Webbredaktören tar till orda, 2022-07-30

Följebrevstext till brevet nedan:

Webbredaktören tar till orda. Brev nr 40. 2022-07-30
Strukturerat upp ytterligare om VA frågorna från tidningsartiklar,  insändare och mail och sammanställt dessa i länkat brev, Webbredaktören tar till orda.
Brevet går som vanligt till:
 • De som bor på Köpings NorrMälarstrand, dvs på fritidshusområdena på Stäudd, Dåvö och St. Aspholmen, samt fastighetsägare/vattenägare av ledningsdragning dit via Mälaren.
 • Politiker och tjänstemän i Köping som kan vara berörda
 • Riksdagsledamöter som agerat kring VA frågan
 • Villaägarnas representanter i många samtal vi haft med miljö och jordbruksutskottet, samt civilutskottet.
 • Experter  och andra kring VA frågor.
 • Andra berörda av utdömda avlopp och tvångsanslutningar till kommunala VA system runt om i landet, från Piteå i norr till södraste Skåne
 • En del tidningar- både lokalt och nationellt.
/Anders
webbredaktör för VA-i-tiden.se


Webbredaktören tar till orda, brev nr 40, 2022-07-30.

Köping

Köpings kommunala bolag VME skriver på sin hemsida: 

Arbetet med kommunalt vatten och avlopp till norra mälarstranden:
Vi bygger en delvis sjöförlagd ledning för att ansluta flera bostadsområden längs norra mälarstranden till kommunalt vatten och avlopp. Målsättningen är att ansluta hushållen i början av 2024. Nästa steg är att sjöledningen börjar läggas i september.
Nu är upphandlingen avslutad med entreprenader för att kunna komma igång med den sjöförlagda ledningen.

Vi i Strategigruppen skrev därför ett öppet brev till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt VME´s styrelse: Strategigruppen Norrmälarstrand besvikna på (S) och (V)

Det blev en hel del insändare i BBlat och Magazin 24. Insändare som påpekade  att de vill ha kommunalt VA och längtar efter det, och känner sig hindrade i sin utveckling av sina stugor av att inte få ordentligt vatten och avlopp:

VME svarar också

En insändare påpekar att ett politiskt genomtrumfat projekt med tvångsanslutningar inte är demokrati: 

De borgerliga partierna, kan tänka sig att ompröva hela VA projektet och säga upp kontraktet med den entreprenör som skall lägga VA ledningar i Mälaren, med projektstart nu i höst.

Vårt svar från strategigruppen som insändare i BBlat blev: VA-anslutningar kommer bli dyrare än projekterat:
Först vill vi gratulera de som tycker att 700000 kr är bättre än 200000 kr + egen grävning eller inget alls. Har man sedan flera ”bostadsenheter” är det bara att multiplicerar dessa med 700.000kr.

Tycker man sedan att det är ok med tvångsanslutningar + breddavlopp som mynnar  ut i badvikarna och avloppsslam som förgiftats av vägskiten, som sprids på bästa åkerjorden, är det bara att beklaga.

Tycker man också att dricksvattnet  skall användas för att spola avloppen med, så har man glömt miljöaspekten och då är det inte längre en miljöfråga utan handlar bara om bekvämlighet och ekonomi- för de som har råd. Andra får ju sälja sina hem och stugor.

Det finns ju 230 underskrifter som tycker något annat.

Vi uppskattar att projektkostnaden gått upp från 84 miljoner till 150 miljoner kronor.

 • Höjer man dagens avgifter och smetar ut det över alla nyanslutningar framåt, dvs 91 miljoner kronor på VA kollektivet?
 • Behåller man dagens avgifter och tar det överskjutande med andra medel, dvs på skatten för alla Köpingsbor?
 • Tar man ut särtaxa på oss 212 som är kvar i projektet, då blir det 700 000 kr/ fastighet i anslutningskostnad + 100-300 000 i egen grävning?

Vi saknar ett konkret svar från kommunen på hur projektet ska finansieras om 2016 budgeten inte håller.

Det är svar vi borde vara berättigade till.

Eller är demokrati bara att tiga inför de som företräder majoriteten av hela Köpings befolkning, som i de flesta fall inte berörs? Vi förlorar ju bara våra hem och stugor och fördrivs härifrån. 

Strategigruppen

 

Insändaren ovan blev till efter att jag försökt att skriva en insändare- den blev som vanligt mycket längre men ger också bakgrund och andra aspekter på ovanstående.

Bl a om att Strategigruppen ses som en Tragedigrupp för några fastighetsägare, men långt långt ifrån den majoritet av ägare som inte vill ha något kommunalt vatten. För mig och många andra är det en tragedi att tvingas bort härifrån.
Att som kommunen från början talade om att man skall rädda Mälaren från våra utsläpp, får hänföras till kategorin lögner, liksom att vi insinuerar om att kommunen bara gör det för oss, och inte alls har som tanke att driva oss därifrån. Kostnaden på en halv till en miljon, att betala för något man redan har, lär driva många härifrån. Att S och V inte tycker detta, är svårt för mig att förstå. Det borde väl vara S och V som slåss för den lilla människan, nu verkar det vara tvärt om.

 

Så till min för långa insändare: 

Upprinnelsen till VA projektet NorrMälarstrand var 2002 då några husägare på Tavsta hage önskade få kommunalt vatten för att få till vinterbonade fritidshus med större byggrättigheter  och kontaktade kommunen. 2008 ledde detta till info-möten för de 10 områdena på Stäudd, Dåvö och St.Aspholmen och 2011-2012 så hade kommunen samtal med företrädare för de olika föreningarna. Svaret från folket var NEJ till kommunalt vatten, och frågan ställdes också hur skolskjutsar, hemtjänst, vägar skulle ordnas. Köpings kommun tiger och ger inga svar.
2011 erbjöds kommunalt vatten för 150-175 tkr/ fastighet.Svaret var återigen NEJ, likaså 2012, då man ville sätta igång ett projekt ifall 30% accepterade. 


Dec 2016 beslöt man i fullmäktige (FM) att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för VA för NorrMälarstrand med motiveringen enl. Salomonsson (S) att vi skulle kunna bada och fiska i Mälaren.Vi var den stora förorenaren, vilket senare visade sig vara ren lögn. Eftersom vi inte antagit tidigare erbjudanden så ansåg kommunen att de behövde ta ett ansvar- vi hade alltså svarat fel på enkäterna och i diskussionerna.
Senare förs ett nytt argument in på kommunens hemsida- Dricksvattentillgången måste säkras. Dock sinar våra bergborrade brunnar långt senare än kommunens enl SGU. Visst finns dåliga brunnar, men det stora flertalet är nöjda med sin vattenlösning. I st för kommunalt vatten så går det ju också att filtrera Mälarsvvatten. Kostnaden är ca 50 000 kr, i st för ½ miljon kr.


Inga evidensbaserade undersökningar av kommunen har skett av vare sig avlopps- eller dricksvattenstatus till idag. Lagen säger att ifall miljö och människors hälsa är hotad så kan man bilda ett verksamhetsområde. Vi anser inte att detta lagkrav uppfylls, inte heller de experter vi anlitat. Då kvarstår bara att beslutet är en politisk önskad exploatering av området. 

 

Dec 2016 bildas “Strategigruppen” av 22 pers från de 235 fastigheterna som berördes, senare tillkom ytterligare ett antal personer från de lantbruksfastigheter som var berörda.

 • En överklagan togs fram mot FM-beslutet inom 3 veckor, och 170 fastighetsägare skrev under denna.
 •  I april 2018 fick en namninsamling 236 underskrifter  där “Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ  som finns.” 
 • Vi tar senare fram ett medborgarförslag som överlämnas till FM.
  1 1/2 år senare avslås medborgarförslaget på FM i dec 2020, med motiveringen att inget nytt framkommit. Elizabeth Salomonsson påpekar under FM-mötet att hon önskar att NorrMälarstrand utvecklas likt Malmön, där de små, små lådorna från -50 och -60 talen ersatts med ordentliga hus att bo i. Ola Saaw instämmer i detta.
  Något som inte sägs är att det är inte samma befolkning som tidigare som bor på Malmön nu, så en effektiv folkfördrivning på Malmön har genomförts, med S, V och M´s goda minne.
  Sd, C, L och KD blev nedröstade. 
 • M har i juni 2022 inlämnat en motion där de också begär ett omtag, dvs den politiska majoriteten för ett omtag finns. 
 • Även det nybildade partiet Vanligt folk är emot NorrMälarstrands projektet. 

 

Strategigruppen håller tre välbesökta stormöten, 100-150 pers/ gång, i Munktorps gamla kommunhus, se norrmälarstrand.com. Vi försökte också få kommunen att komma ,men fick inget svar, trots många påstötningar. Kommunen höll däremot ett möte 2017 i Ullviskolan. Där presenterade man tidplan och fick en massa frågor. Reportern i Bblat skrev efteråt “många frågor, få svar”. Folk var minst sagt uppretade efter mötet.  


2017 ansöker Stäudds samfällighet om att få bygga en gemensamhetsanläggning likt Sjölunda näs. Kostnad totalt med inkoppling och grävning ca 110 000 kr/fastighet, att jämföra med kommunens alternativ på i medel 280 000 kr + 50-150 000 kr i egen grävning mm. Ansökan avslås.

Strategigruppen tar 2018 fram alternativa lösningar för vatten och avloppsförsörjning, ihop med BMED, som är på plats och bedömer olika lokala lösningar. Vi hamnar på samma kostnader som Sjölunda näs, dvs ca ¼ av kommunens kostnad.

 

2018 hålls MMD förhandlingar om den sjöförlagda ledningen. Förhandlingen gäller ej bräddningar, som ingår i reningsverkets tillstånd, ej heller pumpstationer och ledningar på land. Våra experter dömde ut miljökonsekvensbeskrivningen, som bara baserats på antaganden och inte evidensbaserade undersökningar. Undersökningar på plats har inte företagits av VA kontoret. Vår jurist visade att åtgärderna inte var proportionella mot nyttan, något som strider mot EU och Sveriges Lag. Åtgärderna är snarare negativa för miljö och klimat. Det ställdes många frågor på mötena, men VA kontoret har i de flesta fall skjutit på svaren till framtiden.  I MMDs domslut godkänns miljökonsekvensbeskrivningen- utan analys. MMD skriver ”VA utbyggnaden ligger i linje med kommunens mål om att underlätta nybyggnation på landsbygden och i sjönära lägen samt att erbjuda möjlighet till permanentboende i fritidshusområden. Detta framgår av kommunens översiktsplan.” ”Även om den ekonomiska kalkylen för den sökta va-lösningen är osäker eller grovt uppskattad får kostnaden inte bedömas som orimlig i förhållande till samhällsnyttan och skadorna”. Domslutet kändes som att läsa en text kommunen redan skrivit.

2019-2021 sker Lantmäteriförhandlingar. Vi protesterade mot att åtgärderna inte är förenliga med Lantmäteriets §6, om att nytta skall finnas med ledningen, den skall lösa ett problem, dvs miljön, annars får inte en expropieringslag användas. Beslutet blir dock att kommunen får genomföra VA projektet på land. Vid en av maildiskussionerna framkom att ytterligare inkopplingar planeras på VA ledningen, dock är dessa planer inte är officiella, utan enbart arbetsmaterial hos tjänstemännen. Är det vi som skall betala för denna ledningsdragning då? Lars-Axel Nordell, Kds partiledare frågade VA chefen Elin Granberg om denna skrivelse, som bekräftade att den fanns, men att den inte var officiell utan var internt arbetsmaterial, och därför inte kunde lämnas ut. Vem håller i rodret i Köping- tjänstemännen eller politikerna?
Om nu nya områden planeras utmed ledningen, varför inte då passa på att inte bara dimensionera för 300 fastigheter utan för betydligt fler, trycket på sjönära tomter finns ju i hela Sverige. Detta närmare Köping, så att bättre vägar kan ordnas enkelt, i st f lervägen ut till Stäudd och grusvägen till södra Dåvö. De vägarna tål ingen tung busstrafik. Och slingervägarna hit är långsamma. 

I maj 2022 skickas anbudsförfrågan ut om den sjöförlagda ledningen på Mälarens botten. Beslutet togs i VMEs styrelse, S+S+V röstar för, M och KD mot. Köpet läggs 16 juni för 11 milj kronor,  och arbetet  börjar i sept -22. 
Veckan därefter,  21-22 juni debatteras frågan i riksdagen. “Bifall ges till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att fastighetsägare med enskilt avlopp som uppfyller gällande krav inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp”, dvs tvärs emot Köpings påbörjade VA projekt.

 

Kostnaden för projektet beräknar vi till 150 milj kr. Fortsätter man med samma VA taxa, det i strid med intentionerna 2016 då resp område skulle stå för sina kostnader, så kommer Köpings VA-abonnenter betala ca 100 milj kr på sina förbrukningsavgifter. Vill man ha full kostnadstäckning för de 212 fastigheter som blir efter att St Aspholmen tagits bort ur projektet blir kostnaden ca 700 000 kr/ fastighet. Därtill grävning och inkoppling för 100-300 000 kr. Anslutningstaxan behöver då höjas rejält, vi ligger högt i Västmanland idag, och Köping kommer att förlora ännu fler villabyggare till omkringliggande städer. Skall man dessutom bygga om och till reningsverket för att som det sägs, klara anslutningarna från landsbygden, tillkommer ytterligare 100 milj till VA- abonnenterna. Därtill kommer ett mycket eftersatt underhåll av VA ledningarna som ytterligare höjer de löpande kostnaderna för abonnenterna. 

Strategigruppen gjorde en enkätundersökning 2018 där fastighetsägarna fick beskriva sina vatten och avloppslösningar och hur mycket de var beredda på att betala för ny lösning. Mycket få svarade att de kunde tänka sig vilka kostnader som helst, de flesta ansåg att 50 000 kr också var en för hög kostnad, och många ansåg att deras lösningar fungerade. Vi konstaterade att 10-15 avlopp borde åtgärdas. För att rädda miljö och hälsa för befolkningen på Norr Mälarstrand, vore det bättre att åtgärda dessa avlopp, och några dricksvattenbrunnar, än att starta ett 150 miljoners projekt som driver majoriteten av befolkningen bort från området. Inte undra på att stämningen blir spänd ifall man som insändarna till “Tragedigruppen” dvs en travesti på Strategigruppen, hävdar att man skall ha kommunalt VA för att vattenfrågan skall lösas för några få brunnar och att de med slutna tankar för allt vatten kan få bygga om till sluten tank för WC och infiltration för allt annat vatten. Alternativt använda en mulltoa, typ Compostera där tanken inte behöver tömmas på minst 10 år.
Det är nog snarare underligt att protesterna inte blir mer högljudda. Det blev de i Finland, där lagarna ändrades till att åtgärda det som behövdes. I Danmark och Norge och övriga Europa är små avlopp inget bekymmer utan en liten skitfråga i det totala, I USA drev man VA frågan som Sverige, idag talar man om terror mot egen befolkning. I Sverige har det gjorts till inkomstkälla för kommuner och VA bransch. 

Så när insändarna går till storms mot att vi fyra herrar står för  en oproportionerligt stor del av motståndet mot VA projektet, anser vi att detta är felaktigt. Vi har sedan projektets början haft en stor majoritet av befolkningen med oss. 

Strategigruppen genom Anders Segerberg, Lars Göran Carlsson, Kent Andersson och  Roland Karlsson 

_________________________

Så här räknade vi ut kostnaderna för NorrMälarstrand:

Kostnadskalkyl för NorrMälarstrand från 2016 till 2024 års priser

Att påpeka som några insändare ovan gör, att projektet blivit så dyrt för att vi protesterat och överklagat, är visserligen sant,men anser dessa insändare att inga beslut som en kommun gör bör överklagas, därför då blir de för dyra för medborgarna därefter, då de påtvingas dem? Att som Köpings kommun i detta fall frågat oss som bor här vid flera tillfällen om vi önskar kommunalt vatten och avlopp vilket många sagt nej till, och därefter påpeka att vi har röstat fel, så därför så måste projektet genomföras ändå, ger mig obehagliga vibbar om en dialog som totalt saknas. Diktaturer brukar använda det sättet, men jag trodde inte vi var en sådan stat eller kommun!

Är det en liknande attityd som genomsyrat  kommunens agerande i fallet om Nyckelbergsskolan i Köping: En insändare skriver: Tankar kring Nyckelbergsskolan

Till kommunstyrelsens arbetsutskott, med anledning av insändaren ”Onödigt överklagande går ut över barn och lärare

För andra gången på kort tid så ondgör sig förtroendevalda i media över att bygglovet för modulerna blivit överklagat. KSAU menar på fullaste allvar att det är de privatpersoner som överklagat som bär skulden till att kostnaden för skattebetalarna, enligt dem, ökar med 20 miljoner kronor….

….I ett sådant här pass stort och viktigt ärende så skulle det varit bra om man i början hade stämt av med närboendes synpunkter och önskemål inför det som planerades, för annars så ”gamblar” ju de förtroendevalda med skattebetalarnas pengar.

Att man haft en dialog i ett tidigt skede helt enkelt. Här har man t.ex. handlat upp moduler innan man har varken ny detaljplan eller bygglov för varken moduler eller den tilltänkta nya skolan.

 

Det är flera i landet som protesterar mot kommunala VA planer.  

