Höör/ Domar i MMD som gått till fastighetsägarens fördel ang obebyggda tomter där kommunen krävt anslutningsavgift och drivit ärendet till kronofogden

Kommentar till nedanstående 3 domar:

Igår besökte jag två familjer alla pensionärer som trakasseras av Mittskåne. Ett ärende om anslutning av en tomt som bara har en verkstad med varken avlopp eller vatten som de skickat anslutningsavgift 60.000:- på och drivit in genom Kronofogden. De här personerna vet inte hur man gör för att kämpa emot och blir överkörda. De ringde till Skånskan när jag satt där så det blir en artikel. Då kommer nog fler att höra av sig.
Mvh
Astrid

M 2871-17, VÄXJÖ TINGSRÄTT,  28-11-09

BAKGRUND
Höörs kommun, Mittskåne Vatten (kommunen) förmedlade en förbindelsepunkt för
fastigheten xy i Höörs kommun (fastigheten) för anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten till xx. XX undertecknade en amorteringsplan. När xx inte fullföljde amorteringsplanen, fakturerade kommunen xx hela den återstående anläggningsavgiften för anslutningen
av vatten, spillvatten och dagvatten. Xx har bestritt fakturan för anläggningsavgiften varvid kommunen har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM).
Sedan xxbestritt fordran har KFM på begäran av kommunen överlämnat målet till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning.

=> Domstolen avslår Höörs kommuns yrkande om att xx ska åläggas att till kommunen betala ansökningsavgiften.


Mål nr M 2157-17

BAKGRUND
Höörs kommun, Mittskåne Vatten (kommunen) har förmedlat en förbindelsepunkt
för fastigheten Höör xy (fastigheten) för anslutning till vatten, spillvatten
och dagvatten till xx. Kommunen har även fakturerat xx anläggningsavgiften för anslutningen av vatten, spillvatten och dagvatten. XX har bestritt fakturan för anläggningsavgiften
varvid kommunen har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) . Sedan xx bestritt fordran har KFM på begäran av kommunen överlämnat målet till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning.

s6: Kommunen har anfört att en mening i slutet av punkten 6.4 i taxan talar för att
obebyggda fastigheter omfattas. Det innebär således för den enskilde fastighetsägaren
som ska försöka tolka taxan att det inte räcker med att titta på de definierade
begreppen, rubrikerna och inledningen av avdelningen 6 i taxan för att förstå vilka
typer av fastigheter som omfattas av avgiftsskyldigheten. För att förstå att även det
definierade begreppet ”Obebyggd fastighet” omfattas av avdelning 6 ska man sluta
sig till att det kan vara en sådan ”jämställd fastighet” som anges i punkten 6.1
genom att motsatsvis läsa slutet av punkten 6.4. Att en sådan taxa inte uppfyller
grundläggande krav på tydlighet och förutsägbarhet är uppenbart.
Den tolkning som kommunen gör innebär en otillåten extensiv tolkning av taxan
som inte ger den enskilda någon förutsägbarhet. Redan av det skälet föreligger
alltså ingen grund för uttag av v anläggningsavgift då taxan inte föreskriver uttag av
anläggningsavgift för obebyggd fastighet.

s10: I punkt 6.4 behandlas antalet bostadsenheter och där sägs att antalet bestäms efter
de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning
som huvudmannen godkänner. Där anges också att bostadsenhetsavgift inte ska
betalas om fastigheten är obebyggd.

Fråga är nu om i målet aktuell fastighet är att betrakta som en bostadsfastighet eller
därmed jämställd fastighet enligt punkt 6.1. Definitioner på dessa begrepp ges i
punkten 3 i taxan. Där skiljs mellan Bebyggda fastigheter och Obebyggda fastigheter.
De bebyggda fastigheterna utgörs enligt taxan av Bostadsfastighet, vilken i sin
tur utgörs av fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste
sett från användarsynpunkt.

YRKANDEN
Kommunen har yrkat att xx, som ägare till fastigheten, ska betala 131 374 kr inklusive moms i anläggningsavgift.
xx har bestritt kommunens yrkande och har bl a anfört att kommunens taxa för uttagande av anläggningsavgift inte omfattar obebyggda fastigheter.

SAKEN
Fordran på anläggningsavgift för VA
_____________
DOMSLUT
1. Käromålet ogillas.
2. Höörs kommun ska ersätta xx för dennes rättegångskostnader avseende ombudsarvode med 52 500 kr, varav 10 500 kr utgör mervärdesskatt.
På beloppet utgår ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Att en fastighetsägare som vinner ett mål mot en huvudman i ett mål som detta inte kan få ersättning för ombudskostnader, skulle framstå som materiellt otillfredsställande


Mål Växjö nr M 1490-17

XX är en av ägarna till de obebyggda fastigheterna y1 och
y2 i Höörs kommun. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt
område samt inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen.

YRKANDEN
Höörs kommun, Mittskåne Vatten
Höörs kommun, Mittskåne Vatten, yrkar att xx ska åläggas att till kommunen betala 286 211 kr avseende anläggningsavgifter samt 3 597 kr avseende brukningsavgifter.

DOMSLUT
1. Mark- och miljödomstolen beslutar att xx till Höörs kommun, Mittskåne Vatten, ska betala brukningsavgift om 3 597 kr samt ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen (1975:635) på 646 kr från den 30 juni 2016, på 990 kr från den 30 september 2016, på 990 kr från den 30 december 2016 och på 971 kr från den 31 mars 2017, till dess full betalning sker.
2. Mark- och miljödomstolen ogillar käromålet i övrigt.
3. Mark- och miljödomstolen beslutar att Höörs kommun, Mittskåne Vatten, till
xx ska betala ersättning för rättegångskostnader med 200 000 kr
inklusive mervärdesskatt samt ränta på belopp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *