BBlat och Magazin24/ Öppet brev till VME:s styrelse, och svar från VME

VME om Mälarstranden: ”Vi fullgör vårt uppdrag”

Svar på ”Öppet brev till VME:s styrelse” från Strategigruppen Norrmälarstrand

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, i full enighet, ” att utvidga befintligt verksamhetsområde samt bilda nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Köpings kommun enligt föreliggande förslag. (”Verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning och avlopp inom Köpings tätort föreslås utökas med område vid Svalvägen samt område vid Barrskogsgatan och delar av Pelarskogsgatan enligt föreliggande förslag. Verksamhetsområde i östra delen av kommunen, Norra Mälarstranden, omfattande vattentjänsterna vatten och spillvatten föreslås bildas för områdena; Stäudd, Bergudden, Galten, Bastviken, Lilla och Stora Sandviken, Berghagen, Tavsta Hage samt Stora Aspholmen, enligt föreliggande förslag.”)

Efter bildandet av VME (Västra Mälardalens Energi och Miljö AB) och överförandet av ansvaret för vatten och avlopp till bolaget ligger uppdraget att verkställa kommunfullmäktiges beslut från 2016-11-28 på VME. Det är uppdraget till VME och upp till styrelsen att se till att det fullföljs. Det är demokrati.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-28 beslutades också om ny anläggningstaxa. Även den i full enighet. På kommunens/VME:s hemsida kan man ta del av dels ärendets gång, dels exempel på vad kostnaden blir för respektive fastighetsägare.

Vatten och avlopp finansieras genom avgifter från abonnenterna/brukarna, inte med skattemedel.

Påståendet att vi vill byta ut nuvarande befolkning är befängt och oförskämt! Det är helt och hållet ett påhitt av herrarna som skrivit under insändaren! Det är dessutom så att vilka som bor i fastigheterna påverkar inte kommunens skatteintäkter.

Vi lyssnar dagligen till synpunkter från kommunens invånare och VME:s abonnenter/kunder. Som oftast finns det fler uppfattningar i samma ärende. Så också när det gäller norra Mälarstranden och VA. Många är de som länge har väntat på att få VA-frågan löst och vi lyssnar även på dem.

Vårt uppdrag i styrelsen för VME är att arbeta för bolagets bästa, att följa gällande lagar och regler samt att fullgöra det/de uppdrag vi får/fått från ägaren Köpings kommun genom dess fullmäktige. Det är demokrati!

Elizabeth Salomonsson

Annika Duàn

Andreas Trygg

Styrelseledamöter i VME


Stategigruppens svar:

Öppet brev till VME:s styrelse

Enligt uppgift beslutade VME:s majoritet S och V vid senaste styrelsemötet,  oaktat moderaternas motion till kommunfullmäktige om omtag av Norrmälarstrandsprojektet, att fortsätta och ge bolaget klartecken att upphandla sjöförlagd ledning. Styrelsemajoriteten i VME visar ingen lyhördhet för den politiska demokratin då övriga partier, M, C, L, KD, SD anser att omtag bör göras. Sista anbudsdag för sjöförlagd ledning var den 11 maj så nu har VME:s ledning bråttom med att genomföra upphandlingen.

Hur mycket pengar har skattebetalarna i Köping hittills betalt för projektet till Sweco, lantmäteriet, mark-och miljödomstolen med flera? Den uppskattade totalkostnaden 2016 var 84 mkr. Nu har vi 2022 och under dessa sex år och speciellt sen 2020 med pandemi och 2022 med Ukrainakriget har inflationen och kostnaderna slagit hårt mot alla medborgares privatekonomi och mer lär kostnaderna stiga för alla. Det vore därför seriöst om VME och S och V kan redovisa kostnaderna hittills och vad totalkostnaden uppskattats till idag med prisutvecklingen i vårt samhälle.

Vi begär att VME, S och V redovisar vad totalkostnaden och anslutningskostnaden blir för fastighetsägarna!

Miljönyttan lyser med sin frånvaro, VME, S och V vill krasst byta ut nuvarande befolkning och istället skapa ett nytt Malmön med tvåvåningsvillor och nya fastighetsägare som ger kommunen ökade skatteintäkter då ekonomin är kärv.

S  identifierade efter valet 2018 tre  orsaker till det dåliga valresultatet:, kommundelsnämndens slopande i Kolsva, oron på stan och NorrMälarstrand.

Varför lyssnar ni inte till folket under en hel mandatperiod, utan vill ha oron på stan och NorrMälarstrand som valfrågor igen. Hanteringen av Kolsva skrämmer. Svara på dessa frågor och ducka inte som ni gjort sen 2016. Sätt stopp för VME:s upphandling och respektera den politiska demokratin genom att låta kommunfullmäktige ta ställning till moderaternas motion kring omtag av Norrmälarstrandsprojektet.

Roland Karlsson

Lars-Göran Carlsson

Anders Segerberg

Kent Andersson

Strategigruppen Norrmälarstrand

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *