Svar till “Lagt kort ligger” och “Alla är inte mot en kommunal lösning” och ”VME om NorrMälarstranden-  vi fullgör bara vårt uppdrag”

Strategigruppen skrev ett öppet brev till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt VME´s styrelse

Vi fick flera svar både av de som vill ha kommunalt VA och som längtar efter det, och känner sig hindrade i sin utveckling av sina stugor av att inte få ordentligt vatten och avlopp:

Men även en röst om demokrati är inte tvångsanslutning, och om ett projekt som politiskt genomtrumfat:

Samt en röst från de borgerliga partierna, som kan tänka sig att ompröva hela VA projektet och säga upp kontraktet med den entrepenör som skall lägga VA ledningar i Mälaren, med projektstart nu i höst.

 

Vårt svar från strategigruppen blev:
Först vill vi gratulera de som tycker att 700000 kr är bättre än 200000 kr + egen grävning eller inget alls. Har man sedan flera ”bostadsenheter” är det bara att multiplicerar dessa med 700.000kr.
Tycker man sedan att det är ok med tvångsanslutningar + breddavlopp som mynnar  ut i badvikarna och avloppsslam som förgiftats av vägskiten, som sprids på bästa åkerjorden, är det bara att beklaga.
Tycker man också att dricksvattnet  skall användas för att spola avloppen med, så har man glömt miljöaspekten och då är det inte längre en miljöfråga utan handlar bara om bekvämlighet och ekonomi- för de som har råd. Andra får ju sälja sina hem och stugor.
Det finns ju 230 underskrifter som tycker något annat.
Vi uppskattar att projektkostnaden gått upp från 84 miljoner till 150 miljoner kronor.
  • Höjer man dagens avgifter och smetar ut det över alla nyanslutningar framåt, dvs 91 miljoner kronor på VA kollektivet?
  • Behåller man dagens avgifter och tar det överskjutande med andra medel, dvs på skatten för alla Köpingsbor?
  • Tar man ut särtaxa på oss 212 som är kvar i projektet, då blir det 700 000 kr/ fastighet i anslutningskostnad + 100-300 000 i egen grävning?
Vi saknar ett konkret svar från kommunen på hur projektet ska finansieras om 2016 budgeten inte håller.
Det är svar vi borde vara berättigade till.
Eller är demokrati bara att tiga inför de som företräder majoriteten av hela Köpings befolkning, som i de flesta fall inte berörs? Vi förlorar ju bara våra hem och stugor och fördrivs härifrån.
Strategigruppen

 


Underlag till ovanstående insändare.

Upprinnelsen till VA projektet NorrMälarstrand var 2002 då några husägare på Tavsta hage önskade få kommunalt vatten för att få till vinterbonade fritidshus med större byggrättigheter  och kontaktade kommunen. 2008 ledde detta till infomöten för de 10 områdena på Stäudd, Dåvö och St.Aspholmen och 2011-12 så hade kommunen samtal med företrädare för de olika föreningarna. Svaret från folket var NEJ till kommunalt vatten, och frågan ställdes också hur skolskjutsar, hemtjänst, vägar skulle ordnas. Köpings kommun tiger och ger inga svar.
2011 erbjöds kommunalt vatten för 150-175 tkr/ fastighet.Svaret var återigen NEJ, likaså 2012, då man ville sätta igång ett projekt ifall 30% accepterade. 


Dec 2016 beslöt man i fullmäktige (FM) att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för VA för NorrMälarstrand med motiveringen enl. Salomonsson att vi skulle kunna bada och fiska i Mälaren.Vi var den stora förorenaren, vilket senare visade sig vara ren lögn. Eftersom vi inte antagit tidigare erbjudanden så ansåg kommunen att de behövde ta ett ansvar- vi hade alltså svarat fel på enkäterna och i diskussionerna.
Senare förs ett nytt argument in på kommunens hemsida- Dricksvattentillgången måste säkras. Dock sinar våra bergborrade brunnar långt senare än kommunens enl SGU. Visst finns dåliga brunnar, men det stora flertalet är nöjda med sin vattenlösning.


Inga evidensbaserade undersökningar av kommunen har skett av vare sig avlopps- eller dricksvattenstatus till idag. Lagen säger att ifall miljö och människors hälsa är hotad så kan man bilda ett verksamhetsområde. Vi anser inte att detta lagkrav uppfylls, inte heller de experter vi anlitat. Då kvarstår bara att beslutet är en politisk önskad exploatering av området. 

 

Dec 2016 bildas “Strategigruppen” av 22 pers från de 235 fastigheterna som berördes, senare tillkom de lantbruksfastigheter som var berörda.
En överklagan togs fram mot FM-beslutet inom 3 veckor, och 170 fastighetsägare skrev under denna. I april 2018 fick en namninsamling 236 underskrifter  där “Vi kräver att projekteringen stoppas och att köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ  som finns.”
Vi tar fram ett medborgarförslag som överlämnas till FM. 1 1/2 år senare avslås medborgarförslaget på FM i dec 2020, med motiveringen att inget nytt framkommit. Elizabeth Salomonsson påpekar att hon önskar att NorrMälarstrand utvecklas likt Malmön, där de små, små lådorna från -50 och -60 talen ersatts med ordentliga hus att bo i. Ola Saaw instämmer i detta. 

Något som inte sägs är att det är inte samma befolkning som tidigare som bor där nu, så en effektiv folkfördrivning på Malmön har genomförts, med S, V och M´s goda minne.

Sd, C, L och KD blev nedröstade. M har i juni 2022 inlämnat en motion där de också begär ett omtag, dvs den politiska majoriteten för ett omtag finns. 

 

Strategigruppen håller tre välbesökta stormöten, 100-150 pers/ gång, i Munktorps gamla kommunhus, se norrmälarstrand.com. Vi försökte också få kommunen att komma ,men fick inget svar, trots många påstötningar. Kommunen höll däremot ett möte 2017 i Ullviskolan. Där presenterade man tidplan och fick en massa frågor. Reportern i Bblat skrev efteråt “många frågor, få svar”. Folk var minst sagt uppretade efter mötet.  


2017 ansöker Stäudds samfällighet om att få bygga en gemensamhetsanläggning likt Sjölunda näs. Kostnad totalt med inkoppling och grävning ca 110 000 kr/fastighet, att jämföra med kommunens alternativ på i medel 280 000 kr + 50-150 000 kr i egen grävning mm. Ansökan avslås.
Strategigruppen tar 2018 fram alternativa lösningar för vatten och avloppsförsörjning, ihop med BMED, som är på plats och bedömer olika lokala lösningar. Vi hamnar på samma kostnader som Sjölunda näs, dvs ca ¼ av kommunens kostnad.

 

 

2018 hålls MMD förhandlingar om den sjöförlagda ledningen. Förhandlingen gäller ej bräddningar, som ingår i reningsverkets tillstånd, ej heller pumpstationer och ledningar på land. Våra experter dömde ut miljökonsekvensbeskrivningen, som bara baserats på antaganden och inte evidensbaserade undersökningar. Undersökningar på plats har inte företagits av VA kontoret. Vår jurist visade att åtgärderna inte var proportionella mot nyttan, något som strider mot EU och Sveriges Lag. Åtgärderna är snarare negativa för miljö och klimat. Det ställdes många frågor på mötena, men VA kontoret har i de flesta fall skitit på svaren till framtiden.  I MMDs domslut godkänns miljökonsekvensbeskrivningen- utan analys. MMD skriver ”VA utbyggnaden ligger i linje med kommunens mål om att underlätta nybyggnation på landsbygden och i sjönära lägen samt att erbjuda möjlighet till permanentboende i fritidshusområden. Detta framgår av kommunens översiktsplan.” ”Även om den ekonomiska kalkylen för den sökta va-lösningen är osäker eller grovt uppskattad får kostnaden inte bedömas som orimlig i förhållande till samhällsnyttan och skadorna”. Domslutet kändes som att läsa en text kommunen redan skrivit.

