Enskilda avloppsägare får betala viten – men kommunerna slipper! Så lät nyligen rubriken i AH.

Enskilda avloppsägare får betala viten – men kommunerna slipper! Så lät nyligen rubriken i AH.

”Granskningen visade att det under ett enda år skett tusentals utsläpp av orenat avloppsvatten inom 300 meter från badplatser, via bräddningar från avloppsledningsnätet”.
Detta är tydligen inte det enda man inte har kontroll över.
Här lite fakta: Källa SCB och SvensktVatten AB.
De kommunala VA-systemen i Sverige består av 3300 vattenverk och avloppsreningsverk,
20 000 större pumpstationer och 200 000 km VA-ledningar (vatten, spillvatten, dagvatten). Dessa VA-system levererade år 2019 i storleksordningen 0,9 miljarder kubikmeter
dricksvatten och behandlade 1,3 miljarder kubikmeter avloppsvatten i avloppsreningsverken. Den totala driftkostnaden år 2019 för kommunala VA-verksamheter i Sverige var drygt 21 miljarder kronor och det investerades totalt cirka 16 miljarder kronor. De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala avloppsreningsverk i Sverige uppgick 2018 till cirka 270 ton fosfor, 15 000 ton kväve, 6 500 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 40 500 ton kemiskt syreförbrukande material (COD-Cr) vid avloppsreningsverken. Mängd obehandlat avloppsvatten som bräddats från ledningsnät eller avloppsreningsverk var ca 13.4 miljoner m3. Med den statistik som finns tillgänglig är slutsatsen att 50% av bräddningen sker vid avloppsreningsverk och 50% sker i avloppsledningsnäten
2021 hade driftkostnaderna för samma verksamhet trots samma volymer nu stigit till 23 miljarder kr, att jämföras med kostnad 2019 på 21 miljarder kr. En ökning med 2 miljarder kr. Bräddningarna 2021 hade nu också ökat till 18.9 milj/ m3, vs 13 milj/ m3 för år 2019, En ökning av bräddning med nära på 6 miljoner m³ orenat avloppsvaten.
Detta trots alla miljarder man under de senaste gångna åren även investerat i verksamheten.
År 2019 investerade man 16 miljarder kr, år 2020/ 20 miljarder kr, och 2021/ 21 miljarder kr osv. Priserna på vatten stiger också för brukarna, som inget annat val har än att nu betala, och även de med fungerande VA som nu blir tvångsanslutna. Att tillägga här är vattenförlusterna. Man levererade ca 894 milj m3 dricksvatten år 2020. Den levererade volym som inte gav några intäkter var 24% . Och läckaget som fortfarande och som konstant legat kring 16-17% de senaste åren, (151,98 milj/m3 i läckage). Någon måste betala notan? Se denna rapport 2023 taxestatestik, (förändrad  kostnadsbild). https://www.svensktvatten.se/…/sv_rapport_kommentar…
//MR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *