Länsstyrelsen i Kalmar har avslagit Biototals ansökan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Grimarp 1:18 i Ljungby kommun.

Länsstyrelsen i Kalmar har avslagit Biototals ansökan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Grimarp 1:18 i Ljungby kommun.

Biototal beslut 20210628

s27: Sammanfattande bedömning
Sammantaget bedömer miljöprövningsdelegationen att ansökan innebär att brukningsvärd
jordbruksmark tas i anspråk för uppförandet av en anläggning. Verksamheten utgör inte
ett sådant väsentligt samhällsintresse för vilket undantag från bestämmelsen kan göras
och det är dessutom möjligt att lokalisera verksamheten till annan mark. Ansökt
verksamhet är därför inte förenlig med bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB och innebär därmed
inte en från allmän synpunkt god hushållning med markområden och ansökan avslås
därför. Då ansökan avslås redan på den grunden saknas anledning till att ta ställning till
övriga frågor.

_______________

 

Klipp ur texten: 

Biototal: ”Inom fastigheten finns idag ett boningshus, en ladugård och en maskinhall. Ladugården
kommer att rivas. I den södra delen av området kommer en tätgjord yta på cirka 1,3 ha att
anläggas. Där kommer avloppsslam, fiber- och bioslam, biobränsleaska, fosforfilter,
kalkat slam och avvattnad biogödsel att mellanlagras. På plattan kommer även
tillverkning av anläggningsjord att ske med hjullastare och ett sorterings/siktverk. Jorden
kommer att användas som växtskikt på deponier, bullervallar eller andra
markanläggningar. Nederbörd som faller på den täta plattan rinner, genom ett fall på ca
0,5 %, till en uppsamlingsbrunn som rymmer cirka 3 000 m3
. I denna kommer, förutom
regn- och lakvatten från plattan, urin och biogödsel att mellanlagras. En uppställningsyta
för maskiner är planerad att anläggas öster om den tätgjorda ytan.
En förädlingsyta anläggs i syfte att tillverka ett närings- och mullrikt
jordförbättringsmaterial. Området omfattar cirka 4 ha och där kommer avloppsslam,
avvattnad biogödsel och bio- och fiberslam, som är restprodukter från
avloppsreningsverk, biogasproduktion och pappers- och massaindustrin, att lagras.
Förädlingsytan anläggs direkt på betesmarken. De mottagna råvarorna blandas med
exempelvis kalk och/eller organiskt material t. ex. halm som bearbetas in i materialet
under anpassade intervaller. Lagringstiden på förädlingsytan är beräknad till 3 till 4 år. ”

Marianne Karlsson med flera, har i yttrande anfört bl. a. följande.
”Vi anser det oacceptabelt att utsätta oss människor och vår natur för den risk det för med
sig att etablera en rötslamsanläggning på Ljungby Grimarp 1:18. Om giftigt innehåll
läcker ut kan det förstöra existensen för liv i Vissjön. Något som kan ske vid misstag från
företaget, och som bevisligen tidigare har skett. Om behovet av en rötslamsanläggning
anses finnas i Ljungby kommun bör val av plats föregås av en lokaliseringsutredning där
möjliga placeringar studeras och lämplighetsprövas. Genom att förbränna
avloppsslammet i en fjärrvärmeanläggning kan både fosfor och energi återvinnas
samtidigt som skadliga ämnen såsom kadmium, läkemedelsrester och tungmetaller
avskiljs.”

”Rötslam innehåller många giftiga ämnen såsom PFAS, läkemedel, mikroplaster och
kadmium. Marken som förgiftas kommer att bli omöjlig att återsälla. Oseriösa aktörer kan
tjäna stora summor på att hantera miljöfarligt avfall på olika sätt. Det är också risk att
bränder uppstår på sökandens planerade verksamhet. Det finns forskning gjord på
lakvatten från rötslam och hur kvarvarande giftiga ämnen påverkar ekosystem och
människors hälsa”

 

