Finnspång/Bränntorp

Inlägg

 

Tidigare info

http://branntorp.se/vagforeningen/branntorps-framtida-avloppslosning/

Bränntorps framtida avloppslösning

Nedtecknat efter telsamtal med representant för Bränntorp.
Bränntorp är ett ganska samlat område på 307 tomter, 60 pers bor permanent, en del mellan maj och sept, och några är där några veckor till  enbart 15 min.

De fick ett brev med krav från kommunen 2015? på att avloppsfrågan skulle lösas och formade sig som grupp för att lösa frågan.
Ganska snart framgick det att kommunens lösning med 4 mil långa ledningar från Finnspång eller något kortare från Katrineholm var väldigt dyra förslag, 225 000 kr nämndes för anslutningen.
De bildade en arbetsgrupp, och efter en tid blev det några som jobbade intensivt med juridik och tekniska frågor mm.  Bl a kollades 40 domar från Mark och Miljödomstolen.

20 leverantörer kontaktades och 12 st valdes ut för närmare granskning. 6 företag kom dit och blev utfrågade enl en mall de upprättat. 4 personer höll på intensivt med avloppsfrågor flera månader.  De kom fram till att det fanns mycket billigare lösningar typ Alnarp för 1-4 hus, eller andra lösningar, t ex Tranås Cement,  som är mer skalbara för 1 till 300? hus.  Alnarpsanläggningan skall skötas ibland då kaveldunen skall kapas, minireningsverken skall slamsugas och utloppet skall gå till ett dike eller sjö. (Se sammanställnning på hemsidan.)

Hösten 2016 träffade de Finnspångs kommun och lyssnade på vad kommunen hade att säga och senare framförde de vad de funnit.

Kommunen hade bl a invändingar på antalet inspektionspunkter som de fick, t ex med Alnarps lösning skulle det bli ca 81 punkter. Septitankslösningen är också problematisk, eftersom det redan idag kräver en lastbil som i stort sett varje dag far runt i området och hämtar slam.  (Egen anm: I ett fritidshusområde i Norrtälje töms tankarna enl ett rullande schema, så att samtliga tankar töms regelbundet, säg en gång per år, därefter får man beställa separata tömningar. Det finns också lösningar på larm som placeras i tankarna och som går till kommunen/slamsugarna. Dessa kan då planera turerna bättre.)

Driftskostnad för minireningsverk ca 1100 kr/år, naturligtvis beror detta av hur många hus som är anknutna och användningsmängden. Därmed blir det inga förbrukningskostnader att betala till kommunen.

Problem kan bli ifall många skall anslutas till ett reningsverk, då krävs det 100% anslutning för att kommunen skall godkänna lösningen, samtidigt som en förening inte har lagliga möjligheter att kräva en tvångsanslutning.

Finnspång ställde sig öppen för olika alternativ till va lösning. Finnspångs agerande har hela tiden varit att ha en öppen dialog med de som berörs av VA planen. Planen är nu att gå ner i detalj på olika lösningar och ta upp detta till fullmäktigebeslut. Kommunen är pressad av länsstyrelsen till åtgärder. Görs inget väntar vitesförläggande.

För drickvatten finns idag flera brunnar som ger mycket vatten, många har egen borrad brunn.