Köping/ Historik NorrMälarstrand 2000-2022.

Kostnadsöversikt för NorrMälarstrand: Se länk


Lite historik

Sammanfattning

2002: Upprinnelse till VA projektet: Några stugägare i styrelsen på Tavsta Hage på Dåvö kräver kommunalt vatten. Önskar få till vinterbonade fritidshus.

2008: Infomöte med kommunen.

2011-2012: Enskilda samtal kommun- och stugägarna i de olika föreningarna. Svar- Nej från föreningarna- vill behålla sommarstugekaraktären. Frågat om hur kommunen skall lösa skolbussar, hemtjänst, vägar. Inget svar.

2011: Erbjudande kommunalt VA, 150-175kkr/ fastighet. Svar: NEJ

Nytt erbjudande: Ifall 30% accepterar så kör man igång. Svar: NEJ
Senare förklarar kommunen att eftersom vi inte antagit erbjudandet så måste kommunen ta ansvaret. Vi har alltså svarat fel.

2016-11-28: Kommunalfullmäktige beslutar om kommunalt verksamhetsområde. Motivering av Elizabeth Salomonsson: Skall vi kunna bada och fiska i Mälaren så måste VA projektet genomföras.

Dec 2016: En ”strategigrupp” på ca 20 personer av de 235 hushållen som berörs bildades.

Jan 2017: Kommunens beslut om verksamhetsområde överklagas i Förvaltningsrätten av 170 fastighetsägare. 
(April 2018:  Förvaltningsrätten avslår överklagandena om KF beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.)

2017: Stäudds samfällighet, ca 40 fastigheter, ansöker om att få bygga en gemensamhetsanläggning likt Sjölunda Näs. Ansökan avslås.

2017-2018: 3 stormöten hålls i Munktorps gamla kommunhus med 150-100 deltagare från NorrMälarstrand. Kommunen bjuds in, men svarar inte på förfrågan.

April 2018: Kommunen bjuder själva in till ”monolog” på Ullviskolan. Kommunen hävdar att många bett att få kommunalt VA, dvs ca 10-20 fastighetsägare. De närvarande 150 ville inte ha kommunalt VA.
Reportern från Bärgslagsbladet skrev senare i sin artikel ”många frågor, få svar”.

April 2018: Namninsamling med 236 underskrifter:Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns!”. 

2018-04-05: Träff landshövdingen för Västmanland och länschef för miljö samt en medarbetare till henne. Visar bl a vår miljöpåverkan gentemot Köpings, bl a 20 kg fosfor från oss, 20 ton totalt från kommunen.

Juni 2018: Medborgarförslag om att upphäva beslutet om verksamhetsområde överlämnat till KF. 126 underskrifter. Ca 60 närvarande vid FM.
Medborgarförslaget avslås i KF dec 2020 av S, V och M, L lägger ner rösten, med motiveringen att inget nytt framkommit. C,KD, SD anser att förslaget skall omprövas pga nya motiveringar om miljön och kostnaderna.

Nytt argument framförs från kommunen på hemsidan: Dricksvattentillgången måste säkras. Kommentar: Våra bergborrade brunnar sinar långt senare än kommunens enl SGU.

Dec 2018: MMD förhandling om sjöförlagd ledning i Mälaren. Gäller ej bräddningar, pumpstationer, eller  ledningar på land. Våra experter dömde ut miljökonsekvensbeskrivningen, som bara baseras på antaganden och inte evidensbaserade undersökningar. Undersökningar på plats har inte företagits av VA kontoret. Vår juristhävdade att åtgärderna inte var proportionella mot nyttan. Åtgärderna snarare negativa för miljö och klimat. 65 pers närvarade och ställde många frågor.  

MMD domslut 2019-02-15: Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.
”VA utbyggnaden ligger i linje med kommunens mål om att underlätta nybyggnation på landsbygden och i sjönära lägen samt att erbjuda möjlighet till permanentboende i fritidshusområden. Detta framgår av kommunens översiktsplan.”
”Även om den ekonomiska kalkylen för den sökta va-lösningen är osäker eller grovt uppskattad får kostnaden inte bedömas som orimlig i förhållande till samhällsnyttan och skadorna”.
Domslutet kändes som att läsa en text kommunen redan skrivit.

April 2019: Förhandling Lantmäteriet om ledningsdragningen.  Ca 60 närvarande. Många frågor ställdes, bl a om hur man kommer till sin fastighet/ bostad under tiden schaktjobben pågår. Det är olagligt att stänga av vägar så att inte ambulans och andra räddningsfordon kommer fram.
Vi protesterade mot att åtgärderna inte är förenliga med lantmäteriets §6, om att nytta skall finnas med ledningen, den skall lösa ett problem, annars får inte en expropieringslag användas.

Lantmäteriet kallar till fler förhandlingar. Inga av frågorna frågor besvarade. VA kontoret ej närvarande mer än på mobiltel vid sista mötet.

Juni 2021: Lantmäteribeslut- kommunen får genomföra VA projektet på land.
Beslutet överklagas men begäran avslås.

Kommentar: Förhandlingarna i MMD och Lantmäteriet är som kattens lek med musen innan den biter ihjäl den. Kommunen har beslutat och då skall det bli så, oavsett vad de som äger området och har sina fastigheter där anför.

2020: De 23 fastighetsägarna på St Aspholmen begär och får på FM i dec 2020 godkänt att inte de behöver anslutas. Motivering- fastigheterna används så lite. Strategigruppens reflektion är att föroreningarna från 23 fastigheter från St. Aspholmen försvann helt vid fullmäktigemötet dec 2020. Detta så att vattentjänstlagens §6, till skydd för människors hälsa och miljö, inte är tillämpligt efter fullmäktigemötet. Inte heller föroreningarna från mulltoarna på båtklubbarna eller fritidshusen vid Gliparna.

2020-08-26: Fråga ställd via registrator till kommunstyrelse om anslutningskostnader och vad begreppet ”Bostadsenhet” i VA taxan. Frågan ställd flera gånger tidigare i brev och i Bblat. Svar erhålls i april 2021, efter ytterligare påminnelser. Svaret är inte så tydligt att frågan blir besvarad.

Dec 2020: Medborgarförslaget avslås i KF, med motiveringen att inget nytt framkommit.
Elizabeth Salomonsson påpekar att hon önskar att NorrMälarstrand utvecklas likt Malmön, där de små, små lådorna från -50 och -60 talen ersatts med ordentliga hus att bo i. Ola Saaw instämmer i detta.
Något som inte sägs är att det är inte samma befolkning som tidigare som bor kvar, så en effektiv folkfördrivning har genomförts, med S, V och M´s goda minne.

maj 2022: Anbudsförfrågan om sjöförläggning av VA ledning.
Eftersom VME har fortsatt mandat att driva VA frågan, så kan även en beställning av sjöledningen komma att läggas före sommaren 2022, trots att beslutet kan komma att omprövas.


Utdrag och tillägg till NorrMälarstrand, historik LG 2022-01-31.

2002: Några stugägare i styrelsen på Tavsta Hage på Dåvö kräver kommunalt vatten. Önskar få till vinterbonade fritidshus.

2008: Infomöte med kommunen.

2011-2012: Enskilda samtal kommun- och stugägarna i de olika föreningarna. Svar nej från föreningarna- vill behålla sommarstugekaraktären. Frågat om hur kommunen skall lösa skolbussar, hemtjänst, vägar. Inget svar.

2011: Erbjudande om kommunalt VA. 150-175 kkr/ fastighet. Om 50% av de boende antog erbjudandet skulle VA projektet genomföras. En kvalificerad majoritet tackade NEJ till erbjudandet.

Nytt erbjudande från Köpings kommun: Ifall 30% accepterar, så skulle projektet genomföras. Förre än 30% svarar ja.

Därefter ingen kontakt och tystnad från kommunen 2012-2016.

2015: Ansökan av Sjölunda Näs 13 sommarstugor om bli undantagna från verksamhetsområdet och beslutat VA plan från 2014. Önskar inrätta gemensamhetsanläggning. Beslutet tas av miljöinspektör utan beslut i miljönämnden. Hallstahammar önskar ej dra kommunalt VA till området. 

Slutet okt 2016: LG frågat vid telkontakt med VA kontoret om VA ledning- Svar- vi är inte igång med något sådant jobb.  ca 1 vecka senare, 3 okt->

3 nov 2016: Skrivelse från tekniska chefen Christer Nordling: 235 fastigheter skall anslutas till kommunalt VA. Hänvisar till Lagen om allmänna vattentjänster som kräver åtgärder eftersom de boende vid NorrMälarstrand förorenar Mälaren som därmed inte kommer uppnå god ekologisk vattenstatus 2023 enl EUs vattendirektiv. (Muddringen i Köpings hamn godkändes, med förbehållet att god ekologisk vattenstatus uppnås först 2027.)

Skrivelsen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige behandlar ett område inne i Köping samt NorrMälarstrand, genom att fastighetsbeteckningarna radas upp på 3 sidor.  Konsekvensanalys och kostnadskalkyl saknas och frågan från allmänheten besvaras ej.
Som jämförelse skall nämnas att NorrMälarstrand släpper ut max 20 kg fosfor i Mälaren, köpings kommun 1,1 ton/ år och hela Köpings kommuns med vattendrag och Galten 20 ton/år.

2016-11-28: Kommunalfullmäktige beslutar om kommunalt verksamhetsområde. Beslutet kompletteras i efterhand med att kommunen måste ställa upp med kommunala lån (10 år, 2 % över ref räntan, ca 5000 kr/ mån för de som inte kan betala eller inte får låna. Detta för kommunens kostnader, ej för egen grävning.)
Strategigruppens reflektion är att förslaget om tvångsanslutning behandlas i slutet av november då de flesta fritidshusägare, 180 av 235, inte får information om kommunens planer, är för att beslutet skall passera obemärkt förbi.

Vid samma KF beslutas om nya VA taxor. Den höjde 60% i januari 2016, och därefter 60% i november. HD har uttalat att en kommun inte får ta ut större VA-taxa än det som täcks av den miljönytta som VA konsumenten får från kommunen.

Dec 2016: En ”strategigrupp” på ca 20 personer av de 235 hushållen som berörs bildades och har haft möten, i början en gång per månad, därefter ungefär en gång varannan vecka de första två åren, därefter mer spontana möten.

Jan 2017: Kommunens beslut om verksamhetsområde överklagas i Förvaltningsrättenom 170 fastighetsägare överklagade.
(April 2018:  Förvaltningsrätten avslår överklagandena om KF beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.)

Ett massmail ”Webbredaktören tar till orda” har gått ut till samtliga på NorrMälarstrand, ca 300 st, samt till ytterligare 300 runt om i sverige, berörda av VA ombyggnader, sakkunniga, press och media, riksdagsledamöter och politiker och tjänstemän i Köping. 39 brev skickade 2017 till maj 2022.

2017: Stäudds samfällighet, ca 40 fastigheter, ansöker om att få bygga en gemensamhetsanläggning likt Sjölunda Näs. Ansökan avslås.

2017-2018: 3 stormöten hålls i Munktorps gamla kommunhus med 150-100 deltagare från NorrMälrastrand. Kommunen bjuds in men svarar inte på förfrågan.

April 2018: Dialog önskad av Lars Göran Carlsson. Kommunen bjuder själva in till ”monolog” på Ullviskolan. Samtliga förvaltningschefer samt  Andreas Trygg (V) närvarande. Kommunen hävdar att många bett att få kommunalt VA, dvs ca 10-20 fastighetsägare. De närvarande 150 ville inte ha kommunalt VA.
Reportern från Bärgslagsbladet skrev senare i sin artikel ”många frågor, få svar”.

April 2018: Namninsamling:Stoppa den huvudlösa utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp vid Mälarens norra strand! Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns!”.
Samlar 236 underskrifter.

2018-04-05: Träff landshövdingen för Västmanland och länschef för miljö samt en medarbetare till henne. Visar bl a vår miljöpåverkan gentemot Köpings.

Juni 2018: Medborgarförslag överlämnat till KF.
”Vi föreslår .. att kommunfullmäktige upphäver beslutet om verksamhetsområde och utreder om hälso-och miljörekvisiten är uppfyllda och istället aktivt arbetar med tillsyn av enskilda avlopp i enlighet med Grönvalls utredning om hållbara vattentjänster samt underhåller befintliga system för att minska läckage och bräddningar.”
Totalt 126 namnunderskrifter. Därav 92 underskrifter direkt erhållna utanför folkets hus 2018-06-18 samt via mail 2018-06-18–20.
Medborgarförslaget avslås i KF dec 2020, med motiveringen att inget nytt framkommit.

Motivering från kommunen att förutom föroreningar från avlopp så måste också dricksvatten måste säkras. SGU visar att bergborrade brunnar, som i våra områden, har bästa försörjning, sen jordborrade, och sist kommunala dricksvattenkällor. Några få ha bett om dricksvatten.

Dec 2018: MMD Förhandling om sjöförlagd ledning i Mälaren. Enbart ledningen i Mälaren avhandlas. Ej bräddningar, de ingår i reningsverkets tidigare tillstånd, ej pumpstationer och ledning på land, detta behandlas av Lantmäteriet.
Fakta som dömde ut Miljökonsekvensbeskrivningen redovisades på förhandlingen av Peter Ridderstolpe, en av Sveriges främsta inom området små avlopp. En erfaren jurist föredrog miljöbalkens krav på att åtgärder skall vara i proportion till nyttan, kostnader för Roland på ca 1 milj kronor skall uppvägas av 0 i miljövinst, snarare kraftigt negativt pga av de stora schaktjobben med många sprängningar och all bilkörnning och efterlämnade sår i naturen och i områdena.
Ingen repons i det material som MMD skickade ut i sitt 100 sidiga domslut. Det var som om deras inlägg på 1,5 tim inte ägt rum.

Många var och lyssnade, ca 65 pers, och ställde många frågor. I domslutet är frågorna redovisade, men många ges bara överslätande svar. Kändes som att läsa en text som kommunen redan skrivit och förelagt domstolen.

Domslut 2019-02-15: Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.
”VA utbyggnaden ligger i linje med kommunens mål om att underlätta nybyggnation på landsbygden och i sjönära lägen samt att erbjuda möjlighet till permanentboende i fritidshusområden. Detta framgår av kommunens översiktsplan.”
”Även om den ekonomiska kalkylen för den sökta va-lösningen är osäker eller grovt uppskattad får kostnaden inte bedömas som orimlig i förhållande till samhällsnyttan och skadorna”.
Domen överklagad till Övre MMD och till HD, men begäran avslagna.

April 2019: Lantmäteriet hade förhandling om ledningsdragningen.  Ett 60 tal personer var där. Många frågor ställdes, bl a om hur man kommer till sin fastighet/ bostad under tiden schaktjobben pågår. Det är olagligt att stänga av vägar så att inte ambulans och andra räddningsfordon kommer fram.
Vi protesterade mot att åtgärderna inte är förenliga med lantmäteriets §6, om att nytta skall finnas med ledningen, den skall lösa ett problem, annars får inte en expropieringslag användas. Vi ifrågasatte hur ledningsdragningen skulle fram på vissa avsnitt där vägar övergår till stigar och mellanrummet mellan tomterna är två meter.
I Lantmäteriets protokoll finns dessa frågor upptagna, inkl ytterligare ett stort antal.

Lantmäteriet kallar till fler förhandlingar, dels digitalt, som få kan närvara vid, och senare fysiskt, men med begränsad närvaro. Inga av frågorna frågor besvarade. Kommunen kräver 16 m arbetsutrymme, och 8 m senare som tillgänglig mark. Vägarna i området är ca 2 m breda, och man kan inte mötas. Mellan tomterna tror jag att generellt är det 4 m. Ersättningar för intrång kan betalas, men först efter påpekanden. Det innebär att stengärdsgårdar, bodar, träd, gräsmattor, planteringar kan grävas upp utan mer återställning än att grävskopan föser dit lite jord. Någon ansvarig från kommunens sida finns inte angiven. Kommunen har bildat ett aktiebolag, VME, för de tekniska verksamheterna. Många i andra områden skriver om det hopplösa om att föra diskussion med kommunen om intrångsersättning, det hänskjuts till entreprenören, som hänskjuter frågan tillbaka till kommunen. Ingen står upp för de som berörs. Att senare föra en civilrättslig process mot kommunen torde vara utsiktslöst.

Förhandlingarna är som kattens lek med musen innan den biter ihjäl den. Kommunen har beslutat och då skall det bli så, oavsett vad de som äger området och har sina fastigheter där anför.
Strategigruppen framför jäv mot lantmätaren gentemot kommunen/VME.

Juni 2021: Lantmäteribeslut- kommunen får genomför VA projektet på land.
Beslutet överklagas men begäran avslås.

2020: De 23 fastighetsägarna på St Aspholmen begär och får på FM i dec 2020 godkänt att inte de behöver anslutas. Motivering- fastigheterna används så lite.

Vid ön Gliparna har Kungsörs segelsällskap klubbhus och 15-40 båtar besöker ön varje helg. Utetoa finns. Därtill finns sju fritidshus på Gliparna som inte är med i kommunens verksamhetsområde.
Vid Stavbyskär har Köpings motorbåtsklubb ett klubbhus och mulltoa. 10-15 båtar samlas varje helg, storhelger och städdagar 30-40 båtar.

Strategigruppens reflektion är att föroreningarna från 23 fastigheter från Sta Aspholmen försvann helt vid fullmäktigemötet dec 2020. Detta så att vattentjänstlagens §6, till skydd för människors hälsa och miljö, inte är tillämpligt efter fullmäktigemötet. Inte heller föroreningarna från mulltoarna på båtklubbarna eller fritidshusen vid Gliparna.

Någon konsekvensanalys genom besiktning fysiskt på plats vid NorrMälarstrand, med geologiska förutsättningar, t ex berg i dagen i väg och i mark har inte gjorts av kommunen, utan enbart kartstudier på kontoret. Inte heller några besiktningar av avlopp och vattenanläggningar inom de 10 områdena som utgör NorrMälarstrand.

2020-08-26: Fråga ställd via registrator till kommunstyrelse om anslutningskostnader och vad begreppet Bostadsenhet i VA taxan står för. Är det friggebod, attefallshus, vedbod, förråd, carport med eller utan vatten, är det en toalett i en ekonomibyggnad eller ett handfat i ett förråd? Frågan är också ställd direkt till VA kontoret resp i Bblat.
Svar erhålls i april 2021, efter ytterligare påminnelser. Svaret är inte så tydligt att frågan blir besvarad. 

Dec 2020: Medborgarförslaget avslås i KF, med motiveringen att inget nytt framkommit.
Debatten avslutas med att Elizabeth Salomonsson påpekar att hon önskar att NorrMälrastrand utvecklas likt Malmön, där de små, små lådorna från -50 och -60 talen ersatts med ordentliga hus att bo i. Ola Saaw intsämmer i detta. Något som inte sägs är att det är inte samma befolkning som tidigare som bor kvar, så en effektiv folkfördrivning har genomförrts, med S, V och Ms goda minne. Mp har svarat senare i Magazin 24, maj 2022,  att de också anser att VA utbyggnaden behövs.

maj 2022: Anbudsförfrågan om sjöförläggning av VA ledning.
Eftersom VME har fortsatt mandat att driva VA frågan, så kan även en beställning av sjöledningen komma att läggas före sommaren 2022, trots att beslutet kan komma att omprövas.
Jfr med hur VME drog fjärrvärme till Kolsva utan beslut i FM.

 

Kommentarer:
Efter 2016 har ett 40 tal försäljningar skett på NorrMälarstrand, i stort sett alla till Storstockholmsbor. De flesta tidigare ägare har varit Köpingsbor. Ifall Köpings kommun önskar byta befolknning och få ökade skatteintäkter från de boende på NorrMälarstrand likt för Malmön, och få ett villaområde, så tyder utvecklingen inte på detta, utan på att skatteintäkterna från NorrMälarstrand minskar. Några välbetalda Köpingsbor har därtill ändrat sina pensionsplaner, och sålt fastigheterna på NorrMälarstrand till Storstockholmsbor.

Riksdagen delegerade 2006 beslutande rätten kring verksamhetsområden till kommunernas kommunfullmäktige. Köping har delegerat den rätten vidare till VME där medborgarna inte har samma demokratiska insyn som i KF.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.