2019-2021 sker Lantmäteriförhandlingar. Vi protesterade mot att åtgärderna inte är förenliga med Lantmäteriets §6, om att nytta skall finnas med ledningen, den skall lösa ett problem, dvs miljön, annars får inte en expropieringslag användas. Beslutet blir dock att kommunen får genomföra VA projektet på land. Vid en av maildiskussionerna, framkom att ytterligare inkopplingar planeras på VA ledningen, dock är dessa planer inte är officiella, utan enbart arbetsmaterial hos tjänstemännen. Är det vi som skall betala för denna ledningsdragning då?

I maj 2022 skickas anbudsförfrågan ut om den sjöförlagda ledningen. Beslutet tas i VMEs styrelse, S+S+V röstar för, M och KD mot. Köpet läggs 16 juni för 11 milj kronor,  och arbetet  börjar i sept -22. 
Veckan därefter,  21-22 juni debatteras frågan i riksdagen. “Bifall ges till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att fastighetsägare med enskilt avlopp som uppfyller gällande krav inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp”, dvs tvärs emot Köpings påbörjade VA projekt.”

 

 

Kostnaden för projektet beräknar vi till 150 milj kr. Fortsätter man med samma VA taxa, det i strid med intentionerna 2016 då resp område skulle stå för sina kostnader, så kommer Köpings VA-abonnenter betala ca 91 milj kr på sina förbrukningsavgifter. Vill man ha full kostnadstäckning för de 212 fastigheter som blit kvar blir kostnaden ca 700 000 kr/ fastighet. Därtill grävning och inkoppling för 100-300 000 kr. Anslutningstaxan behöver då höjas rejält, vi är högt i Västmanland idag, och Köping kommer att förlora ännu fler villabyggare till omkringliggande städer. Skall man dessutom bygga om och till reningsverket för att som det sägs klara anslutningarna från landsbygden, tillkommer ytterligare 100 milj till VA- abonnenterna. Därtill kommer ett mycket eftersatt underhåll av VA ledningarna som ytterligare höjer de löpande kostnaderna för abonnenterna. 

Strategigruppen gjorde en enkätundersökning 2018 där fastighetsägarna fick beskriva sina vatten och avloppslösningar och hur mycket de var beredda på att betala för ny lösning. Mycket få svarade att de kunde tänka sig vilka kostnader som helst, de flesta ansåg att 50 000 kr också var en för hög kostnad, och många ansåg att deras lösningar fungerade. Vi konstaterade att 5-10 avlopp borde åtgärdas. För att rädda miljö och hälsa för befolkningen på Norr Mälarstrand, vore det bättre att åtgärda dessa avlopp, och några dricksvattenbrunnar, än att starta ett 150 miljoners projekt som driver majoriteten av befolkningen bort från området. Inte undra på att stämningen blir spänd ifall man som ni hävdar att ni skall ha kommunalt VA, då andra känner sig hotade. De är nog snarare underligt att protesterna inte blir mer högljudda, det blev de i Finland, där lagarna ändrades till att åtgärda det som behövdes. I Danmark och Norge och övriga Europa är små avlopp inget bekymmer utan en liten skitfråga i det totala, I USA drev man VA frågan som sverige, idag talar man om terror mot egen befolkning. I Sverige har det gjorts till inkomstkälla för kommuner och VA bransch. 

Så när insändarna går till storms mot att vi fyra herrar står för  en oproportionerligt stor del av motståndet mot VA projektet, anser vi att detta är felaktigt. Vi har sedan projektets början haft en stor majoritet av befolkningen med oss. 

Strategigruppen genom Anders Segerberg, Lars Göran Carlsson, Kent Andersson och  Roland Karlsson 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *