SVD/ Stockholms handelskammare: ”Det är inte en tävling om hållbarhet”

”Det är inte en tävling om hållbarhet”

Problemen som lyfts fram av Stockholms Handelskammare är kända. Nu behöver vi skapa, testa och sprida lösningarna, skriver företrädare för Komet i en replik.

De slutsatser Stockholms Handelskammare presenterar stämmer väl med den problembild vi ser. En bild som nyanserats ytterligare sedan regeringens beslut att inrätta Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) för tre år sedan. Stockholms Handelskammares rapport bidrar med ett viktigt näringslivsperspektiv.

Artikeln ger känslan av att det skulle vara en tävling om vem som bidrar mest i den hållbara omställningen. Vi ser ingen sådan tävling. Istället är den mest framgångsrika vägen att arbeta tillsammans över sektors- och aktörsgränser. Att det brådskar är viktigt, men vi måste också förstå att snabb omställning ska ske med rättssäkerhet och etik som grund. Samarbete behövs för att säkerställa trygghet, förutsägbarhet och likabehandling.

Debattörerna uppmanar till utbyte mellan näringsliv och politik för att skapa väl fungerande regelverk. Vi håller med men uppmanar till ännu bredare samverkan. Det är många som behöver kroka arm för gemensam förståelse av utmaningar och möjligheter. Inte bara näringsliv och politik, utan även myndigheter på olika nivåer och civilsamhället. Grunden för att snabbare skapa ett hållbart samhälle bygger på vår gemensamma vilja att ta oss an dagens och framtidens utmaningar.

Handelskammarens problembild är korrekt, nu gäller det att agera för att hitta lösningarna. För att lyckas behöver vi hjälpas åt att identifiera nya lösningar, testa dessa i verkliga miljöer och få snabbare spridning. Detta gäller oavsett om det är nya produkter och tjänster eller rör utveckling och anpassning av arbetssätt, affärsmodeller eller regelverk. Även internationell samverkan är ett måste då hållbarhet och regelverk skär landsgränser.

Komet arbetar med att förbättra möjligheterna att undanröja regelhinder och driva ansvarsfull teknikutveckling. Kommittén har lämnat flera lösningsorienterade förslag till regeringen. Myndigheter som bedriver regeltillsyn kan numer få stöd för att delta i utvecklingsorienterade samverkansprojekt från innovationsmyndigheten Vinnova. Integritetsskyddsmyndigheten har fått i uppdrag att höja kunskapen om sina frågor hos företag och andra som arbetar med innovation.

Komets undersökningar visar att regler inte upplevs vara anpassade till dagens situation och att helhetssynen brister. Dessutom framkommer att personer inom näringslivet kan sakna kunskap om regler och etik, och att de som stiftar nya lagar behöver veta mer om teknik. Förståelsen behöver öka, därför har vi tagit fram underlag om etik, teknik och regelverk, till exempel rapporten ”Så funkar det! Om lagar och regler och webverktyget Ansvarsfull teknikutveckling”.

Komet undersöker nu förutsättningar för utvecklade arbetssätt för mer dynamisk och effektiv regelutveckling och vi har lämnat flera förslag till regeringen för att möjliggöra ökad försöksverksamhet i hela landet. Ett konkret förslag syftar till att påskynda omställningen till fossilfri elförsörjning genom att pröva nya arbetssätt kring tillståndsprocesser för elledningar. Vi har också testat nya arbetssätt för att hantera regelhinder, till exempel har vi öppet bjudit in innovatörer att berätta om upplevda hinder. Handelskammarens rapport kompletterar på ett utmärkt sätt det arbetet.

Internationellt händer mycket. Sju länder däribland Kanada, Storbritannien och Danmark har formerat Agile Nations för ökat kunskapsutbyte, Finland har beslutat om en ny förvaltningsstrategi med ökat fokus på samarbete och omställning, och Tyskland har sett till att EU fokuserar mer på regulatorisk försöksverksamhet. Sverige har ett globalt konkurrenskraftigt näringsliv som fokuserar på hållbara lösningar, politiker som ser behovet av snabbare omställning samt en kultur av att kroka arm och tillsammans lösa problem. Sammantaget finns goda förutsättningar att hantera den komplexa regelverks- och teknikproblematiken.

Komet vill uppmana till utökade samarbeten för en ansvarsfull utveckling. Låt oss skapa och testa nya lösningar tillsammans – för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle!

Jon Simonsson
ordförande Komet
Anna Fridén
huvudsekreterare Komet

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar på uppdrag av regeringen för att Sverige ska kunna vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Uppdraget syftar till att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. Läs mer på www.kometinfo.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *