SKR/ Kommunens möjlighet att ta ut avgifter eller kräva medfinansiering för anpassningsåtgärder måste fastställas.

Läste nyss en debattartikel i DN om SKR (bifogas)..Sedan gick jag in på SKR:s hemsida och hittade lite av varje, bland annat denna skrivning;

 

”Kommunens möjlighet att ta ut avgifter eller kräva medfinansiering för anpassningsåtgärder måste fastställas. I vissa fall bidrar åtgärderna till att fastighetens värde bibehålls eller rent av höjs. Då bör fastighetsägaren vara med och finansiera dessa. Det ska i sammanhanget poängteras att det i stora delar av Sverige finns motsatt problem då fastighetsägare som investerar i förebyggande åtgärder inte kan räkna med motsvarande värdeökning av byggnader eller mark. Staten måste därför hitta en modell så att åtgärder för klimatanpassning kommer till stånd i helalandet. Exempelvis skulle miljöbalkens principer om fördelning av kostnader vid sanering (kap. 10) eventuellt kunna tillämpas. Det är redan idag möjligt att genomföra vissa förebyggande åtgärder för dagvattenhantering inom ramen för VA-avgiften. Denna möjlighet är inte känd och används därför inte fullt ut. Det är oklart vilka förebyggande åtgärder som är möjliga att göra inom ramen för VA-avgiften. Det krävs förtydliganden från staten om vilka kostnader som får bäras av VA-kollektivet. Detta förutsätter sannolikt förändringar i lagstiftningen. Stabila ekonomiska förutsättningar krävs för att möjliggöra långsiktiga investeringar. Det finns oklarheter om var huvudmannens åtagande slutar i förhållande till självkostnadsprincipen. Osäkerheterna ligger bland annat i vilka typer av kostnader för klimatanpassningar som enligt 30 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kan anses nödvändiga för att ordna och driva den allmänna anläggningen. Många från ett klimatperspektiv fördelaktiga lösningar, till exempel grönstrukturer, ligger utanför vad som traditionellt setts som VAanläggningar. Att avgöra vilka kostnader för klimatanpassningsåtgärder som är nödvändiga är i dag förenat med sådana osäkerheter som motverkar att åtgärder utförs. Om man ålägger VA-kollektivet att betala mer än vad som anses utgöra nyttan för den allmänna VA-anläggningen betraktas det ur ett juridiskt perspektiv som skatt. Detta begränsar möjligheterna att finansiera kostnaderna genom avgifter. Staten bör se över hur VA-lagstiftningen kan breddas för att fler klimatanpassningsåtgärder ska kunna finansieras genom VA-avgiften. Vattentjänstlagens koppling till behovet eller nyttan av dagvattenbortledning från allmän platsmark skiljer sig från den upplevda nyttan av övriga tjänster, tillhandahållande av vatten och bortledande av spillvatten. Utveckling av nyttobegreppet har överlämnats till lagstiftningen där särskilt klargörande inte nåtts. Underlag för hur behovet eller nyttan av dagvattenbortledning ska värderas bör utvecklas särskilt.”

Min insyn i SKR och deras uppgifter är nära noll. Men bara att ha läst denna lilla text (som jag hittade i följande dokument; Klimatet – så klart!  fick mig att känna kalla kårar.
Ska läsa vidare på deras hemsida!

/Ulf Svensson

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.