Sakkunskap- Sammanställning och viktiga länkar

Markretintionen är effektiv och säker och bör gärna användas som metod då det gäller små avlopp på landsbygden.

Föreningen VA-i- tiden har gjort en omfattande argumentationssammanställning, Bedömning av enskilt avlopp. Vägledning för Miljö- och hälsoskyddsnämnder – sett ur ett användarperspektiv, som vi hoppas du skall kunna ha nytta av i dina kontakter med myndigheterna. Alla ärenden är olika, men du bör kunna lyfta ut de argumenten som är tillämpliga för just ditt fall.


Argumenten är bl a hämtade från nedanstående forskning och kursmaterial:

Föredrag, domstolspläderingar, artiklar

Remissyttrande- kommentarer

Remssyttrandet ovan , Tydligare regler för små avloppsansläggningar med tillhörande konsekvensanalys. M2016/02191/Nm, visar att gödande ämnen från små avlopp i normalfallet endast når recipienter om de har direktutsläpp eller ligger mycket nära utströmningsområde. Detta då fosfor effektivt immobiliseras under transporten i mark. Studien och de slutsatser som förs fram, se bifogat är sprängstoff i debatten och för myndigheterna mycket besvärande. Havs och Vattenmyndigheten har ju länge och 
effektivt spridit myten om att enskilda avlopp är stora miljöbovar (tex att de ”släpper ut lika mycket som kommunala reningsverk”). De har också genom sin vägledning bidragit till att kommuner idag ofta ställer helt onödiga och extremt dyra krav på åtgärder för enskilda avlopp. Myten om de enskilda avloppen som stora miljöbovar bidrar också till att kommuner med stöd av §6 LAV tvingar in FÄ (fastighetsägarna) i kommunala system, system som inte sällan är betydligt sämre vad gäller skydd och resurshushållning.

Rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor har HaV läst och granskat, men man vill inte godkänna rapporten.
Vill 
HaV mörka informationen i rapporten?
Det är ju ändå så att rapporten har gått igenom flera remissomgångar, och många bekräftar rapportens relevans och går inte på HAVs linje.


2018-01-28:
Det verkar som om HAV även fortsättningsvis vill mörka vetenskaplig forskning.
Se följande artikel: Forskare och myndigheter inte överens om avloppsfrågan.
Se sista stycket där HaV fortsätter att hävda att retentionen beaktas av SMED, trots att SMED själva erkänner att så inte sker! HAV menar att de skall ställa större krav på kommunala avlopp men det kan ju inte hävdas förrän de genomförts.

 

Även EU har ju bedömt att svenska reningsverk inte uppfyller kraven på god rening. Senast träffade EU regeringen i slutet av januari för att diskutera förbättringar på området.
Se artikeln:  Sveriges avloppsrening döms ut, hundratals miljoner i EU böter hotar. (mer info under fliken TV, radio, tidningar, artikel artikel 2017-11-24)

Det är ju inte bara ”bristfälliga och olagliga avloppsanläggningar som får krav på åtgärder”. Det är fullt  fungerande markbäddar/infiltrationer och slutna septiktankar som dömts ut.

OM dessa är olagliga så är det fel på lagen som snarast måste ändras för fortsatt tilltro till vårt rättssamhälle.

Av remissvaren på rapporten ovan så har av 11 svar, 10 gett klart godkänt medan det från KTH helt underkänner rapporten och anser att den absolut inte ska publiceras. Svaret från KTH är signerat av dess rektor och utarbetat av Gunno Renman. Gunno saknar relevant biologisk kunskap.  Dessutom är det i vetenskapliga sammanhang regel att man anger ev. intressekonflikter med det man skriver om. Gunno har detaljerat listat KTH:s specialiteter, uppenbarligen för att ge intryck av att svaret ska väga tungt, men nämner inte sin intressekonflikt såsom ekonomiska intressen i avloppsreningssystem (Polinite).
Han anser att all rening ska ske i avloppsreningssystemet. Denna del är bortdefinierad och rapporten handlar om vad som händer EFTER avloppsreningssystemet.
Rektorn på KTH är ombedd om en förklaring för hur de ser på objektivitet och jäv när de skickar remissvar.

Som alltid i heta frågor står det mycket pengar på spel, en stor branch som vill sälja eller bygga minireningsverk, pumpstationer och ledningar och därför vill man gärna bibehålla myten om små avlopp som miljöbovar.

Likaså vill gärna kommuner överta sjönära fritidshusområden och göra om till permanentboende. Genom nuvarande tolkning av LAV får man nuvarande fastighetsägare att betala för hela infrastrukturen i form av va och ibland för vägar och belysning. Att invånarna sen inte har råd att ha kvar fritidshuset eller att bo kvar i området är tydligen oväse
ntligt.  

2017-10-11
HaV går idag ut med nyheten att utsläppen av fosfor och kväve från land, är nu på samma låga nivå som på 1950-talet. Rapporten Tydligare regler för små avloppsanläggningar med konsekvensanalys är interngranskad på HaV och funnen ”gedigen och vederhäftig”. Detta tyder på att det finns krafter inom Hav som vill tona ned de enskilda avloppens betydelse för övergödning.

 

Ytterligare länkar:

 • Havs och vattenmyndigheten styr regelverket kring små avlopp och ger ut mängder med riktlinjer och publikationer och köper forskning kring sitt område.
  – Sök på publikationer t ex för dokumentet Verktyg för bättre vatten, miljökvalitetsnormer.. 
  – Ex: Åtgärder för bättre vatten/Åtgärder för kommuner
 • vaguiden.se
  VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.
  (Anm: VA gudien riktar sig till företag och myndigheter och tar betalt för sina tjänster utgående ifrån företagets och kommuners storlek. Kostnaden är avsevärd, vilket gör att enskilda som vill kunna mer och vill få information inte har råd att skaffa sig ett medlemsskap)
 • vaplaneringsguiden.se.
  Är en del av va-guiden.
 • Avloppsguiden
  Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information.
 • mikrobiologi-i-markbaserade-anlaggningar.
  Filmen handlar om markens egen reningsförmåga och om mark och infiltrationsbäddar.
  Fundera på om ni verkligen är de stora nedskitarna av Östersjön och Mälaren.
 • Info om kväveutsläpp och planktontillväxt.
 • Stor satsning på rent hav.
  Det krävs kraftfulla insatser för att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster. Regeringen vill redan nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Med de nya pengarna vill regeringen sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden.

Konferenser, utbildningar