UNT/ Rent vatten inte längre självklart i länet

DEBATT 3 DECEMBER 2021

Klimatförändringar och föroreningar sätter vattenresurserna under press, vilket kommer att bli allt mer märkbart i framtiden.

Rent vatten inte längre självklart i länet

Länets åtgärdsprogram för vatten ska leda till en ambitionshöjning genom konkreta vattenåtgärder, ökad vägledning och stöd samt ökad samverkan mellan aktörer.

Det är hög tid att höja ambitionsnivån för att säkra tillgången till rent vatten. Nu lovar ett 20-tal aktörer i Uppsala län att vidta åtgärder för vår viktigaste resurs – regeringen kan förstärka det arbetet!

Rent vatten utgör både ett globalt hållbarhetsmål och ett svenskt miljömål eftersom det är själva grundförutsättningen för liv, hållbar utveckling och tillväxt. Vatten används av alla och till mycket – som dricksvatten, som livsmiljö för djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som mottagare av avloppsvatten.

Tillgången till rent vatten är lätt att ta för given, men den är inte självklar. Klimatförändringar och föroreningar sätter vattenresurserna under press, vilket kommer att bli allt mer märkbart i framtiden. De senaste årens torka, översvämningar och nya upptäckter av förorenat dricksvatten har ytterligare synliggjort vikten av att värna vattnet.

Även här i Uppsala län är vattnet satt under hård press. Nio av tio vattendrag i länet är påverkade av mänskliga aktiviteter som markavvattning, rätning och kanalisering, kraftverk, dammar och tätorter. I de bedömningar som länsstyrelsen har gjort påverkar övergödning i dag hälften av sjöarna, tre av fyra vattendrag och en ännu större andel av kustområdena. Det betyder att de inte uppnår god ekologisk status enligt den EU-gemensamma klassningen. Länets vattenförekomster är också i olika omfattning påverkade av miljögifter. Det kan orsakas av pågående verksamheter som industrier och reningsverk, men även av gamla utsläpp i form av förorenad mark.

Uppsala län är en expansiv region. Det ställer höga krav på att inkludera vattenfrågor både i fysisk planering och när värdefulla miljöer ska skyddas. Tillsammans behöver vi öka skyddet av vattentillgångarna och minska negativ påverkan på vattnet. Gör vi inte det minskar möjligheterna till en långsiktig och säker vattenförsörjning och hållbara livsmiljöer för framtiden.

Det är hög tid att höja ambitionen i det arbete som görs. I dag, den tredje december, samlas därför länets kommuner, Region Uppsala, företag och olika organisationer på Uppsala slott för att teckna hållbarhetslöften för vatten. Det är en gemensam kraftsamling för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen – i år med fokus på vatten. Hållbarhetslöften innebär en frivillig avsiktsförklaring hos aktörerna att genomföra ett eget urval av åtgärder ur det regionala åtgärdsprogrammet för vatten. Åtgärderna bygger vidare på länets arbete med en vattenförsörjningsplan och vattenrelaterade delar av klimatanpassningsarbetet samt vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Ett 20-tal aktörer i länet lovar nu att vidta åtgärder för att förbättra vattenplanering och vattenhushållning, minska övergödning, minska påverkan från miljögifter och ökat skyddet för vatten som resurs. Länets åtgärdsprogram för vatten ska leda till en ambitionshöjning genom konkreta vattenåtgärder, ökad vägledning och stöd samt ökad samverkan mellan aktörer. Det ska också inspirera till innovation och utveckling.

I Uppsala län finns unik kompetens inom dricksvattenområdet. Det finns samlad kunskap om faroämnen i miljön, avancerade toxikologiska och kemiska analyser, vattenberedningsteknik, geohydrologi, faroanalyser och hälsoriskbedömningar. I UNT den 31 maj 2018 uppmärksammades regeringen på detta och erbjöds möjligheten att satsa och inrätta ett nationellt kompetenscentrum i Uppsala för kemiska hälsorisker i dricksvatten. Sedan dess har vikten av samlad spetskunskap i dessa frågor ökat ytterligare. Ett sådant centrum skulle inte bara bidra till åtgärdsarbetet i Uppsala län, utan även nationellt och internationellt. 

Nu kraftsamlar Uppsala län och vi vill få stöd i detta arbete – vatten är vår viktigaste resurs!

Göran Enander, landshövding i Uppsala län
Maria Knutson Wedel, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), Region Uppsala
Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S), Uppsala kommun
Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande (C), Östhammars kommun
Marie Pettersson, kommunstyrelsens ordförande (S), Älvkarleby kommun
Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande (C), Heby kommun
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande (C), Tierps kommun
Peter Book, kommunstyrelsens ordförande (M), Enköpings kommun
Helene Zeland Bodin, kommunstyrelsens ordförande (C), Håbo kommun
Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande (M), Knivsta kommun
Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.