En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53 samt SVD artiklar i ämnet

En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53

Publicerad 

Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar…


Den lilla människan Annas kommentar:

Fler statliga utredningar medan den utredning som berör tvångsanslutning dammar igen någonstans…
Landsbygdens folk behöver snart en flugas bredsynta seende för att hänga med i vad som sker…


SVD 2021-06-222, ”Fel att kapa den lokala makten över vindkraft”

När en statlig utredning nu föreslår att begränsa det kommunala vetot kring vindkraft får deltagande demokrati och aktiva gräsrötter stå tillbaka för expert­styre. Det skriver docent Mats Nilsson.

När Miljöpartiets förre riksdagskvinna Lise Nordin i dag presenterar en utredning om kommunernas framtida möjligheter att påverka vindkraften innebär det kraftiga begränsningar för det kommunala beslutsfattandet. Hon, liksom hennes parti, tycks sätta ett likhetstecken mellan rättssäkert och expertstyre. Borta är alla idéer om deltagande demokrati och aktiva gräsrötter. Kommunerna ska bara ha en röst om de säger ”rätt saker”.

Det saken gäller är den regel i miljöbalken som säger att: ”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.”

I folkmun har denna regel kommit att kallas för det ”kommunala vetot”. Kommunen måste således tillstyrka ett vindkrafts­projekt för att det ska genomföras. Den kan i princip tillstyrka eller avslå projektet när den vill, och det krävs heller inte att kommunen motiverar sitt beslut. Det är lätt att förstå att ”veton” (avslag) som kommer sent är jobbiga för vindkrafts­projektörerna då de lagt ner pengar och resurser på projektering och tillstånds­prövning. Å andra sidan finns forskning som pekar på att ett medborgerligt deltagande är väsentligt för en storskalig vindkrafts­utbyggnad. Vindkraften har effekter på närområdet och dessa behöver diskuteras med dem som utsätts för effekterna. Men en sådan process måste betyda att vindkraften ibland möts av ett nej. Annars blir processen ett spel för gallerierna. Skenprocesser genomskådas ganska snart för vad de är och tenderar att urholka medborgarnas tillit till rättsstaten och demokratin.

Det Lise Nordin föreslår är att kommunerna tidigt (sannolikt långt innan de kan ha en bild av konsekvenserna) ska tvingas fatta beslut om projektet. Hon vill också tvinga kommunerna att bara fatta beslut på vissa grunder såsom lokalisering i stället för i dag att kommunen kan göra en egen samlad bedömning av konsekvenserna av en vindkraftsutbyggnad.

Hur stort är problemet? Enligt miljö­partisterna Lorentz Tovatt med flera så har 7 procent (!) av vindkraftsprojekten i de fyra nordligaste länen stoppats av ett veto (mellan 2014–2018), och i övriga Sverige gäller en dubbelt så hög siffra. Omvänt innebär det att 93 procent tillstyrkts i de norra länen och 86 procent tillstyrks i övriga Sverige. En masterstudent på Södertörns högskola begärde ut samtliga beslut enligt miljöbalken rörande vindkraft i kommunerna mellan 2010–2019. Hennes siffror visar en högre procent då avslagen nådde ungefär 25 procent. Fortfarande tillstyrks 75 procent. En annan viktig siffra i sammanhanget är att vindkraftens utbyggnad, enligt Svensk Vindenergi, redan år 2021 nått statliga mål för 2030. Så det byggs redan mycket vindkraft och i en snabbare takt än många kunnat förutse. Så vad är problemet?

Amerikanerna brukar säga att om något fungerar ska man inte fixa det. Efter studier av effekterna av det kommunala vetot är jag böjd att luta mig mot det rådet. Visserligen avstyrks en fjärdedel av projekten som kommunerna behandlat på grund av vetot men är alla dessa avstyrkanden verkligen ”fel”? Och vad är det som säger att de 75 procent som tillstyrks är ”rätt”? Miljöfrågor, och konsekvenserna för miljön och ekonomin av vindkraft är komplexa. Stora landytor tas i anspråk, flora och fauna påverkas, vindkraften påverkar landskapsbilden och närboende genom till exempel skuggor och buller. Samtidigt är det sannolikt så att vi behöver vindkraft för dess förnybarhet (den cirkulära ekonomin) och som en delmängd i ett fossilfritt kraftsystem (det klimatvänliga kraftsystemet). Gröna värden ställs mot gröna värden. En möjlighet och ett problem med många bottnar.

När vi söker lösningar på denna typ av problem visar en växande forsknings­litteratur på de möjligheter som samarbete med lokal­befolkningen, de medborgare som berörs, erbjuder. Ett deltagande i de processer som rör vindkraften skänker stabilitet åt besluten, och förankrar besluten hos dem det berör. I det svenska samhället ligger det därför nära till hands att ge kommunerna denna ”gräsrotsmakt”, att låta kommunerna föra folkets talan i frågor som rör industriella etableringar i kommunen. Vi får lita på att vi via den vägen ger den lokala kunskapen om förhållanden i kommunen, och vad kommuninvånare värdesätter en röst. Även ett nej till vindkraft kan vara motiverat om speciella lokala förhållanden tas med i beslutet.

Den utredning som nu läggs fram kan få diametralt motsatt effekt mot den önskade. Fördelarna med vindkraft är globala, och vi vädjar egentligen till allas vår medborgerliga plikt i kampen för ett bra framtida klimat. Nackdelarna med vindkraft är lokala. Den politiska risken utan en väl genomförd process där konsekvenserna är tydliga överväger sannolikt de fördelar som kan förutses. Fler nej är således att vänta om man tvingar fram ett tidigt beslut.

Att begränsa beslutets omfattning är att von oben meddela kommunerna att de inte förstår vare sig de lokala förhållandena eller sitt eget bästa. Lagstiftarna i huvudstaden och experterna ska styra. Så långt från det gräsrotsideal Lise Nordins parti en gång grundades på.

Vi bör därför inte förändra kommunernas vetorätt. Vi bör kanske förändra det sätt vi arbetar med vindkraftsprojekt. Med tanke på vindkraftens snabba utbyggnad och att kommunerna hittills godkänt fler projekt än de avstyrkt så kanske det inte är bråttom med det heller. Lägg Nordins utredning till handlingarna utan åtgärd.

Mats Nilsson
docent i miljöekonomi på Södertörns högskolaSVD 2021-06-28: 

”Förslaget innebär stort kommunalt inflytande”

Där Mats Nilsson ser toppstyrning ser jag fortsatt stort kommunalt inflytande. Det skriver Daniel Badman, Svensk Vindenergi, i en replik…

På SvD Debatt den 22 juni uppmanar Mats Nilsson regeringen att lägga utredningen En rättssäker vindkraftsprövning till handlingarna utan åtgärd.

Nilsson verkar ha läst utredningen med helt andra glasögon än jag. Där han ser toppstyrning ser jag fortsatt stort kommunalt inflytande.

Min tolkning är att utredningens förslag innebär att kommunens planmonopol förblir intakt men att lokaliseringsbesked ska motiveras, lämnas tidigt i processen och att kommunens beslut kan överklagas.

Det framgår tydligt i förslagen att kommunen ska avgöra var i kommunen det är lämpligt med vindkraft och att ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för att kunna lämna in en ansökan om tillstånd. Kommunens översiktsplan pekas ut som ett viktigt instrument. När översikts­planen utarbetas vägs olika samhälls­intressen mot varandra i en demokratisk process där även enskildas rättigheter beaktas.

Det tydliggörs även att det även i fortsättningen är tillståndsmyndigheten som ska pröva om vindkraftverken kan ges tillstånd med hänsyn till påverkan på djur, natur och människor.

Miljöprövningsprocessens tillvägagångssätt med samråd, kungörelser och remisser är en demokratisk process som säkrar att de verksamheter – vindkraft såväl som annan industri – som får tillstånd bedrivs med minsta möjliga påverkan på omgivningen.

Det finns delar i utredningen som bör bli ännu tydligare när det gäller rollfördelningen mellan kommuner och länsstyrelse men det är brister som kan hanteras i den kommande politiska processen.

Regeln om kommunal tillstyrkan har kommit att tillämpas som ett kommunalt veto. Vetoetiketten är passande eftersom regeln tillåter godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet och ger utslag som inte kan överklagas. Den vetorätt som Nilsson förespråkar är inte förenlig med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillstånds­prövningar och all annan myndighetsutövning.

Min slutats är att förslagen i En rättssäker vindkraftsprövning innebär ökad rättssäkerhet för alla inblandade parter. Enskilda medborgare kan påverka utformningen kommunens översiktsplan och har möjlighet att överklaga såväl kommunens lokaliseringsbesked som länsstyrelsens tillståndsbeslut. Verksamhetsutövare får möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Den lokala förankringen är viktig. Vi ser därför gärna att det införs teknikneutrala incitament för kommuner att medverka till att öka elproduktionen – så att vi klarar elektrifieringen och klimatomställningen. Det är inte frågan om att stänga en reaktor här eller om att bygga en sol- eller vindkraftspark där. Det handlar om att bygga ett hållbart samhälle och se möjligheterna som en ny elektrifierad hållbar ekonomi kan ge oss.

Även om det finns delar i utredningen som inte når riktigt hela vägen fram så är det viktigt att förslagen snabbt tas vidare i den politiska processen. Sverige har inte råd att i onödan bromsa elektrifieringen – det kommer att kosta både klimatnytta och jobb.

Daniel Badman
vd Svensk Vindenergi

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *