Munkedal- Gårvik/Medborgarförslag mot VA projekt

Medborgarförslag mot VA projekt samt KF/ Munkedals svar


Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Munkedals Kommun enligt 8 kap 1§ KL 

Undertecknad vill härmed framföra ett medborgarförslag avseende kommunens hantering av enskilda avlopp. 

 Enligt ett riksdagsbeslut 2021-04-29 skall en fastighetsägare med enskilt avlopp inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet bara för att man bestämt att ett så kallat verksamhetsområde ska införas. 

 Det är dock kommunens miljöinspektörer, som gör en bedömning av om miljö- och hälsokrav är uppfyllda. En förutsättning är att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Hänvisar till Civilutskottets betänkande (2020/21:CU14).  

 Ofta döms fullt fungerande anläggningar ut enbart med hänsyn till ålder och utan någon som helst provtagning eller annan bevisning av att anläggningarna medför de olägenheter för hälsa eller miljö, som lagstiftningen avser att värna. 

 Jag vill i detta sammanhang jämföra med bilprovningen. Man dömer inte ut en bil enbart för att den är t.ex. 30 år gammal, utan man anger samtidigt vari anmärkningen består. Påtalade fel och brister skall kunna åtgärdas utan krav att en helt ny bil skall anskaffas. 

 Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att enskilda avlopp inte får dömas ut enbart med en allmän formulering att ”de ej uppfyller dagens krav” utan endast får dömas ut där en påvisbar skada/olägenhet uppkommit – eller kan förväntas uppkomma. Vari skadan/olägenheten består – eller förväntas bestå – skall beskrivas skriftligen till fastighetsägaren. Det skall därefter vara upp till fastighetsägaren att åtgärda eventuella brister eller ansluta sig till det kommunala VA-nätet. 

Tom Hagström
Lilla Gårviksvägen 9
45593 Munkedal  


Beslut KF 2022-06-27 § 107 – Medborgarförslag från Tom Hagström om kommunens hantering av enskilda avlopp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.