Dals-Ed/Nössemark

Inlägg

 

Vatten och avlopp: VA-problemet i Nössemark, Vem skall betala och hur mycket?

artikel http://nwt.se/bengtsfors/dal-insandare/2016/12/15/vem-skall-betala-och-hur-mycket

Publicerad 2016-12-15 17:14

Vi har chockats av att kommunen på fullt allvar, tycks vilja påtvinga Nössemark ett reningsverk för 100 miljoner kr. På det aktuella området finns drygt 60 fastboende och cirka 175 fastigheter utspridda över ett stort och kuperat område. Inga miljöskador eller hälsoproblem finns belagda.

Bra miljö och hälsa är ett av våra högsta värden men för VA-Nössemark står kostnaderna inte i någon som helst rimlig proportion till den eventuella nyttan. Vi ber de som driver VA-frågan att besinna sig. Det finns angelägna satsningar, som bara kostar bråkdelen. De cirka 130 000 kronor per fastighet som de boende skall betala räcker bara till en liten del av totalkostnaden. Kvar finns 70 miljoner kronor som drabbar alla i kommunen och som riskerar att placera Dals-Ed i skatte- och VA-taxetoppen i Sverige för decennier framåt.

VA-Nössemark är en mycket omfattande fråga med privatekonomiska, kommun-ekonomiska, tekniska och miljömässiga aspekter. Vi begränsar oss här till ekonomi och förutsättningar.

 

Kommunalt vatten och avloppsrening är en central fråga i Nössemark.

Stämmer uppskattningen att kostnaden är 100 miljoner och att 70 miljoner skall fördelas på övriga boende i kommunen? Finns det andra delar av kommunen med ”femtontal eller fler hus i samlad bebyggelse” som står i kö eller är aktuella för VA-utredning?

Vad gäller förutsättningar så beslutade kommunfullmäktige den 19 september 2007 att inte bygga ett kommunalt vatten/avloppsnät i Nössemark då de ekonomiska effekterna blir för stora för VA-kollektivet i kommunen och dess nyttjare. Bedöms de ekonomiska förutsättningarna vara bättre idag?

År 2007 gjorde WRS Water Revival System, Uppsala bedömningen att varken miljö, hälsoskydd eller tekniska ekonomiska aspekter talade för central försörjning utan snarare för decentraliserade lösningar (se rapporten ”Strategi för hantering av avlopp i Nössemark”).

Vår fråga är: Vad har förändrats beträffande miljö, hälsoskydd, tekniska och ekonomiska aspekter som kan leda till en förändrad bedömning? Lagstiftningen är inte förändrad.

 

Teknisk chef skriver i tjänsteskrivelse den 4 februari 2014 till kommunstyrelsen ”Det upplevs aktuellt att återigen se över situationen och göra en bedömning utifrån dagens situation och förutsättningar vilka förändrats över tid”.

Inte heller här finns några substantiella argument. Vi hoppas att kommunens politiker inte fattar beslut där slutnotan kan bli 100 miljoner utifrån att någon (okänt vem) ”har upplevt att det är aktuellt att se över situationen”.

Martin Carling gav ett snabbt svar (Dalslänningen den 15 november) och uttryckte förståelse inför de problem som vi beskrev i vårt föregående debattinlägg. Nu finns många som vill veta mer. Kostnaderna drabbar ju inte bara boende i Nössemark utan alla boende i kommunen. Vad finns att säga om detta?

Fast- och fritidsboende i Nössemark