Riksdagen- Motioner/ Hotbilden mot vårt dricksvatten med cyberattacker

Hotbilden mot vårt dricksvatten med cyberattacker

Motivering

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och nödvändigt för att bibehålla de grundläggande samhällsfunktionerna i vårt land. För att upprätthålla dricksvattenförsörjning och avloppsrening krävs, förutom tillgång till bland annat el och personal, också ett antal kemikalier som används i beredningsprocessen vid vattenverken. Vissa kemikalier måste finnas tillgängliga kontinuerligt för att klara av produktion och leverans av ett säkert dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Under normala förhållanden fungerar kemikalieförsörjningen väl, men den kan påverkas vid svåra eller långvariga störningar i nationella och internationella varuflöden med mera.

Att det finns beredskap för detta är fundamentalt. Det måste upparbetas en ny typ av strategisk plan för lagerhållning på flera olika områden och bättre samsyn och samverkan mellan myndigheter och näring för att bidra till en fullgod beredskapsplan för Sverige.

Regeringen har under coronakrisen genomgående lagt skulden för sin misslyckade hantering på kommuner och regioner. I denna fråga är det kommunerna som ansvarar för att tillhandahålla VA-tjänster som en del av den kommunaltekniska försörjningen. Livsmedelsförsörjningen inkl. dricksvatten, är samhällsviktig verksamhet. Under covid-19 krisen står det helt klart hur viktigt det är att ha en dialog kring dessa frågor med ansvariga myndigheter, branschorganisationer, företag och dricksvattensektorns viktigaste aktörer i arbetet med att ta fram en beredskapsplan. Dricksvattenförsörjning är en av våra viktigaste samhällsfunktioner och behöver skyddas. Nyheten om hur en hackare tog sig in i Floridas vattenförsörjningssystem i den 5 februari 2021 och hur denne terrorist kort lyckades öka halten av ett möjligt farligt ämne, väckte förmodligen frågan hos många om hur Sverige står sig säker mot liknande angrepp.

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) konstateras bland annat att ”Det är därför för svenskt vidkommande tillrådligt, att i planering för hanteringen av en livsmedelsförsörjningskris, inte i någon högre grad räkna med stöd i form av livsmedel från EU”. Som om det inte är illa nog visar coronakrisen att sårbarheten och den bristande solidariteten länder emellan finns på flera andra områden än livsmedel. FOI:s uttalande kopplat till vår låga självförsörjningsgrad visar att Sveriges situation är sårbar.

En hot- och konsekvensanalys behöver också göras snarast med tanke på hotbilden som finns med cyberattacker.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.