Weserdomen, Miljöbalken/ Vad betyder dessa för ny eller ombyggda reningsverk

Weserdomen

(se nedan ang Miljöbalken kap 2:5 och 7)

 

Havs och Vattenmyndigheten/ Följder av Weserdomen i svensk rättstillämpning

Drygt ett år efter att EU-domstolen meddelat dom i målet om muddringsarbeten i floden Weser (Weserdomen) har ett antal domar meddelats från svenska domstolar som hänvisat till denna i samband med tillämpningen av miljökvalitets­normerna för vatten och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

  1. Det räcker med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha skett.
  2. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag i prövningar måste innehålla en beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer.
  3. Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och kemisk status ska ha samma rättsverkan.
  4. Det är viktigt att det finns ett heltäckande system för att kunna pröva undantag för vissa verksamheter.

 

Svenskt vatten och va guiden oroas över domens följdverkningar:

Avslag för nytt reningsverk – Weserdomen avgörande

Inga vattendrag får försämras i sin statusklassning, det är innebörden av Weserdomen i svensk miljölagstiftning. Tolkningen av domen sätter nu stopp för ett nytt gemensamt reningsverk i Skåne, trots att den sammanlagda miljöpåverkan blir mindre….

Svenskt Vatten/ Miljökvalitetsnormer för vatten

EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormerna för vatten kan påverka förutsättningarna för att släppa ut avloppsvatten och ta ut vatten från en dricksvattentäkt.

”Om en verksamhets utsläpp medför att statusen försämras för en enda kvalitetsfaktor eller ämne/parameter är den inte tillåten. Det gäller även om många andra skulle förbättras. En sådan situationen skulle kunna inträffa när ett reningsverk byggs ut på grund av ökande befolkning och förses med avancerad teknik för läkemedelsrening medan det saknas teknik för att reducera fosfor mer än som redan görs.”

Svenskt Vatten/ Ökade utsläpp till miljön på grund av miljölagstiftningen

Ett moderniserat reningsverk som ska skydda vattenmiljön bättre än tidigare har nekats tillstånd. Det som Svenskt Vatten varnat för sedan EU-domstolens Weserdom kom, har nu inträffat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *