Va-i-tiden kontakter med miljödepartementet och Grönvall

VA-i-tidens remissvar _Hållbara vattentjänster, SOU 2018_34 och bilaga insänt till miljödepartementet 2018-10-26. 

En skrivelse och följebrev skickades till ett tiotal områden i Sverige som berörs av kommunal tvångsanslutning av VA.  Förutom denna undertecknade skrivelse som representanter för grupper av fastighetsägare som ställt sig bakom, har områdena kommit in med sina bilagor på sin syn på kommunal va anslutning. När några av oss senare besökte Miljödepartementet så lämnade vi över skrivelsen med bilagor. Den skickades därefter till miljö- resp bostadsministrarna.

8 dec 2017 besökte några områdesrepresentanter den statlige utredaren Anders Grönwall och lämnade över en Sammanställning av argument. 

Avslutningsvis vid besöket framförde vi:
Vårt krav och starka reaktion på kommunernas handlande i detta akuta läge är att, Utredningen tillika Hav och Vattenmyndigheten, ger en ​tydlig rekommendation till samtliga kommuner​ om ett omedelbart stopp för fortsatt bildande av verksamhetsområden, tills en ny lag är på plats. En i nuläget stark forcering av genomföranden, i beslutade verksamhetsområden, kommer att leda till ännu fler tragedier till ingen nytta för miljön eller hälsan.