 • Tom från Gårvik i Munkedal skickar ett Medborgarförslag till kommunen och får ett nej av Munkedals kommun. Det är storskaliga lösningar som skall gälla!
 • En annan kommun i Sverige har utfärdat ett vite på 100 000 kr till en fastighetsägare som erhåller palliativ vård. Det höga beloppet motiveras av att det endast är 3 m horisontellt mellan tvåkammarbrunn och dricksvattenbrunn. Den senare är dock 60 m djup i berg!
  Miljökontoret vill ej svara på om de godkänner gamla anläggningen till BDT. De säger att fatighetsägare eller ombud måste komma in med en avloppsansökan för att svara på det.
  De tar runt 1150 kr/tim för handläggning och har i nuläget inte tid att svara på hur lång tid det tar att handlägga olika ansökningar som kan behövas (en latrinkomposteringsansökan, en avloppsansökan, en ansökan om befrielse från slamtömning, respektive en ansökan om eget omhändertagande av slam-urin.)

  Fick en kommentar om förfarandet av miljökontoret: ”Miljökontoret vill ej svara på om de godkänner gamla anläggningen till BDT. De säger att FÄ eller ombud måste komma in med en avloppsansökan för att svara på det.”   – Detta är typiskt hantering av kommunerna då någon har en befintlig anläggning som kommun inte själv råder över ( slarvat bort handlingar etc). Att kräva in en ny avloppsansökan vilket inebär ”ett nytt ärende” så kommun åter kan ta kontrollen och ta betalning genom sina påtvingade tjänster. enligt lagstadgade taxor och nya normer. Denna fälla går allt för många i. Härmed behöver de inte bevisa någoting då ärendet nu fått och får en helt annan natur som ska behandlas därefter. 
 • I Ironisk ton skriver en mailsändare till mig: Grattis Öviks kommun/MIVA men vi som berörs känner oss allt annat än trygga och
   
 • Ulf från Åstorp skriver: Schablonkostnader för avlopp samt pumpstationer som är överklagade. (Det är inte bara vi i Köpings utkant som överklagar!)
  Med vattentaxor som premierar storförbrukare så må man ju undra hur man får ner vattenkonsumtionen, för det är väl det som är budskapet nu när många kommuner kämpar med vattenförsörjningen. Jag fick tidigare ett brev från en som bott i Berlin. Hon skrev att där premieras lägre enskild vattenförbrukning, även när den är liten. I Sverige så verkar det vara precis tvärtom, med hög fast avgift så spelar det ingen roll hur stor förbrukning jag har, det påverkar bara marginellt.
 • I klimatkrisens tidevarv må man ju också undra hur man tänker från kommunernas sida när det gäller stora ledningsprojekt. Lars Hylander som arbetat med VA frågor skriver i BBlat: Kommunalt VA ger stor belastning på klimatet.Elizabeth Salomonsson (S) och Annika Duan (S) i Köping ger svar på denna insändare.-Till Elizabeths och Annikas svar vill jag skicka med insändaren som Lars Hylander skrev i UNT i maj 2022 ang Östhammar: Hjälper det att torrlägga VA-politiken- Östhammar_UNT 21maj-22-samt det Tom Hagström skriver från Gårvik i Munkedals kommun:
  Ur avloppsrören försvinner den långsiktiga hållbarheten och förtroendet för våra demokratiska organisationer. Jag tycker som S medlem det är mycket tråkigt att se hur S ihop med hela det  mörkblåa blocket vill ha gamla va-lösningarna. Frågeställningarna kring samhällets långsiktiga hållbarhetsarbete är för många av oss medborgare något diffusa. Vilken plats och status har egentligen framtiden i våra dagliga beslut – enskilt, men också i våra kommuner? I dag debatteras allt oftare VA-frågorna, med rätta.  Många protesterar över planerna på att VA-avgifterna måste fördubblas och att anslutningsavgifterna till de kommunala näten utgår från hundratusentals kronor på landsbygden, och till cirka en miljon i storstadsområdena. Speciellt utsatta är de som redan har en godkänd VA-lösning men som tvingas in i det kommunala nätet enligt den lagstiftning som bara styr hela va-försörjningen om verksamhetsområden inrättas…..(mer- se länk ovan).

  Fick mail ang ang S´s svar i Bblat:
  Om maxtaxan är 311 460 kronor! Ingår då också grävning och installation på egen tomt? Om inte så lär ju kostnaderna inte stanna där, utan tar då vid där maxtaxan slutar. Eller har de tänkt man ska tvingas betala en maxtaxa för en vara man inte kan bruka och sedan årliga abonnemangsavgifter som man inte får säga upp. Och utöver även viten om man använder det befintliga. Om nu rätt ska vara rätt?

  och
  Häpnadsväckande människor som styr i Köping, utan vett och kunskap och som inte kan skilja på naturvetenskaplig fakta och korkade politiska floskler, snacka om att simma i skiten. Det börjar bli påträngande angeläget att kräva grundläggande utbildning för de som skall styra i kommunerna, – oavsett politisk färg. 

 

Läckage i VA ledningarna och det finns alternativ till de storskaliga kommunala reningsverken, som också kan råda bot på vattenbrist. 

Sen var det ju det där med läckage ur dricksvattenledningarna. Svenskt vatten säger att läckaget är ca 25% i genomsnitt, och att det behövs mycket stora investeringar för att klara eftersatt underhåll (800 miljarder), och att VA taxorna därför måste höjas. 

I Oxelösund och Nyköping fick man kännas av ett mycket stort vattenhaveri: Stora delar av Nyköping och Oxelösund är utan vatten efter en vattenläcka och så här skrev man på Nyköpings hemsida om vattenläckan

Även avloppsledningar läcker:
SVT- Örebro/ Rörläckan i Bångbro – döda fiskar och avföringsrester i å

Jag läste om att på kontinenten så läcker dricksvattensystemen på en del ställen 8 resp 10%, kommer inte ihåg vilka länder. I Sverige säger svenskt vatten 25% läckage för dricksvattnet.
Tidigare fick jag reda på att i Sverige rinner minst hälften av vattnet i avloppsledningarna ut, men att vatten också tillförs i stor mängd. Gamla cementrör som delar på sig av trädens rötter, gamla gjutjärnsrör och asbetsrör som spricker bidrar nog mer än nyare plastledningar, men de kommer nog vartefter. Är det då klokt att på sikt ha skapat sig ett stort underhåll av mycket långa ledningar på landsbygden? 

 

I södra Europa härjar stora skogsbränder.
Jag fick ett brev från Carl Lindström om vattenuttag och bränder och om mulltoaletten Compostera, som jag gärna stödjer:
DEN VERKLIGA ANLEDNINGEN TILL TORKAN:
Det handlar om AVLOPPEN !  …Vi tar helt enkelt för mycket vatten ur marken och skickar det till haven och skälet är enkelt: Den absolut tyngsta användningen av vårt dricksvatten är för transport av toalettavfall och det sker i onödan. Så varför ?
WC fick sin stora framgång på 1800-talet då vattentoaletten startade sitt segertåg genom världen … Drottning Victoria av England erbjöds att installera WC i slottet Windsor och snart ville alla ha samma men de hade ingen möjlighet då att se de vidare konsekvenserna … men nu ser vi dom. Grundvattnet är lite som vatten i en strut …när det börjar sina går det fortare och fortare tills det tar slut. Samtidigt blir vegetationen torrare vilket ger större och vidare bränder med stora utsläpp av CO2 och den globala spiralen accelererar!
Men toalettavfallet behöver inte transporteras bort  … i en spolfri toalett ,som vi kallar CompostEra sätts enkelt beskrivet avfallet i karantän med undertrycksventilation. Det innebär att processen  krymper materialet när det komposterar och det sprider ingen lukt !
D. V. S vi behöver inte transportera bort det, vi förstör inte dricksvatten och det skapas inga olägenheter  … se www.CompostEra.se

 

Och från Ulf Svensson “ Dagens spaning”:
Kapitalet ”rent grundvatten” (som nästan inte behöver renas alls) och urin & fekalier (den goda och med  bredspektrum av allt som behövs för odling) förs samman i en vattentoalett. Plötsligt har man skapat ett problem! Lägg därtill alla andra avlopp från industrier, sjukhus, trafiksystemet etcetera och vi har i en rörända ett gigantiskt renings-/separerings- och en gift problematik som därefter släpps ut i recipienter av olika slag; gigantisk spridning av avfall som påverkar allt levande.
Varför inte gå till källan och lösa problemen lokalt?
Nu vill branschen, som ännu inte gjort någon färdplan inom Fossilfritt Sverige, exportera sina system.
Jag undrar vad länder som Italien, Spanien och Frankrike tycker om detta? Var ska man ta vattnet ifrån? 

Och en kommentar till detta från Carl: Framför allt på landsbygden kan vi skapa en större grundvattenreserv genom att vi tar steget mot luktfria och spolfria toaletter, som istället för att transportera bort vårt toalettavfall placerar det i “karantän” i en undertrycksventilerad behållare där det får kompostera och krympa med upp till 95-98% … alltså inget spolvatten taget ur markvattnet och ingen transport av grundvatten till haven!

Vi kan ju göra av med vattenbristen, bristen på gödsel med bra växtnäring genom att successivt ersätta WC med växtnäringsaccumulerande toaletter som bara sätter toa-avfallet “i luktfri karantän”, krymper det i hemmen (på platsen) … de finns redan! och är de bästa och billigaste systemen som finns att tillgå.

 

Men då skall vi inte sprida avloppsslammet från reningsverken på våra åkrar, och sedan tala om  behovet av giftfri ekomat. 

 

___________________

 

VA-i-tiden skrev ett Brev till Miljö och hälsonämndernas ordförande i samtliga kommuner i Sverige, samt till de riksdagsledamöter VA-i-tiden mött i Teams samtal tillsammans med Villaägarna:
Vi skriver om Enskilda avlopp – förändringar på gång (se länken ovan för brevet i sin helhet, nedanstående är förkortat): 

I svensk lagstiftning gäller principen att man anses oskyldig tills motsatsen bevisats.

Långsamt inser allt fler myndigheter det orimliga i att använda den omvända bevisbördan gentemot enskilda fastighetsägare.

Vi skriver om Avloppsinspektörerna har haft några standardmodeller för att underkänna avlopp, utan att behöva påvisa några olägenheter:

Det vanligaste är underkännande på grund av ålder. Här har olika miljöinspektörer haft varierande tidsperspektiv, men har ofta satt 15- 20 år som en gräns för hur länge man menar att ett avlopp fungerar. Detta är helt fel. ….

Som vi skrev inledningsvis börjar allt fler myndigheterna ifrågasätta de nuvarande bedömningsgrunderna.

Det började med en dom i mark-och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, dom 2020-12-21 Mål nr 4660-20. Domstolen skriver följande:

” För att ett föreläggande eller ett förbud enligt denna paragraf ska kunna ges krävs att en skada eller en olägenhet har konstaterats. Föreläggandet ska också grundas på en individuell bedömning.” ….

Villaägarna har gjort en intervju med Peter Ridderstolpe. Den största frågan Villaägarna har är just nu små avlopp. Dagligen ringer folk till dem och ber om hjälp mot kommunernas miljöinspektörer eller mot tvångsanslutningar av kommunala VA system…..

Om krisen eller kriget kommer. Myndigheten för samhällsberedskap skickade ut en broschyr med detta namn 2018. I broschyren betonas vikten av tillgång till vatten. Kriget i Ukraina och risken för att även Sverige skulle bli anfallet, har gjort att vattenfrågan har lyfts. Vi har bidragit till debatten genom en insändare, som publicerats i en mängd tidningar och fått berättigad uppmärksamhet. Se bilaga.

Vi avslutar brevet med en anmodan: 

Vi ber Dig i egenskap av ordförande att vidarebefordra detta mail till övriga ledamöter i nämnden. Vi ber er också att ta en seriös diskussion i nämnden om ni är beredda att följa initiativet från Växjö kommun.Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även har ett kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. Det innebär ett ansvar för de förtroendevalda från beredning av ärendet till beslut och genomförande.

Rätten att delegera beslut enligt kommunallagen till enskilda tjänstemän får inte missbrukas. Det får inte bli ett bekvämt sätt för nämnderna att själva slippa ta besvärliga beslut. Det får inte heller bli ett sätt för enskilda tjänstemän att visa makt och bedriva en egen agenda.

 

________________________

 

Är ytterligare rening av kommunala reningsverk behövlig?

Det är ju något märkligt att små avlopp bedöms som mycket farliga för vattenmiljön. Våra infiltrationer döms ut utgående från ålder. Krav ställs på luftningsrör och rör för att mäta fosformängden direkt efter infiltrationen. Någon hänsyn tas inte till markens förmåga att fånga näringsämnen som fosfor och inte heller att bryta ner smittämnen mm, dvs markens retention. Från HAV räknas bara vattens retentionsförmåga. HAVs myndigheten efterfrågar mer politisk styrning. Varför inte styra efter evidensbaserade vetenskapliga fakta?

Men då avloppsslam från reningsverken läggs ut på åkrarna, så anser man att även om marken är täckdikad, och spridningen sker intill täckdikningsbrunnarna, eller vid bäckar eller åar, eller när stora högar kalvar ner i ån vid regnväder i St Anna området, så gör det inget, då tar naturen hand om näringen, smittämnen, och alla tungmetaller, oljor, dioxiner, mediciner, plastpartiklar och PFAS ämnen utan vidare. Det har Naturvårdsverket bestämt.

Likaså för gödsel från djur, det får också spridas i stora mängder enl Jordbruksverket. 

 

I samband med Corona och nu med Ukrainakriget så har det varit svårt att få tag i kemikalier till reningsverken. Därför har man sagt att det är dricksvattenreningen som måste prioriteras. Resten få gå ut i sjön om det är kris. 

Formas har också fått att utreda om reningsverken behöver bli effektivare, och svaret lutar åt att det behöver de inte – kostnaden ger inte tillräckligt mycket miljövinst. Se mailväxlingen med Hav och Lars Hylander: Är ytterligare rening i avloppsreningsverken samhällsekonomiskt lönsamt? Har HAV gjort motsvarande undersökning för enskilda avlopp?

 

Hög skyddsnivå??

Jag fick också ett mail ang Hög skyddsnivå eller inte?

“Min fråga är väl egentligen om det kan vara av vikt att ifrågasätta om en fastighets avloppsanläggning anses ligga inom område med hög skyddsnivå eller inte, då det som jag ser det varken finns skäl till detta, varken ur miljö eller hälsoskyddsskäl.

Hög skyddsnivå är väl egentligen någonting som är fastighetsbundet och inte områdesbundet? Om man utgår från försiktighetsprincipen som ska ställas i varje enskilt ärende.”

 

Är det rimligt att kunna önska att få bo på landsbygden i harmoni med naturen och ha eget avlopp

Lars Hylander skriver en insändare i tidningen Land: Hög tid att modernisera och miljöanpassa VA-politiken. Han avslutar med att fråga om det är rimligt att man inte ens på landsbygden kan få bo i harmoni med naturen och ha eget avlopp. 

Anders Solvarm har efter mycket stridande med Vänersborgs kommun om deras naturhus, som de krävt skall inkopplas till kommunalt avlopp, tillsammans med en annan man skapat ytterligare ett naturhus. Ett i raden hoppas de, trots att det nu är ganska dyrt, men ifall det blir fler kommer huspriset minska. Naturhuset har möjligheter att frikopplas från VA system och från eldrift, allt finns i huset. Se Anders Solvarm har byggt klart sitt nya hus som är till försäljning. 

 

Förra brevet från webbredaktören

Jag har sedan 2017 skrivit brev från VA-i-tiden / Webbredakören tar till orda. Förra brevet var det 39:e brevet till 300 NorrMälarstrandsbor och 300 runt om i landet, inkl partiledarna i Köping. Brevet på 5 sidor handlar enbart om VA,  på NorrMälarstrand i Köping och i liknande fritidshusområden runt om i Sverige, om utdömda enskilda avlopp, om riksdagsarbetet och om myndigheters, domstolars och experters arbeten.

Då jag skrev förra mailet så gjorde jag en liten kort inledning i följebrevet till det länkade brevet på hemsidan. Så här skrev jag:
“Ämne: VA-i-tiden/ Webbredaktören tar till orda fredagen den 13:e maj 2022. 

Hej igen. Det var ett bra tag sedan jag skrev, försökt att fylla på med nya inlägg på VA-i-tidens hemsidor, men inte hunnit skriva några mail till er. Men nu är det dags för ett vårbrev. Jag hoppas på otur för de styrande i Köping och tur för oss, nu denna fredag den 13:e. 

Se länk: VA-i-tiden/ Webbredaktören tar till orda fredagen den 13:e maj 2022 – Nätverket VA i Tiden , Fastighetsägares forum för rätten till sitt enskilda avlopp.“ 

 

Jag fick svar av Andreas Trygg (V) genom en insändare i BBlat samt i Magazin 24: Kommunalråd i Köping fick ett obehagligt mejl, samt ett mail med liknande budskap av Annika Duan. 

Jag önskade otur för de styrande i Köping, dvs så att kommande VA projekt på NorrMälarstrand inte blir av, och därmed tur för oss som kan få behålla våra hem och våra fritidshus på dessa områden. För vår del är det ett reelt hot.
Brevet handlade bara om VA (vatten och avlopp). Jag skrev det som privatperson, inte som KD-kandidat.
Detta inför det riksdagsbeslut som väntas i juni.
Att tolka detta som att jag önskar mina meningsmotståndare otur på det personliga planet är en svårförståelig feltolkning.
Likväl ber jag om ursäkt, om mitt ordval och er feltolkning gjort er ledsna.

Förlåt!
Mvh Anders

 

 

Anders Segerberg
Webbredaktör för VA-i-tiden.se 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.