Lagrådsremiss/ Vattentjänstpropositionen nu ute till diskussion och yttranden

(Sidan uppdaterad 14 mars, Lagrådsremissen skall behandlas i riksdagen 21 juni 2022.)

Lagrådsremiss/ Vattentjänstpropositionen nu ute till diskussion och yttranden

2022-02-25: Här är vattentjänsproppen se nederst på sidan


Kom gärna med synpunkter om remissen till föreningen VA-i-tiden, så får vi jobba med att framföra dem till de riskdagsmän vi har kontakt med. OBS: Före 10 mars vill vi ha era synpunkter.
Skicka dem till Kent Leonardsson, sekr. VA-i-tiden, kent.leonardsson[at]gmail.com. (för att undvika spampost så har jag skrivit  [at]som tolkas som @]
Ifall ni vill att synpunkterna också skall offentliggöras på hemsidan så skicka en kopia till mig, hemsidesansvarig Anders Segerberg, anders[at]segerberg.me

Lagrådsremissen skall behandlas i riksdagen 21 juni 2022.


Mailkommentar:
Hur är det möjligt att stifta en lag som grundar sig på en lögn. I bakgrunden skriver man ” Utsläpp av orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten riskerar att leda till smittspridning som kan vara farlig för människor. Utsläpp av avloppsvatten från hushåll bidrar också till övergödning som i stora delar av södra Sverige och längs Bottenhavet kust är omfattande.Som exempel kan nämnas att utsläpp från enskilda avlopp är den näst största källan tillmänsklig belastning av fosfor till vattendrag, sjöar och kustvatten”

/Roland Ekstrand, Svensk klimatcertifiering


Spontan kommentar från VA-i-tiden:

 • Propositionen tillför ingen ytterligare miljönytta, däremot försämras oftast miljön.
 • Det är kommunerna som skall bestämma vilken lösningen som skall gälla. Då blir det som tidigare de storskaliga sårbara kommunala lösningarna med ständiga utsläpp, bräddningar och slamspridning.
 • Rättslösheten består. Fastighetsägaren har inget att sätta emot kommunen och deras tolkningar.
 • Till vilken nytta förs avloppsdeklarationer in vart 5-7 år? Kostar enligt förslaget 5-7000 kr/ gång. Vi betalar för detta idag via skattsedeln.
  Ger extra jobb åt miljöinsektörer och VA-entrepenörerna, men bedömningarna och utdömningar av avloppen görs redan idag utan sakliga grunder. Hur blir detta bättre?
 • Hela propositionen grundar sig på teoretiska beräkningar om att marken knappt har förmåga at bryta ner och fånga avloppsvatten, retentionen fungerar knappt. Däremot anses det fungera för reningsverken när utsläpp sker i vatten, och vid slamspridning av hela städers avloppsskit på åkrar.
 • Underhållet av kommunala avloppsanläggningar är minst sagt bristfälligt, något dricksvattenutredningen påpekar och kräver att kommunerna sköter detta underhåll bättre. Trots detta urusla underhåll så ger denna proposition om hållbara vattentjänster kommunerna klartecken till att bygga ut sina, ledningsnät, som redan nu läcker som såll, även ut på landsbygden för att tvångsansluta områden där som anses lämpliga för kommande permanentboende.
  Detta trots trots Civilutskottets betänkande 2020/21:CU14 feb -22, Hushållningen med mark och vattenområden: ”Utskottet föreslår ett tillkännagivande med anledning av motionsyrkanden om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Regeringen bör skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav inte ska kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala va-nätet.” (S, V och MP reserverade sig mot betänkandet)
 • VA-branschen ännu inte gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”.
  Varför inte från regering o riksdag förmå dem att göra en fossilfri färdplan?
  De kan hämta mycket kunskap från Enskilda avlopp-sektorn.

Se även:

 • VA-i-tidens argumentationssammanställning.
 • Små avlopp risker och påverkan, Lunchmöte Riksdagen 2017-11-22, Peter Ridderstolpe. 
  Betänk särskilt:

  • sid 3,4 (Svenska sjöar blir allt mer undernärda, fisken likaså, Varför då tala om förödande fosforutsläpp?
  • sid 5 (De små avloppen har liten betydelse för näringstillståndet i stora sjöar och vattendrag. Påverkan på haven är marginell!)
  • sid 8 (Markbaserad rening ger ett grundskydd som normalt är alldeles tillräckligt bra!)
   För fosfor så är kommunala reningsverk bättre än ett enskilt avlopps infiltration sett till bara markbädden. Men 80 m från markbädden är utsläppen noll. Fungerar en infiltration med retention så fungerar också omgivande mark.
   Det som fastnar i kommunernas reningsverk körs iväg till svenska åkrar och sprid på stora områden, men i stor mängd t ex som i Hallstahammar Tränsta spreds skit från Katrineholm på 500 000m2 i ett 1 cm tjockt skikt, och då fungerar infiltrationen.
 • En bilds jämförelse mellan enskilda avlopp och kommunala reningsverk.

 Lagrådsremiss från Miljödepartementet

Vägar till hållbara vattentjänster

Publicerad 

I denna lagrådsremiss lämnas lagförslag som syftar till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar samt att öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att kommunens bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Vid behovsbedömningen ska kommunen ta särskild hänsyn till förutsättningarna för att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Förslaget syftar bl.a. till att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden.

Vidare föreslår regeringen att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av hur de  allmänna va-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall.

Lagrådsremissen innehåller även förslag till ett bemyndigande som ger möjlighet att, i fråga om små enskilda avloppsanläggningar, meddela föreskrifter om skyldighet att kontrollera anläggningens funktion och att lämna vissa uppgifter till tillsynsmyndigheten.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan föreslås tillämpas första gången för tid efter den 31 december 2023.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/vagar-till-hallbara-vattentjanster/

2022-02-28 tillkännagav ett pressmeddelande från Miljödepartementet: 
Regeringen föreslår ändringar för mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.