VA-i tiden får framföra en from önskan i juletid

VA-i-tiden har skickat ut en julhälsning till våra myndigheter:


En from önskan i juletid

English version: Merry Christmas letter

   

I en tid med tal om cyberattacker och rullande nedstängning av vårt elnät, så utgör   tillgång till eget vatten och egen uppvärmning via spisar och kakelugnar en viktig del av vår trygghet på landsbygden. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och möjligheten till värme och matlagning i krissituationer kan inte nog framhållas.


Det finns 700.000 enskilda brunnar i Sverige. Varje brunn kan i en krissituation förse minst 10 familjer med sitt dagliga behov av dricksvatten. Genom att bära in en hink med vatten så fungerar även våra WC, genom att hälla vattnet i toastolen – detta så länge vi inte tvingats installera elektriska avloppslösningar. 

Genom initiativ av enskilda verkstäder i Sverige, så svetsas det nu hundratals – kanske tusentals – enkla plåtkaminer, som skickas till Ukraina för att ge värme och möjlighet till matlagning.

Vi vill därför skicka en vädjan till beslutsfattare på olika nivåer i samhället: Förstör inte denna vår trygghet! Tvinga oss inte att ansluta till kommunala VA-system! Tvinga oss inte till avloppslösningar, som kräver el! Förbjud oss inte att elda i våra spisar och kaminer! Gör inte detta av okunskap, missriktad miljöhänsyn – eller bara för att ni kan!

För den nationella föreningen VA-i-tiden

Lars-Göran Carlsson, ordförande


För den som önskar skicka denna fromma önskan till politiker, beslutsfattare, släkt och vänner så finns här även denna pdf fil: 2022-12-20 Julkort till myndigheter från VA-i-tiden.

 EU har ju nu avsatt några 100 miljarder Euro för att skapa incitament och regelverk, samt EU:s bank har nu avsatt tusen miljarder i fördelaktiga lån till och för att uppnå miljömålen 2030, men också 2050  Helt klart att många nu står i kö för att få fingrana i dessa avsatta medel. och beredda att köra över vem som. Vi fä lär vackert få ta kepsen i hand, Finns ju ingen möjlighet eller ens på kartan att vi fä ska kunna mäta oss mot denna övermakt. Och som de själv säger :”det är svårt att nu avgöra vilka lån som kommer göra miljönytta”  Det är dock en liten skara elit och våra pengar de leker med. suck… /MR


Förslaget om nytt avloppsdirektiv ser verkligen inte bra ut. Återigen drabbas landsbygden värst. Som jag ser det kan bli slutet för framåtsyftande miljöarbete och sunt ekonomiskt tänkande. 

Remissen ska vara inne 11 februari 2023: Remiss av Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen – Regeringen.se

Svensk Vatten har gett ett preliminärt svar.  remissvar-utkast-november.pdf (svensktvatten.se). De pekar på en del positiva saker men framförallt riskerna för suboptimering,  dvs att pengar läggs på extremt dyra åtgärder med ingen eller tveksam miljönytta.  Speciellt drabbade blir landsbygden, se figuren nedan.   Svenskt  Vatten skriver: ”Förslaget konserverar teknik och teknikutveckling, missar miljönytta eller överreglar utan tydlig miljönytta eller på sätt som ökar energi- och kemikalie[1]förbrukningen och medför negativ klimatpåverkan”. Man pekar också på att direktivet är otidsenligt och konserverar teknik: ”Vidare är det föreslagna avloppsdirektivets sätt att ställa krav på teknik (sekundär rening, tertiär rening, kvartenär rening) i artiklarna 7 – 9 otidsenligt, det bör istället ställa funktions[1]krav som släpper utvecklingen av tekniska lösningar fri. Det viktigaste för miljön och människors hälsa är vilket resultat som ska nås, inte vilken teknik som används för att nå dit. Även kravet på utsläppskontroll i artikel 21 och annex 1 härrör från traditioner som gällde när det trettio år gamla direktivet skrevs. Kontrollkraven kan bara följas i konventionella avlopps[1]reningsverk. De hämmar exempelvis resurseffektiva naturbaserade lösningar och produktion av dricksvatten från spillvatten. Rening i markbäddar kan behöva stoppas och byggas om bara för att kontrollen inte kan utföras på föreslaget sätt”

(anm: För att se bilden, se ovanstående remissvar sid 6)

Det nya förslaget är precis som det tidigare,  inne på att allt avloppsvatten skall in i rör och ledas till reningsverk. Direktivet kommer, beröra i stort sett all bebyggelse (tidigare 2000 pe, till bebyggelse som nån gång under året uppgår till mer än 10 pers/ha) Det betyder att i stort sett varenda liten by skall underkasta sig kraven!   Basnivåer för rening skärps. Direktivet innebär total centralstyrning. Ingen anpassning av krav tillåts av medlemsländer eller av myndigheter i det enskilda fallet. Öppen VA planering och MB hänsynsregler om att skyddsåtgärder efter skyddsbehov kan vi nog glömma om direktivet går igenom. Även principen om proportionalitet (rimlighet) liksom resurs, klimat och hushållningsfrågor… 

Hoppats på nåt helt annat, tex att avloppsdirektivet skulle anamma avfallsdirektivets princip om avfallshierarki.

 


Man må ju undra vad man håller på med. Miljö o klimat skall räddas, men när man skrapar på ytan verkar vetenskap o proportionalitet försvinna och det blir enbart en fråga om hur stora investeringar man gör, dock utan att fundera på om resultatet är bra eller ej, mer än för den pengarullning det innebär och den strålglans projekten ger för folk som inte har en aning om vad dom egentligen görs.
Läste i Svd idag om hovrättens beslut om Kallingeborna, som har förhöjda halter av PFAS i sitt blod. Det kommunala reningsverkets verksamhet befrias helt från skuld och bevisbördan skjuts hrlt på de drabbade.
Samma taktik verkar gälla för kommunerna o lagstiftare för EA. Det är fastighetsägarna som skall visa att risken av EA inte påverkar människors miljö o hälsa, men som i detta fall när kommunerna o lagstiftaren skall tyda kagen, är det den lille mannen på landsbygden som skall bevisa, dock utan kunskap och mit en kader av miljöinspektörer som gåt på kurser o konferenser genom HAV och VA guiden och som i nästa steg stöds av en helt horribel lagtolkning där myndigheterna övertolkar å det vansinnigaste.
I Köping var uppe på förre fullmäktige varför man skall bygga kommunalt vatten till oss och argumentet nu är att man redan plöjt ner 8 milj i konsultkostnader o i panik beställt sjöledningsläggningen i mälaren för en 14 miljoner och pekar på att det blir hopplöst dyrt om man stoppar projektet. Dessutom kommer avloppen inte godkännas eftersom några detaljplaner för nybyggnationer inte kommer att gälla, så hus som byggs får inte användas. Att projektet går på 150 miljoner o är kraftigt underfinansierat o att köpingsbon får betala det på vattentaxan sen förtiger man.
Därtill hänvisar man till en konsultrapport där man säger att även om riksdagen sagt att tvångsanslutningar inte får göras för fastigheter som har godkända avlopp, säger man att kommunala reningsverk är alltid bättre än enskilda o att lagtolkningen i alla fall då blir att man skall vångsansluta fastigheterna. Se https://koping.se/download/18.3dcd35ec18419bc638349776/1669134179893/14.2%20PM%20om%20kommunernas%20ansvar%20enligt%20LAV.pdf
Så om vår myndighet HAV, va guiden, miljöinspektörsutbildningar, entrepenörsbransch och VA branschen nu vill att i stort sätt alls skall vara anslutna till kommunala avlopp, oavsett hur långt det är och hur många man betjänar, så passar EUs tankar väl ihop med de svenska.
Att miljönoch klimqtet tar styk vetkar man inte bry sig. Ta bara fosforfällorna med kalkbrytning, bränning o transporter, kranbilar hos slutkunden o hanteringen före åkern tyder bara på att man är intresserad av en peningrullning. Inget annat.
Om landsbygden skall leva eller ej är inget man bryr sig om, kanske vill man ha alla boende så tätt som möjligt så man sedan kan tala om vinsterna med minskade resor o allt på ett ställe. Förutom för folket med gott om pengar, de skaffar fritidshus på landet och åker dit med elbilen och har delägarskap i vindsnurrsprojekten och har därmed gjort tillräckligt för miljön. Se bara på TVs underhållningsprogram, där det”fina” folket sitter ute på bryggan vid en liten sjö. Den drömmen blir flr de flesta ouppnåelig, eftersom krav på kommunala VA projekt, sophämtning, uträtande av vägar o asfaltering gör det mer o mer hopplöst för dagens människor att köpa eller behålla föräldrarnas fritidshus eller gård.
Blir väl som i Vietnam på 70 talet, då folk skulle bo i stängslade  byar, då visste man var de var befolkningen var.
Samtidigt talar man om bättre beredskap och att vi skall kkara oss bättre med skafferi, torkning, sylt ing etc för att göra oss mindre sårbara. Vi gör tvärt om nu. Pengarna styr.
Anders S, webbredaktör.
———-
Kommentar: Det är lätt att tappa andan! Och tron på samhället. Det finns ett uttalande som kommer från World Economic Forum om att ‘own nothing and be happy’
Inser nu att det är värre än jag anat. När varje fastighet är fast i avloppsnätet – om EU får som dom vill – så är ofriheten nästa station. Till och med Svenskt Vatten har reagerat vilket säger en hel del om detta förslag. Lägg till alla de som är kopplade till fjärrvärmen och elen – Schack Matt! Det som händer i Köping är Orwellskt! /Ulf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *