DT- Säter/ Kommunen har antagit ny va-plan: Här är områdena som berörs först

Lagrådet kom med en remiss om Hållbara vattentjänster.

Miljödepartementet skriver ett pressmeddelande.
…”Regeringen föreslår också att kommunens bedömning av behovet av allmänna vattentjänster ska bli flexiblare för att göra det tydligare i vilka situationer en enskild vatten- och avloppsanläggning kan tillgodose behovet av vattentjänster.” …..dvs ifall fastighetsägaren/ ägarna har har fullgoda anläggningar så skall inte kommunal tvångsanslutning kunna krävas.

Men det är som om budskapet om detta inte har nått kommunerna för under tiden så sker detta i Säter. Ulf Svensson skriver kring artikeln nedan så här:
Säters kommun, där jag bodde under ett par år, hade man ett förslag om ny kommunslogan – ”Galen i Säter”. Vi hade ett uppdrag i början 80-talet om att implementera HS90 som handlade om den förebyggande hälsovården. När vi hade ett färdigt förslag och alla ”var med på båten” lade landstingspolitikerna ner hela projektet. Det man kan bli galen om när man läser denna text är att politikerna talar om att planen är en ”milstolpe”. Var är analysen, eftertanken, kretsloppet, den cirkulära ekonomin, växtnäringen, giftspridningen osv.

Kommunen har antagit ny va-plan: Här är områdena som berörs först

28 februari 2022 06:12

Kommunen har antagit en ny VA-plan och 2027 ska de första fastigheterna anslutas.

– Jag tycker vi har ansträngt oss för att mildra de effekterna så mycket som möjligt, sa samhällsbyggnadsnämndens ordförande Hans Johansson (C) under torsdagens fullmäktigemöte.

Säters kommun har antagit en ny VA-plan. Detta beslutade fullmäktige om under torsdagen. Denna omfattar hushållens försörjning av dricksvatten och spillvatten. Med spillvatten menas avloppsvatten från toaletter, bad, disk och tvätt.

Förutom att VA-planen ska underlätta i kommunens eget arbete och handläggning är syftet att göra det enklare för enskilda fastighetsägare att planera investeringar i eventuella egna brunnar och avlopp, och för verksamhetsutövare att planera sin verksamhet.

Enligt praxis är kommunen skyldig att bygga ut vatten och avlopp om det finns cirka 20–30 fastigheter i samlad bebyggelse med behov av detta, men även till färre fastigheter om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Ett 30-tal berörda fastigheter i Ugglebo/Nordåker är först på tur att få allmän VA-försörjning enligt den nya planen. Det ska ske någon gång mellan 2027-2028.

– Det är främst för att vi har avrinning av deras avlopp direkt in till våran kommunala största vattentäkt eller vattenskyddsområde så det är högt prio, sa Liv Almstedt, renhållningschef under fullmäktigesammanträdet.

Därefter kommer Darlkarlsnäs med cirka 70 fastigheter 2033, 50 fastigheter i Skenshyttan 2035, Dammsjöns norra sida med ett 60-tal fastigheter 2038 och Dammsjöns södra sida med ett 20-tal fastigheter 2040.

Ersättningen som hushållen ska kunna få för sina nuvarande enskilda avlopp eller dricksvattenbrunnar regleras i vattentjänstlagen. Denna ersättning utgår från anordningens art, ålder och skick.

Avskrivningstiden som brukar tillämpas när det gäller enskilda avlopp är tio år. Men i den kommunala VA-planen valde man en period på 15-år där värdet skrivs av med 6,7 procentenheter per år. För vatten är avskrivningstiden i planen 20 år.

Ersättning betalas ut genom att avloppets ägare redovisar investeringskostnaden, den skrivs av rakt och avloppsägaren ges en ersättning för resterande år.

– Vi tycker 15 år är mer realistiskt på de moderna anläggningarna man byggt privat, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S).

Antalet enskilda avlopp i Säters kommun är cirka 2800 varav hälften tillhör permanentboende.

Ungefär hälften alla enskilda avlopp saknar tillstånd på grund av sin ålder.

– Ju äldre en anläggning blir brukar funktionen bli sämre och sämre. Många av dessa har troligtvis en sådan reningsfunktion att avloppsvattnet rinner rakt ut i backen utan att vara renat, sa Ingela Johansson, gruppledare på miljö och byggenheten

Hans Johansson (C) är Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Han tog till talarstolen för att tala om vikten av att ha en va-plan på plats.

– Det här dokumentet skapar förutsägbarhet som vi inte haft tidigare angående var det är aktuellt att bygga ut VA. Det ger också förutsättningar att budgetera utbyggnader vilket är mycket viktigt för kommunen.

Han fortsatte

– Det är stora kostnader förknippat med det här både för kommunen och den enskilde som tvingas in i allmänt va. Jag tycker vi har ansträngt oss för att mildra de effekterna så mycket som möjligt, vi pratar om avskrivningstiderna för onyttigblivet enskilt avlopp som är 15 år men även andra saker som finns i det här, sa Hans Johansson (C).

Miljöpartiets Magnus Gabrielsson talade sa i talarstolen att det här är en av de tyngsta frågorna som en kommun har att hantera.

– Det här är en milstolpe som jag ser det, sa Gabrielsson (MP)

Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S) sa att det sunda förnuftet fått råda i utförandet av planen.

– Vi måste ge medborgarna tid att ställa om, det är därför vi har den här ganska långa horisonten i omställningen, sa Mats Nilsson (S).

Oppositionsrådet Caroline Willfox (M) yrkade också bifall till förslaget.

– Jag ser det dock inte som sunt förnuft utan som en nödvändighet, sa hon innan klubban slog i bordet och planen antogs.


En mailkommentar:

Beträffande Säters tvångsanslutning av flera stugeområden och sa Liv Almstedt, renhållningschefens kommentar ”vi har avrinning av deras avlopp direkt in till våran kommunala största vattentäkt eller vattenskyddsområde så det är högt prio.”

Detta visar återigen på bristande kunskap om markens renande förmåga. En tidigare chef på Uppsala Vatten kunde bemöta oroliga Uppsalabor rätt, när de var oroliga för betande får på Uppsala åsen, där Uppsala tar sitt dricksvatten.

”Det är helt omöjligt att smittämnen skulle kunna klara vår dricksvattenhantering med 20 m infiltration genom mark och därefter avskiljning av kalcium i vattenverket med hög temperatur och pH.” (Kalcium avskiljer man pga att det bildar avsättningar i dusch och kastruller.)

Mvh!
Lars Hylander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.