Formas- Läget för utredningen: Systematisk kartläggning om markretentionen av fosfor från enskilda avlopp

Från: Ida Envall <Ida.Envall@formas.se>
Skickat: den 17 augusti 2021 12:39
Till: lcg.hilmer@gmail.com
Ämne: Forskningssammanställning om markretention av fosfor från enskilda avlopp (Formas)

Hej Lars-Göran!

Jag fick ditt mejl vidarebefordrat av Karin Önneby. Det är jag som är projektledare för den forskningssammanställning om markretention av fosfor från enskilda avlopp som vi arbetar med.

Projektet bedrivs inom ramen för ett uppdrag som Formas har sedan januari 2018. Detta uppdrag innebär att vi ska sammanställa befintlig forskning som stöd för arbetet med Sveriges miljömål. Vi genomför detta uppdrag i form av så kallade systematiska forskningssammanställningar. Arbetet med systematiska forskningssammanställningar följer en strikt vetenskaplig metod. Målet är att identifiera all forskning som har tittat på den aktuella frågan, och att sammanställa forskningen på ett så objektivt sätt som möjligt i enlighet med på förhand fastställda kriterier.

Du kan läsa mer om Formas arbete med systematiska forskningssammanställningar här: Forskningssammanställningar – Formas.

Det är inte som så att vi får i uppdrag att utreda specifika frågeställningar. Det finns således inga ”uppdragsbeskrivningar” för de enskilda projekten. I stället identifieras angelägna frågeställningar i dialog med myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och forskare. Man kan också lämna förslag på vår hemsida (Vilka frågor vill du ha belysta – Formas). De frågor som utreds ska vara relevanta att få svar på för att kunna nå de svenska miljömålen. Ett oberoende vetenskapligt råd, Rådet för evidensbaserad miljöanalys (Rådet för evidensbaserad miljöanalys – Formas), fattar slutgiltigt beslut om vilka frågeställningar som ska utredas. Beslutet fattas på grundval av förstudier som vi på Formas genomför. Syftet med förstudierna är bland annat att ta reda på huruvida frågan är tillräckligt beforskad, och om den är av en karaktär som gör att den lämpar sig för att utredas inom ramen för den här typen av forskningssammanställningar.

Vad gäller den systematiska forskningssammanställningen om markretention av fosfor från enskilda avlopp kom förslaget ursprungligen från Havs- och vattenmyndigheten. Projektet genomförs tillsammans med tre externa forskare, Jon Petter Gustafsson (SLU), Lena Johansson Westholm (Mälardalens högskola) och Fritjof Fagerlund (Uppsala universitet). Den genomförs i enlighet med en så kallad genomförandeplan som vi har tagit fram. I genomförandeplanen beskrivs exakt hur vi går tillväga metodmässigt, och vilka avgränsningar vi gör. Genomförandeplanen är publicerad i tidskriften Environmental Evidence (som är specialinriktad mot systematiska forskningssammanställningar) och har genomgått sedvanlig peer-review. Genomförandeplanen bifogas.

Du kan läsa mer om projektet här: Systematisk kartläggning om markretentionen av fosfor från enskilda avlopp – Formas.

Ursprungligen identifierades närmare 10 000 potentiellt relevanta referenser. Att gå igenom dessa har naturligtvis varit tidskrävande men vi närmar oss det slutgiltiga urvalet (det vill säga de artiklar/rapporter som uppfyller de kriterier som beskrivs i genomförandeplanen). Förmodligen kommer den slutgiltiga rapporten att innehålla ca 300 referenser.

Vår förhoppning är att arbetet ska nå slutfas i slutet av detta år. Det måste dock betraktas mer som en föresats än som en slutgiltig deadline.

Hör gärna av dig igen om du undrar något!

Vänliga hälsningar,

Ida Envall

Ida Envall, Analytiker, 08-775 41 03

Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling
Box 1206, SE-111 82 Stockholm
Drottninggatan 89
08-775 40 00
www.formas.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *