvittblivas i gamla gruvhål, brännas upp, eller att bönder skall mutas att använda slamet på åkrarna.

.Människorna är helt rättslösa gentemot kommunerna, trots att de egentligen har lagen på sin sida.

Den 11 maj 2017  beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ”ska se över hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras så att det inte alltid är kommunen som ska ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. Ibland blir det billigare både för kommunen och för fastighetsägarna att fastighetsägarna går samman och skapar en så kallad gemensamhetsanläggning. Som lagen ser ut idag saknas incitament för fastighetsägarna att ordna VA genom samverkan mellan fastighetsägarna. En mer flexibel lagstiftning kan ge mer optimala och kostnadseffektiva lösningar både för fastighetsägaren och för kommunen.”

Tyvärr kan vi konstatera att inga företrädare för de hundratusentals fastighetsägare som berörs är kopplade till utredningen. Vi vill därför med denna hemsida skapa ett nätverk för fastighetsägare så att vi kan uppmärksamma utredaren på aspekter i frågan som rör oss fastighetsägare och vår närmiljö.