Brevkommunikation med HAV ang små avlopp

Hej Anders!

Vi har mottagit ditt mail om situationen för ”den lilla människan Anna” och hennes avloppsanläggning. Det centrala budskapet i mailet är som vi förstår ”ändra reglerna och rådgivningen”. Det är inte helt klart för oss exakt vilka regler och vilken rådgivning du syftar på, men här kommer en sammanställning av regler om avloppsrening, vad som är HaVs ansvar och vad som finns i HaVs tillsynsvägledning om små avlopp.

 

Reglerna – alltså den lagstiftning som är central för små avloppsanläggningar – och varför avloppsvatten behöver renas, kan du läsa om här. HaV stiftar inga lagar och har inte heller föreskriftsrätt inom området små avloppsanläggningar vilket innebär att tillsynsvägledningen kring små avloppsanläggningar vare sig är på detaljnivå eller bindande. Kommunerna har det yttersta ansvaret för tillsyn och prövning av små avlopp. De kommunala miljömyndigheterna är självständiga i sitt beslutsfattande (regeringsformen 12 kap 2 §)  men deras beslut kan överklagas till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen i tur och ordning. Här kan du läsa mer om vem som gör vad när det gäller små avlopp.

Den politiska aspekten av arbetet med små avlopp hittar du inget om på länken ovan, men det är ju ytterst riksdagen och regeringen som på en översiktlig nivå styr HaVs arbete genom lagstiftningregeringsuppdraginstruktion, regleringsbrev och budgetramar. Av intresse för dig kan vara att i våras riktade riksdagen ett så kallat tillkännagivande (uppmaning) till regeringen som handlar om att en fastighetsägare med enskilt avlopp inte ska kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven.   Den lagstiftning som berörs av tillkännagivandet är Lagen om allmänna vattentjänster som lägger ett ansvar på kommunerna  ”om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse” ( LAV § 6).  Det finns för övrigt ingen central myndighet som har tillsynsvägledningsansvar för LAV, vilket bland annat HaV har påtalat behovet av. Frågan om vägledningsansvar för LAV och en hel del frågor som rör små avloppsanläggningar har utretts i SOU Vägar till hållbara vattentjänster som väntar på riksdagsbehandling . Om SOUn kommer att innebära några förändringar i lagstiftning vet vi inte, men det är i så fall riksdagen som fattar det beslutet.

 

HaVs vägledning kring tillsyn och prövning av små avloppsanläggningar hittar du samlat här. Enligt miljöbalken innebär tillsynsvägledning utvärdering, uppföljning och samordning av tillsyn samt stöd och råd till tillsynsmyndigheterna. Framförallt är det kanske vägledningsdokumentet ”Bedömning av om avloppsanläggningar uppfyller miljöbalkens krav” som är av störst intresse när det gäller äldre befintliga avloppsanläggningar. Det bygger på den rättspraxis som utvecklats i framförallt mark- och miljööverdomstolen. En sammanställning av vägledande MÖD-domar finns på vår webbplats. Framförallt det senaste året har det kommit många domar om små avloppsanläggningar och under hösten kommer vi att arbeta med att uppdatera nuvarande vägledning för tillsyn med bland annat nya rättsfall. Vi arbetar också med ny vägledning om riskbaserad tillsyn som på ett tydligare sätt än innan kan hjälpa kommunerna att identifiera var de största riskerna med små avlopp finns. I riskklassningen ligger såväl risk för påverkan på dricksvatten, badvatten och allmänt smittskydd som risk för övergödning och påverkan av miljögifter som kommer från små avlopp.

”Lilla Annas” avloppsanläggning kan vi inte bedöma eftersom vi inte vet hur anläggningen och omgivningarna ser ut, men framförallt för att vi inte har rätt att ge oss in i kommunernas myndighetsutövning i enskilda ärenden (se länk till regeringsformen ovan).  Däremot skulle du och Anna kunna jämföra anläggningen med MÖD-domarna som vi länkar till ovan.

Återkom gärna med mer specifik fråga/synpunkt så blir det lättare för oss att ge dig ett tydligare svar

Gullbergs strandgata 15, 411 04 Göteborg
Box 11930, SE-404 39 Göteborg
smaavlopp@havochvatten.se
www.havochvatten.se

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Från: anders segerberg <anders@segerberg.me>
Skickat: den 10 juli 2021 22:01
Till: Åsa Gunnarsson <asa.gunnarsson@havochvatten.se>; Margareta Lundin Unger <margareta.lundinunger@havochvatten.se>; Lennart Sorby <lennart.sorby@havochvatten.se>; maja.englund@vaguiden.se
Ämne: Fwd: Den lilla människan Anna

Åsa, Bodil, Lennart och Maja.

En del far mycket illa av kommunernas utdömande av enskilda avlopp. Se brev nedan.

Den lilla människan Anna riskerar att förlora sitt hem pga av att en miljöinspektör udömt hennes avlopp på grunder som är mycket dunkla. Som det känns när hon berättat omdet så finns ingen substans alls i bedömningen- bädden är gammal och luftningsrör saknas. Samt kompletterad med att risken för att östersjön växer igen om hon forstätter släppa ut avloppet i infiltrationen. 

100 m ifrån sig längre upp i backen går en Europaväg. Vid parkeringen där ovan  stannar man och pisssar. Snöröjningen saltar och sandar, bilarna sliter upp asfalten och däcken lämnar ifrån sig plast och mjukgörare, En del rostskyddsfärger och metaller slits bort och hamnar på vägen. Allt detta rinner ner i skogsbacken direkt ovanför henne. Var tar det vägen? Varför ingen risk för Östersjön? 

Hennes hus är beläget någon mil från Östersjön. Inga bäckar går i närheten. Ändå menar inspektören att infiltrationens avloppsvatten kan ta sig till grundvattnet och ut i havet. 

Hur?

Kommunen kör sedan sitt avloppslam till åkrarna och sprider ut den där. I slammet finns både avloppet från toaletterna, men också vägarnas skit och gifter. Den spridningen anses inte farlig, fastän den många gånger hamnar nära bäckar- har även hamnat ut i åar. Täckdikningsrören under åarna ligger bara knappt en meter ner, Rinner inte lakvatten av näringen ner i täckningsrören och vidare till bäck och å och till havet. 

Jag får inte ihop jakten på de enskilda små avloppen. Inte heller Anna, som inte får bo kvar, hon drivs bort ifrån sitt hem. 

Jag tycker inte att det är rimligt att det skall gå till så.

Därför skriver jag till er. Höj rösten och ändra reglerna och rådgivningen. 

Det finns bättre miljöåtgärder  vi behöver göra än att gräva bort infiltrationer och fylla igen med nytt grus och sand.  Denna process har funnits ganska länge-några miljarder år, så den borde kunna bryta ner vår skit bättre än minireningsverk och kommunala reningsverk.

Skickar en blind kopia till Anna. Hon vågar inte uppträda med namn, då hon är anställd av kommunen  inom vård och omsorg, och är rädd för represalier om det kommer fram vem hon är i den lilla kommunen. Ja, det är så hon säger, det är flera andra som också utryckt liknande tankar mot politiker och tjänstemän i sin kommun.

Anna har skivit mängder med texter till mig som jag publicerat på hemsidan. Hon har successivt blivit mer och mer påläst och kunnig i ämnet. Du hittar en länk till hennes texter här.

Så agera- så här kan vi inte ha det i Sverige. Människor förlorar sina hem. Till vilken nytta?

/Anders

Medlem i styrelsen och webbansvarig för va-i-tiden.se

Anders Segerberg
mobil 070 530 9393
e-mail anders@segerberg.me

———- Vidarebefordrat meddelande ———-

Från:  Den lilla människan Anna
Datum: 10 juli 2021 14:24:22 +02:00
Ämne: Den lilla människan Anna
Till: anders@segerberg.me

”Blodtrycket snart i nivå med Sankte Per”

Jag blir så fruktansvärt upprörd.

Att leva i dagens samhälle och efterfråga eftertänksamhet, förnuft och sans kräver konststycket att kunna reglera sina egna kroppsreaktioner så man inte får ett blodtryck som snart står direkt under Sankte Per.

Det går inte att enbart en myndighet eller en lag ska ligga till grund när det gäller grundläggande mänskliga behov!

Hur svårt kan det vara att begripa det???

Havs och vattenmyndigheten må ha sitt uppdrag att följa men det räcker inte!

En bred konsekvensanalys efterfrågas där konsekvenserna ses ur ett stort samhällsperspektiv, ett helhetsgrepp.

Utöver detta efterlyser jag etik och moral i frågan gällande vatten och avlopp i förhållande till människors livsvillkor.

Vatten och avlopp handlar om GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA BEHOV och därmed bör inte enbart Hav och vattenmyndigheten,tillika miljöbalken som Miljödepartementet, stå som enda dikterande part.

Efterlyses:

Ett tvärstopp för tvångsanslutningar/tvångsåtgärder/viten från riksdagen gällande vatten/avloppsfrågor som berör enskilda avlopp.

Pausa allt!

Jag efterlyser en större samhällsanalys i hur dessa frågor slår mot befolkningen och att detta redovisas för gemene man.

Det är som att olika myndigheter kör sina egna race mot sina mål, kul för dom, men hur drabbas den enskilda medborgaren när alla dessa myndighetsmål faller ut i det praktiska vardagen för medborgarna?

Jag får det inte ur skallen; det handlar om GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA BEHOV.

De politiska partierna är enligt mig samtliga ansvariga för detta skamliga sätt att agera mot människor.

Det jag tänker är att detta förfarande i va-frågor gentemot enskilda små fastighetsägare är allt annat än anständigt, ett ord som nu tycks vara på modet i de senaste dagarnas utspel.

Inte heller är det anständigt av den andra halvan av det politiska livet, som inte använder sig av uttrycket om anständighet, att också begrava frågan samtidigt som människor lider faan.

Dags att sluta skriva och tänka innan kroppsreaktionerna för mig upp till Sankte Per.

Ur hjärta
Ur sinneM
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *