VA-i-tiden: Tips om dokument att hänvisa till vid beslut om bedömningsgrund av enskilda avlopp.

Se även inlägg från Växjö kommun som krävt av miljöinspektörerna vattenprov för utdömande av avlopp, och inte enbart visuell inspektion: Principer vid bedömning vid förbud av enskilda avlopp.2022-10-14

Tips om dokument för fastighetsägare som oroas över beslut om utdömande av enskilda avlopp

Enskilda fastighetsägares intresseförening VA-i-tiden vill tipsa Dig som fastighetsägare om dokument att hänvisa till om Du får ett beslut från kommunen om utdömande av Ditt avlopp. För att ett utdömande ska ske krävs att en olägenhet för miljön föreligger.

Vår tro är att fler kommuner kommer att följa dessa föredömliga exempel från Växjö kommun samt Hörby kommun utifrån länkade dokument. Tänk också på att Du kan påverka de förtroendevalda i din kommun, genom att kontakta dem, för att de skall fatta motsvarande beslut- att utdömande av enskilda avlopp endast kan ske om olägenheter kan påvisas.

Det finns också möjlighet att inlämna ett medborgarförslag till kommunen med förslag om att din kommun ska fatta ett liknande beslut.

För VA-i-tiden

Lars-Göran Carlsson
Ordförande


Dokument att hänvisa till vid beslut om bedömningsgrund av enskilda avlopp.

1.
Växjö kommun har 2022-04-19 beslutat att inte döma ut fungerande och tidigare godkända enskilda avlopp, såvida det inte kan påvisas befintliga eller förväntade olägenheter för miljön eller människors hälsa. Beslutet framgår av detta protokoll (§50) från miljö och hälsoskyddsnämnden 2022-04-19. 

Beslutet har dock överklagats av en miljöpartist, som menar att det är inte möjligt att göra mätningar på det sätt som föreslagits, samt att det brister mot kravet på likabehandling inför lagen. (personlig kommentar: Man skulle således kunna döma någon för fortkörning utan att kunna mäta, utan enbart gissa att någon kört för fort. Likaledes att om en kommun tidigare dömt ut avlopp på felaktig grund, så måste man av rättviseskäl fortsätta med detta). 

2.
Hörby kommun har under augusti 2022 fattat ett liknande beslut. 

Initierat ärende: Principer vid bedömning vid förbud av enskilda avlopp.
Ett av Hörby kommuns fokusområden är levande landsbygd. Det är av största vikt att boende på landsbygden inte fördyras i onödan. Hörbys politiker har också med stor samsyn över partigränserna i en workshop som anordnades nyligen med deltagare från VR-nämnden, KS samt Bygg- och miljönämndens presidium konstaterat att vi vill bevara småskaligheten med vatten och avlopp på landsbygden, inte minst ur beredskapssynpunkt.

Föreslås att Bygg- och miljönämndens beslutar att antar följande principer vid beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar.

1. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten läggs endast på de avloppsanläggningar där någon form av olägenhet kan konstateras som påverkar människors hälsa och/eller den lokala miljön.

2. Vattenprov skall tas vid anläggningens utsläppspunkt där det är möjligt när man vid tillsyn har tvivel om anläggningens funktion. På vilket sätt fastighetsägaren kan bevisa att anläggningen fungerar ska anges enligt fastställda krav. Finns enskild brunn som skulle kunna påverkas av avloppsanläggningen skall vattenprov tas för att:

a. Bekräfta eller utesluta förorening från avloppet.

b. Bidra till god vattenstatus i de enskilda brunnar som finns i kommunen.

c. Resultaten av de tagna proverna sammanställs och blir en del av kommunens arbete med hållbar god vattenstatus i kommunens samtliga recipienter. Årligen skall denna redovisning ges till ansvarig nämnd.

Principer enligt punkt 1 och punkt 2 blir gällande från och med att beslutet tagits av nämnden.

Kostnaden för tillsyn ligger idag på ägaren till den enskilda avloppsanläggningen. Vattenprover som utförs på en anläggnings utsläppspunkt eller dricksvattenbrunn ska täckas av nuvarande tillsynstaxa och inte leda till en ökad kostnad för ägaren av avloppsanläggningen eller dricksvattenbrunnen.

Framtida budgetbeslut behöver ta hänsyn till den högre kostnaden som vattenprover kan komma att innebära.

För innevarande år, 2022, kan de eventuella vattenprover som tas bidra till en kostnadsökning. Därför avser nämnden att söka täckning för ökade kostnader på grund av vattenprovtagning hos kommunstyrelsen om nämndens budget som helhet riskerar att gå med underskott.

Hörby den 31 maj 2022
Astrid Lofs
1:e vice ordf. Bygg- och Miljönämnden

 

3.
Mark och miljödomstolen i Växjö har 2020-12-21 avkunnat en dom i ett ärende från Nybro kommun. I sin dom skrivit domstolen bl.a. följande:

Även om anläggningen – som byggdes 1973 – uppnått en hög ålder så har nämnden inte pekat på några konkreta omständigheter som tyder på att reningsgraden i densamma skulle vara otillräcklig. Att markens reningsförmåga riskerar att avta med tiden, och att mer eller mindre omfattande ombyggnation eller upprustning av anläggningen kan behöva vidtas, innebär dock inte att tillsynsmyndigheten kan avstå från kravet att i varje enskilt fall göra en individuell bedömning av den aktuella anläggningen

Av den utredning som legat till grund för nämndens beslut att förbjuda utsläpp till den befintliga avloppsanläggningen finns inget, utöver hög ålder, som tyder på att anläggningen är bristfällig på ett sådant sätt att den förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det finns därför enligt mark- och miljödomstolens mening inte skäl att på befintligt underlag förbjuda utsläpp av avloppsvatten till anläggningen

4.
En vetenskaplig genomgång (länk till rapporten på VA-guiden: Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor) visar att markens renande förmåga är stor. Den viktigaste reningen sker i den omättade zonen (dvs. mark ovanför grundvattnet). Fortsatt rening sker dock även i den mättade zonen. Ett riktvärde är att efter ca 75 m genom marken är avloppsvattnet rent från smittämnen och merparten av sitt ursprungliga innehåll av fosfor och kväve. Om endast BDT (Bad-Disk-Tvätt) vatten tillförs anläggningen räcker det med 15-20 m mark för att uppnå fullgod rening.
Läs sammanfattningen sid 5.

Denna utredning är beställd och betald av Havs- och vattenmyndigheten, men myndigheten har därefter inte velat hänvisa till densamma, då slutsatsen i utredningen inte överensstämde med myndighetens förhoppning.

 

 

Ovanstående sammanställning gjord av Arne Gunnarsson för föreningen VA-i-tiden 2022-09-23,  arne.grasholma@gmail.comKommentar: Ifall man får ett föreläggande/ utdömande av sin avloppsanläggning så ska man alltid ”slänga tillbaka bomben” dvs man ska fråga vad man ska uppnås eftersom det är de som är ”experterna”. Fråga var det ska mätas, vad som ska analyseras, vilka gränsvärden som gäller och var dvs vad som ska uppnås. Vilken typ av anläggning man sedan väljer har kommunen inte med att göra bara man uppfyller deras krav vilka alltså måste definieras. Det är också viktigt att man har 0-världen att jämföra med men de måste säga var prover ska tas. I dricksvattenbrunn i borrhåll på x meters avstånd etc. Så dialog rekommenderas. /AL


 

En kommentar

  1. Kan kommunen ge sig på den som äger en sommarstuga mitt i skogen och endast producerar gråvatten ( utedass ) ? Inga vattendrag – mer än ett avvattningsdike finnes i närheten.
    Är vi – befolkningen en samling idioter som tillåter allt ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *