Så här tolkar Svenskt vatten och kommunerna lagen

Hur blev det så här?

LAV §6 är bara tillämplig där miljö och hälsoskyddskäl kräver kommunalt huvudmannaskap. Finns inga miljöskäl eller hälsoskäl får inte kommunen lägga ut va område.  Om vissa fastighetsägare vill ha kommunalt va så får de upprätta civilrättsliga avtal individuellt med kommunen. 

Men kommunerna använder va-lagen (LAV) som ett sätt att göra fastighetsägarna debiterbara.
Goda tankar om miljöskydd, blev bara ekonomiska intressen.

Så här tänker Munkedals kommun när man gör va planering.

Bil 6 Va-strategi KF 2015-10-01

Lägg märke till att behoven, i form av grundliga behovsundersökningar för att se om avloppen verkligen förstör vattendragen och sjön/havet finns inte med i uppräknningen av åtgärder, utan det är behovet av ny bebygglelse som styr. Dvs lagens krav på att rekvisit uppfylls inte.
Som Munkedal och andra kommuner agerar idag så är det va behoven för en annan typ av bebyggelse i nuvarande fritidshusområden som  skall lösas med centrala kommunala va lösningar. Dock är det dagens fastighetsägare som skall betala kalaset, klarar de inte sen av att bo där är sak samma. Detta leder till att människor känner sig berövade egendom och sin rätt att bli tillfrågad. Demokration blir helt satt ur spel när folk skall fördrivas och bytas ut mot andra grupper. Social swapping i dess sämsta skepnad, ofta förknippad med diktaturer och inte med västerländska demokratier.

Svenskt vatten vill ändra lagarna

Svenskt vatten är en branschorganisation för Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag: VA-organisationerna i landets samtliga 290 kommuner.

Föredrag från Svenskt vatten Svenskt vatten, 6–1-juni-stockholm.
Svenskt vatten vill ändra lagarna.
1. Svenskt Vatten har tagit bort paragrafen om att huvudmannen inte får tvinga en fastighetsägare att ansluta om de har ett bättre system. Dom vill stänga dörren för innovation!
2. Särtaxa önskas kunna införas. Eskilstunafallet avskräcker kommunerna idag. Där vann de boende och kommunen var tvungna att backa så att samma anslutningstaxa togs ut för alla i Eskilstuna. Köping lärde sig av detta och höjde anslutningstaxan nästan 3 gånger tidigare nivå för att få kostnadstäckning för stora projekt i landsbygden. Samtidigt blev samtliga lediga tomter i kommunen mycket dyrare, anslutningstaxan gick ju upp där med. Så kommunerna vill kunna använda särtaxan just för att kunna bygga ut specifika områden. Från länsstyrelsens föredrag pekar man på att kostnaden för de boende är inte avgörande för utbyggnaden.
Förslagen i föredraget skrämmer.
Den statliga utredningen har enbart representanter för branschorganistationen svenskt vatten, från SKL (Sveriges kommuner och landsting) och från kommunerna med. förutom  Åsa Classon från http://www.helasverige.se.
Villaägarnas Anna Werner finns med i bakgrunden, bla i ovanstående föredrag, men även som påverkare till miljödepartementet.
Vilka blir remissinstans för den statliga utredningen måntro. Vi som skall betala kalaset, kommer våra röster höras överhuvudtaget?
Kommentarer på ovanstående

2017-11-18, Hans Lönn
Det här är ju inte riktigt klokt! Jag hade t.o.m. litet svårt att läsa det hela så att jag förstod rätt! Att Svenskt vatten nu skulle ha tagit bort att man inte får tvinga in en fastighetsägare som har en bättre lösning?! Nu om någon gång står det fullkomligt klart för mig att köra mig som pilotfall till Europadomstolen är det enda som vi kan göra! Annars blir vi bara totalt överkörda!