Köping/Kostnadskalkyl för NorrMälarstrand till -2024 års priser

Historik: Se länk

Kostnadskalkyl för NorrMälarstrand från 2016 till 2024 års priser

Sammanfattning

 

År 2016:
235 fastigheter finns, projektet beräknas för 300 fastigheter. 19 Mkr betalas av VA kollektivet. 
Projektkostnad 84 Mkr.  Medelkostnad 277 000 kr/fastighet. Därtill egen grävning och anslutning 100 000 kr. Totalt ca 400 000 kr/ fastighet.
.
År 2024:
Projektkostnad 150 Mkr. 477 000 kr/fastighet räknat på 300 fastigheter.
.
Alt 1: VME kvarhåller VA taxorna från 2016. 81 MKr betalas av VA kollektivet
Kostnaden blir då 277 000 + 200 00 kr=477 000 kr/ fastighet.
Kommunen tar in 277 000 kr * 235 fastigheter= 65 Mkr
VME står för resterande kostnader, 146-65 Mkr = 81 Mkr, att fördelas ut på VA kollektivet som högre förbrukningstaxor.
.
Alt 2: Ändrade VA taxor för hela Köping. 42 Mkr betalas av VA kollektivet.
Köping beslutar om nya VA taxor för hela VA kollektivet. Det blir därmed betydligt dyrare att bygga i Köpings kommun.
Räkningen fördelas på 300 fastigheter:  477 000+ 200 000 kr= ung 700 000 kr/ fastighet.
Köping står för 88 fastigheters kostnader, dvs för 477 000 * 88 fastigheter= 42 Mkr att fördelas ut på VA kollektivet som högre förbrukningstaxor.
.
Alt 3: Ändrade VA taxor och särtaxa för NorrMälarstrand.
0 kr betalas av VA kollektivet, men olaglig VA särkostnad.
Köping behåller tidigare VA taxa, som ligger högt i Västmanland.
NorrMälarstrands kostnader tas ut som särtaxa, just för detta område. Dock med problemet att särtaxa får inte vara mer än 50% högre än VA kollektivet! Genomsnittlig VA anslutning 689 000 kr mot övriga 277 000 kkr. Så detta alternativ är inte lagligt.
Räkningen fördelas på 212 fastigheter: 689 000 + 200 000 kr =ung 900 000 kr/ fastighet.
Köping står då inte för några kostnader. Vi var ju ”de stora förorenarna, och vi som förorenare skulle stå för kostnaderna.” (KF nov 2016), eller, det är önskvärt att som på Malmön att de små små lådorna från -50, -60 talen ersätts med ordentliga hus att bo i.  (KF 2020)
.
.
Var går smärtgränsen för fastighetsägarna. Det är olika, 900 000 kr kan man få låna till före man går i pension, därefter går det inte, många gånger flera år före 65 års dagen. Sen måste du ha pengarna på banken. Lånet skall amorteras och räntor betalas, det är inte så många Köpingsbor kvar som klarar dessa kostnader.
Var kommunen lägger sig beror på hur många man vill säljer snarast möjligt. Vill man snabbt komma från  ”de små, små lådorna från 50 och 60 talen och få byggt ordentliga hus att bo i”, (Salomonsson KF dec 2020, Ola Saaw instämde), så låter man oss betala allt, och ”ockuperar området, får en folkfördrivning, och kan tillhandahålla strandnära attraktiva områden för fortsatt expansion”. Tills maj 2022, så har sedan 2016 ca 30 fastigheter sålts, till allt högre priser. Så gott som alla har gått till köpare från Storstockholmsområdet som gjort bostadskarriär, och satsar på fritidshus.
Så från att området varit bebott av 40 permanentboende, och många fritidshusboende från Köping med omnejd, så kommer troligen området bli som på Bohuslänska skärgården- tomt på vintern, och bebott av storstadsbor några få månader på sommaren. Ända tills vägarna blir betydligt bättre, men vem skall ka ta den kostnaden? Och alla resor som görs, nu från Stockholm i st för från Köping, blev det mer klimatsmart och resusrssnålt?
Jag har ju följt hur många andra kommuner agerar, och mönstret är oftast att man bygger klart, ibland flera år efter beslut, och när man väl skickar räkningen så talar man om att kostnaden har blivit mycket högre, men det är inget man kunde förutse. Det är bara att betala annars skickas kronofogden dit och driver in skulden.
Några frågor till Köping/VME:
Hur mycket tror kommunen att det kommer kosta?
De tiger sedan många, många år tillbaka, någon dialog med de boende existerar inte. Utom med det fåtal som önskar VA utbyggnaden.
Hur mycket har Köping/VME redan idag har lagt ner i kostnader.
På Sweco-, Metria- och  Lantmäterijobb inkl förskottsbetalning av markintrång,  advokatkostnader för MMD, samt i kostnader hos förvaltnings och mark och miljödomstolarna redan. Därtill eget internt arbete med mängder med möten. 
.
Ett försök till kostnadsberäkning för utlagda kostnader:
 • VME- interna arbeten med projektledning mm: 500 kkr
 • Möten interna på VME: 100 kkr
 • Sweco- 2016- kostnadskalkyl: 200 kkr, 2022- anbudsförfrågan: 200 kkr
 • MMD kostnad för förhandling: 100 kkr
 • MMD kostnad för VME advokat, jurist från Sundsvall, 200 kkr
 • Lantmäterikostnad: 300 00 kr
  (1500 kr/ tim, löpande räkning, 3-4 större möten fysiskt och digitalt sedan 2019)
 • Förskottsbetalning av intrångsersättning: 700 kkr

Summa direkt för VME till 2022: 2,3Mkr

Därtill

 • Metriakostnader för uppmätning i områdena på NorrMälarstrand- görs det pga VA projektet för att skapa beslutsunderlag för VA taxan, eller för att spåra svartbyggen, eller både och?: 300 kkr
 • MMD och förvaltningsdomstolar – interna kostnader 200 kkr.

Totalt för Köping och samhället för VA projekt NorrMälarstrand: 2,3+0,3+ 0,5 Mkr = 3,1 Mkr. 
Troligen är kostnaden ytterligare 1-2Mkr, säg totalt 4-5Mkr. 


Bakgrundsfakta kostnader
Sweco gjorde 2016 inför beslutet om verksamhetsområdet för VA på NorrMälarstrand en grov kostnadskalkyl utan fältstudier på kostnaderna, se 2016-Kalkylunderlag-anlaggningstaxa-Koping-2017-Sweco.pdf (va-i-tiden.se).
Troligen är det på den kalkylen som man därefter baserade anslutningstaxorna.
Räknar man på 300 fastighetsägare och 66,5Mkr + 25% moms= =83,1Mkr) så får man 277 000 kr/ fastighet för anslutningen. Det stämmer ganska bra överens med att för tomter på 1400-3000 kvm så betalar man 250-310 000 kr i anslutningsavgift (till tomtgräns).
Kommunen får in 65Mkr i VA taxor, 84-65= 19 Mkr betalas av VA kollektivet på förbrukningsavgifterna.
Sorter använda nedan: Mkr =mega=miljon kronor; kkr= kilo= 1000 kronor
För att sjöledningen skall få läggas så måste den i sjön före isen före 2023 års utgång, detta för att mark och miljödomstolens dom om tillstånd för ledningen i Mälaren går ut efter 5 år. Läggning kan göras okt-dec, tills isen lägger sig. Från vår till september får inte ledningen läggas.  Borrning in i stränderna, kan ev göras på våren?
.
VMKF har begärt offerter på läggningen av sjöledningen, sista datum för att lämna in anbud till 11 maj 2022.   Här är underlaget som kommunen gick ut med: Köping- Anbudsförfrågan sjöförlagd ledning NorrMälarstrand. 
För den landbaserade ledningen räknar vi med att den läggs 2023 och 2024.
Roland Karlsson har mha några entreprenörer räknat om Swecos kalkyl  från 2016 till 2023 och 2024 års siffror:
Kostnadskalkyl av Roland Karlsson efter en del samtal med entrepenadfirmor.
Tryckledningar, brunnar, ventiler, rör:
 • +5%/år 2017-2021
 • +20% 2022
 • +10% 2023
Schakt och sprängning
 • +5%/år 2017-2021
 • +20% 2022
 • +10% 2023
 • +7% 2024
Övrigt
 • +5%/år 2017-2021
 • +20% 2022
 • +10% 2023
 • +5% 2024
Slutsumman blir då efter moms 146,2 Mkr (2024) i st för 84 Mkr (2016). Dvs ca 150 Mkr.
Det blir 477 kkr/fastighet räknat på 300 fastigheter totalt.
Därtill kommer schaktning och ofta sprängning på egen tomt för ledningsdragning från anslutningspunkten till inkoppling i huset och för vvs och eluppkoppling på 50-150 kkr år 2016, trol 100-300 kkr år 2024,  för en del mycket mer, som för de på toppen av Galtens områden med mycket mer sprängning, berget går i dagen där, eller vid de vackra hällarna vid Hästhagen på Dåvö.
Totalt finns det 235 fastigheter, men 23 fastigheter har tagits bort från St Aspholmen, i övrigt ung lika fördelat på Stäudd och Dåvö. Så kommunen måste stå för 65+23=88 fastigheter (42 Mkr)  och vi för 212 fastigheter kostnader. Ca 40 fastigheter är bebodda året runt, därav kring 20 på Dåvö, 20 på Stäudd.
Om de 146 Mkr fördelas på 212 fastigheter, och kommunen inte vill ta resten så skall varje fastighet stå för 689 000 kr/ fastighet.
Därtill ca 200 000 kr i egen grävning och anslutning. totalt 900 000 kr/ fastighet.
(Före beslutet om St Aspholmen var de också de stora förorenarna och skulle betala ca 400 000 kr/ fastighet i VA taxa + egen grävning. Efter beslutet så kostar det 0 kr, och kommunen kräver inga åtgärder. Var tog föroreningarna vägen? Hur ser kommunen på de två båtklubbarnas föroreningar utanför Dåvö med 10-30 båtar varje helg?)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.