Anders Borg med flera har i yttrande anfört bl. a. följande.
” Sökanden anger att närmast belägna naturvärde finns ca 550 meter öster om planerad
verksamhet. Men cirka 100 meter väster om planerat område finns Store mosse som
är klass 2 (högt naturvärde).
 Enligt sökanden är närmast belägna brunn cirka 1 500 meter norr om den tänkta
anläggningen. Men närmaste brunn ligger på fastigheten. Även andra grannar som
bor närmare än 1 500 meter har brunnar varav många är grävda.
 Det saknas luktutredning
 Betongkonstruktionen bedöms av Anders Borg m. fl. som undermålig vilket kommer
att få till följd att plattan sprängs sönder vid minusgrader. Det saknas L-stöd för att
dels hindra att lakvatten rinner över kanten, dels förstärka kanterna på plattan. Plattan
kommer inte att vara vattentät vilket leder till att verksamheten kommer att förorena
både grundvattnet och Vissjön.
 Anders Borg m. fl. har beräknat belastningen på uppsamlingsbrunnen som rymmer
3 000 m3
, utifrån den faktiska nederbördsmängden mellan 1 oktober 2019 och 31
mars 2020. Belastningen under dessa månader är 5 525 m3 vilket innebär att brunnen
kommer att bli överfull under denna period.
 Med samma beräkningsmodell har Anders Borg beräknat avrinningen till
sedimentationsdammen. På förädlingsytan om 40 000 m2 kommer 17 000 m3
lakvatten att behöva omhändertas. Sedimentationsdammen som kommer att rymma
500 m3
, fylls var femte dag. Sökanden har bedömt att risken för näringsläckage från
förädlingsytan är liten främst på grund av växternas evapotranspiration. Anders Borg
pekar på att det saknas upptag av växterna under vintern. Dessutom finns de inget
dikessystem under förädlingsytan (slutet system), vilket medför att lakvattnet kan
avrinna till grundvattnet och närmaste recipient. Vattnet tar med sig lösliga
föroreningar såsom mikroplaster, medicinrester, kolibakterier, fosfor mm. Den
samlade bedömningen är att verksamheten kommer att orsaka en stor miljökatastrof
för grundvattnet, Vissjön och fastigheter i närområdet. Övergödningen av Vissjön
kommer att bli betydande.
 Anders Borg m. fl. yrkar på att Länsstyrelsen (MPD) avslår ansökan i sin helhet.

 

”En negativ påverkan på vattenförhållandena i Vissjön och Lillsjön, orsakad av ett utsläpp
från den sökta anläggningen genom tex en olycka, vore förödande för vår livsmiljö.”

 

”VFO hävdar att den av sökanden valda platsen för verksamheten inte uppfyller kravet på
en lämplig lokalisering enligt 2 kap 6 § MB och att den därmed inte är tillåtlig. VFO
finner det inte troligt att det råder brist på bättre mark för denna typ av verksamhet. Den
föreslagna lokaliseringen är i stället synnerligen olämplig med hänsyn särskilt till
vattenmiljö, närboende och naturmiljö.
Riksintressen och hushållning med naturresurser
God hushållning innebär därmed bland annat att sökanden ska ha visat att ett klart behov
föreligger. VFO ifrågasätter att sådant behov finns och hänvisar i sammanhanget till den
statliga utredningen Hållbar slamhantering (SOU 2020:3). VFO vill även i sammanhanget
påminna om att även en verksamhet som generellt sett är önskvärd utifrån miljösynpunkt
måste vara godtagbar i ett lokalt perspektiv, se Mark- och miljööverdomstolens i dom M
10187-12.

 

 

En kommentar

  1. Kommentar från Lars Hylander:
    Jag jobbar vidare med slamspridning hos en lantbrukare där Ragnsells för två år sedan spred en femårsgiva. Förra året spred Biototal en sjuårsgiva på samma två fält! Miljöinspektören förslog att Biototal kanske inte spridit utan det hade kanske blivit felrapporterat. Dock har Biototal rapporterat att de spridit slam även på ett tredje fält hos lantbrukaren och det fältet har Ragnsells inte spridit på. Så jag åkte dit och kollade och även det tredje fältet hade fått slam. Eftersom miljöhandläggaren i berörd kommun inte fått någon rapport alls från Biototal har hen bett Biototal att rapportera senaste årens slamspridning i kommunen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.