DN/ Solel och energisparande krävs vid sidan om vindkraft

Solel och energisparande krävs vid sidan om vindkraft

Ulf Svensson, tidigare Chalmersforskare: Vattenfall saknar helhetsplan för omställningen till fossilfritt samhälle.

Efter att ha undersökt den storskaliga vindkraftsutbyggnadens transport- och logistikutmaningar för Energimyndigheten och Trafikverket ställer jag mig frågande till den framtidsplan som presenteras på DN Debatt av statliga Vattenfalls vd Anna Borg. Framför allt gäller detta det som framför i punkt 1 och 2 gällande att skapa större acceptans för storskalig utbyggnad av vindkraft och att förkorta tillståndsprocesserna. Studier som jag varit med att göra visar tydligt att ”kostnader” hänger samman med storskalig omvandling av känsliga naturmiljöer och boendemiljöer på många platser runt om i landet.

Snabbt insåg vi att lokaliseringen av nya vindkraftsparker inte utgick från bästa vindlägen, utan det viktiga var att det fanns villiga markägare som ville upplåta mark till vindkraft. En andra insikt var att antalet kostnadsposter och deras värdering i våra tre hållbarhetsdimensioner – den miljömässiga, sociala och ekonomiska – är omfattande till antalet och var dåligt utvecklad sett till utvärderingsmetoder.

Ett tredje förhållande var bristerna i samhällsplanering utifrån ett demokratiskt perspektiv. För det fjärde konstaterades i en internationell forskningsrapport inför klimattoppmötet COP 26 i Glasgow att utan skydd för diversiteten i natursystemen förlorar vi också klimatkampen.

Forskare från Linköpings universitet har i det pågående forskningsprojektet ”Vems omställning?” understrukit den demokratiska aspekten; att vi kommer misslyckas med klimatomställningen om den inte legitimeras av stora delar av befolkningen. Och utbyggnaden av vindkraft är den frågan som just nu upprör känslorna kanske allra mest, parallellt med tvångsanslutningen av enskilda, små avloppsanläggningar till kommunala VA-nät, vilket tynger befolkningen på landsbygden. Dessutom flyttar många nu ut på landsbygden, i kölvattnet av pandemin, för att finna ett boende med andra kvaliteter.

I vd Anna Borgs debattartikel finns tyvärr inte den helhetsplanering som är nödvändig för att lyckas i detta viktiga omställningsarbete. Jag tror också att ny vindkraft krävs, men den måste kompletteras med massiva satsningar på energieffektiviseringar, energibesparingar, utbyggnad av solel och andra proaktiva satsningar.

En nödvändig åtgärd är att planeringen ska vara kunskapsbaserad. I dag finns alldeles för många kunskapsluckor för att bara snabba på alla tillståndsprocesser. Utan kontroll på att upprätthålla fungerande och intakta biologiska mångfaldssystem och ekosystemtjänster fungerar inte livet på jorden. Det kan stå oss dyrt i framtiden att inte ha en demokratiskt förankrad och avancerad samhällsplanering, likt den fysiska riksplaneringen, vars ambitioner var att ha med alla aspekter på bordet när nya planer ska förverkligas.


Se länk ovan till insändarna och replikerna. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.