Rening av vatten och avlopp

Fakta

Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Källa: Länsstyrelsen Småland

  • Gäller det när de kommunala reningsverken släpper ut 5-10% av avloppsvattnet rakt ut i vattendragen?
  • Gäller det när ca 10% av avloppsvattnet rinner ut vid haverier och bräddningar, dvs när stora mängder vatten från regnväder och snösmältning kommer till reningsverken. Fördyrt att bygga bort enl kommunerna.
  • Gäller ovanstående när kommunerna sprider ut det giftiga avloppsslammet från reningsverken över åkrar.
  • Gäller det när avloppsledningar läcker, så att mängden vatten till reningsverken är en halv till 3 gånger så mycket som bewräknat från dricksvattenförbrukningen? För dyrt att åtgärda enl de kommunerna.
  • Gäller det för reningsverkets havererade ledningar som rinner rakt ut i åar och älvar, som t ex i Skellefteå där flera dygns avloppsvatten rann rakt ut i älven?
  • Gäller det då slam läggs som högar på åker eller på helt plana gödselplattor utan kanter för företag, t ex Biototal, som skall blanda det giftiga slammet med andra restprodukter från tätorten, och där slammet rinner ner och ut i bäckarna och vidare mot sjöarna, som te x för Biototal i St Anna.
  • => Som det är nu, så svarar kommunerna med att naturen och vattnet bryter ner ämnena i avloppsslammet.
  • =>Varför fungerar det för tätortens bajs och kiss, som också innehåller skit från vägar och hustak och kemikalier och metaller från reningsverken, men inte från enskilda fastigheter. De avloppen förstör våra sjöar och hav och vårt grundvatten och dricksvatten. Logik saknas.