Magazin24/ ”Står alla bakom?”

”Står alla bakom?”

Misogyna troll som gömmer sig bakom Strategigruppen.


Vi, några i strategigruppen, önskade replikera på denna insändare med nedanstående, men Magazin24 tar inte in fler insändare om VA på NorrMälarstrand tills fullmäktige i Köping feb -23, då Ms motion om omtag för VA projektet skall tas upp till beslut.

Replik till L Karlsson

Det är inga misogyna troll som gömmer sig bakom Strategigruppen. Vi är fastighetsägare utmed Norrmälarstrand som inte ser behovet av detta prestigeprojekt. Vi framför våra åsikter utan att gorma, gapa och skrämma utifrån den grundlagsenliga yttrandefriheten precis som du gjort i din insändare.

Lars-Göran Carlsson Roland Karlsson Kent Andersson Anders Segerberg
Strategigruppen


Från min sida, som Anders Segerberg, skrev jag då en insändare till Bblat, får se om den publiceras.

Replik till L Karlsson

2010 frågade Köpings kommun fastighetsägarna på Norr Mälarstrand om de ville ha kommunalt VA. Om 50%svarade ja, så skulle projektet startas. Enkäten besvarades med ett massivt NEJ. 2014 återkom kommunen, nu om 30% ville ansluta sig. Svaret var återigen NEJ. Dec 2016 föreslog Köpings kommuns VA avdelning fullmäktige att VA frågan löstes kommunalt, vilket fastslogs av fullmäktige. Detta eftersom fastighetsägarna inte förstått att VA frågan inte kunde lösas enskilt, något kommunen aldrig framfört tidigare och inte heller senare bevisat vetenskapligt utan bara i domstol.

VA beslutet 2016 överklagades av 170 fastighetsägare i förvaltningsrätten inom tidsfristen tre veckor efter fullmäktigebeslut, där det avvisades, eftersom kommunen fattat beslutet formellt på rätt sätt. 236 fastighetsägare överklagade då till MMD. Kommunen framförde i sin miljökonsekvensbeskrivning ett stort antal antaganden om bättre miljö o hälsa, vi som motpart bevisade att argumenten ej var vetenskapligt förankrade och inte heller var i överensstämmelse med lagens skrivning. MMD dömde dock i likhet med andra fall i Sverige till kommunens fördel. Kommunalt VA är enl domstolen bättre än alla andra avlopp, även om vetenskapen säger att det är det sämsta och dyraste alternativet för landsbygden. Vår slutsats blev att VA lagstiftning ihop med miljö och planlagstiftning används för att byta befolkning i Sveriges fritidshusområden. Inte för att gynna miljö och hälsa.

Ett medborgarförslag lämnades in 2018 av fastighetsägarna på NorrMälarstrand tillfullmäktige. Ca 65 pers medverkade vid överlämnandet och 126 skrev under.
Medborgarförslaget behandlades 1,5 år senare, trots lagens krav på skyndsamhet o maxtid om 1 år.

Vid lantmäteriförhandlingarna medverkade på första mötet ca 70 fastighetsägare och frågade om hur man skulle komma fram till sin fastighet under byggnation, vad som händer om man grävde av vattenledningar o fiberkablar, om tomter användes som upplagsplats för schacktmassor, om tomter o hus förstördes, och om vart fastighetsägaren vänder sig vid problem. Svaret blev från kommunen att vi får svar senare. Likadant vid de två andra mötena, vid det sista önskade inte VA avdelningen ens närvara fysiskt utan svaren gavs via mobil till församlingen.

Nu, då senare är nu, när vattenledningen in till Stäudd dragits, så hänvisar kommunen till entrepenören, som inte har en aning om att de skall kontakta berörda fastighetsägare. Vi bävar för fortsättningen.

Vi som drivit dessa frågor samlades under de första två åren frekvent i någons kök på NorrMälarstrand, och vi utgör strategigruppen. Vi var några stycken från varje förening samt flera ägare till jordbruksfastigheterna som berördes av ledningsdragningen. Det är vi som vid olika tillfällen skrivit insändare, ordnat stormöten, bjudit in expertis för föredrag, skrivit överklaganden, frågat fullmäktige, uppvaktat riksdagsmän och miljödepartementet, och fört vår talan ihop med Villaägarna i riksdagens miljö o civilutskott.

För Strategigruppen

Anders segerberg, Lars Göran Carlsson, Roland Karlsson, Kent Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *