2021-06-18 , Webredaktören tar till orda, Lantmäteribeslut 2021-06-08 ang NorrMälarstrand i Köping

OBS- Överklagan kan göras senast:   29/6 för ersättnings frågan och 6/7 själva beslutet rörande ledningsrätterna.


Detta mail skickas till fastighetsägarna på NorrMälarstrand samt till politikerna i Köping som två utskick (ca 300 adresser)
Lantmätaren har gett kommit med beslut om NorrMälarstrand, se nedan.

En process som tagit två år och som givit många arga diskussioner och brev.

En mängd frågor har ställt av de boende till kommunen och till Lantmäteriförrättningsmannen Svante Bäckström.

För det första om vad som berättigar att va- projektet genomförs.

Lantmätaren besvarar frågan genom att hänvisa till fullmäktiges beslut om översiktsplanen, va-planen och till Mark och MIljödomstolens vattendom. 

Lantmätaren anför i beslutet att han prövat “om nyttan för det allmänna övervinner olägenheter ur enskild synvinkel, eftersom ledningsrättslagen i grunden är en tvångslagstiftning. (sid 3)” .

“Inom Mälarens vattenområde anser Lantmäteriet att prövningen angående allmänt och enskilt intresse har utretts i samband med att vattendom gett ledningshavaren rådighet.”

“Enligt översiktplan för Norra Mälarstranden utgör fritidsområdena framtida utvecklingsområden för bebyggelse vilket innebär att vatten och avlopp måste lösas i ett större sammanhang för att få en väl fungerande miljö . Köpings kommun har även beslutat att utöka va- verksamhetsområdet vilket innebär att va-bolaget i detta fall VME har en skyldighet att ordna vatten -och avloppslösningar på ett effektivt och miljövänligt sätt.Utbyggnaden av vatten -och avlopp säkerställer god tillgång på rent vatten i området samt bra omhändertagande då överföringsledningar byggs. Även om utsläpp från egna avlopp eller mindre system i det stora hela inte har så stor påverkan på Mälarens miljö så innebär en kommunal vatten-och avloppslösning att eventuella risker med lokalt förorenande vattentäkter tas bort”


“Flertalet markägare anser att hela va-projektet är en ekonomisk förlust och att inga miljövinster kommer att göras. Lantmäteriet bedömer att det kommunala intresset väger tungt och möjliggör en framtida utveckling av områdena längs Mälarstranden på ett strukturerat sätt. Någon negativ miljöeffekt ur allmän synpunkt har Lantmäteriet svårt att bedöma så länge anläggandet sker med stor naturhänsyn. 
Flertalet argument om att det för fritidshusägarna blir kostsamma anslutningar till va-ledningarna enligt kommunens va-taxa är inget Lantmäteriet kan ta med i bedömning angående olägenheter eftersom merparten av dessa inte berörs direkt av ledningsrätten utan av framtida kommunala beslut.”

Mycket lite är besvarat i det beslutsdokument som nu finns. Allt hänvisas till entrepenören av Köpings VA avdelning, som tigit sig igenom processen, -nja, några få gånger har va-chefen bett att få återkomma, men skjutit över ärendet till förättningsmannen.

Frågor som hur vi skall komma fram på våra vägar när de grävs upp, hur ambulans och brandkår skall komma fram (det är inte lagligt att stoppa utryckningsfordons åtkomlighet till fastigheter), vilka åtgärder som kommer göras om vattenledningar eller fiberkabel grävs av och hur lång tid dessa åtgärder tas, om var schaktmassor läggs och hur man skall kunna klara av att gräva och spränga mellan tomter som ligger 2 m ifrån varandra, om vem som fastighetsägaren kontaktar ifall sprängningarna har gett sprickor i fastigheten mm skjuts på framtiden. Frågan om varför man gräver i vägarna besvarar lantmätaren med att Länstyrelsen förordar detta. 

Fortfarande gäller det som skrevs i BBlat 2020, Parodi på demokrati, samt repliksvar. Ang Lantmäteriförrättning för NorrMälarstrand. 
“Var är demokratin i detta projekt när man vägrar besvara frågor som projektbeskrivning, konsekvensanalys och hur projektet ska kunna genomföras med dess medföljande konsekvenser som att vår mark och privatekonomi konfiskeras.”

Och debattinlägget i Magazin24, 13 okt 2020. Lantmäteriet visar inte saklighet och opartiskhet

——————

 1. Aktbilaga 30, Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning
  – Möjligt att överklaga till MMd
  – Har du frågor.
    sid 2: Har du frågor i detta ärende, ring Svante Bäckström 0150-776 10 eller skriv till
  svante bäckström@lm.se.
  – Alla dokument finns även i e-tjänsten
  – Delta gärna i vår kundundersökning, personuppgifter, kontaktuppgifter till LL
 2. Aktbilaga PR4. I detta protokoll redovisas beslut om:
  – Upplåtelse av ledningsrätt för vatten- och avloppsledning
  – Beslut om förskottsersättning
  – Tillträdesebeslut
  – Anslutning till berörda gemensamhetsansläggningar enl 42a§ AL.
 3. Aktbilaga BE1
  -Beskrivning, ledningssträckning enl tidigare kartor, andel i gemensamhetsanläggning, belastade registerenheter.
  sid 9: Överklagande om beslut eller åtgärder måste ha kommit in senast 6 juli (inom 4 veckor).
  sid 10: Överklagande om beslut om förskott måste ha kommit in senast 29 juni (inom 3veckor)


Mer om lantmäteriförhandlingarna om NorrMälarstrand i Köping här.
Där hittar du en del av bilagorna som LL hänvisar till:
 • SA4: Sakägarförteckning
 • A1: Ansökan
 • PR1-3: Inkomna yttranden på sammanträden
 • YT1-YT25; YR1-YR32: Yttranden och yrkanden inkomna under handläggningens gång
  (YR20-32, YT 21-25 som inkommit efter sista sammanträdet redovisas i bilagor ovan beslut 2021-06-08.
  Kent Andersson, Ötorp, 070-289606, har fått denna del av dokumentationen av Lantmäteriet, fråga honom om dem om du önskar.
 • SK1, SK3: Inkomna skrivelser
Se bl a :
– 18215 Yrkanden till den 200927: Dåvö 2:5, Kent Andersson- Demokratifrågor, förläggning väg eller åker, pumpstationer saknar bygglov, var är konsekvensbeskrivningen som visar olika alternativ, pumpstationer och dräneringar på sankmark, mm.
Jag återkommer med skrivelsen till Lantmäteriets gm den 26/9 2020 när jag hittar dokumentet.
/Anders
för Strategigruppen NorrMälarstrand samt webbansvarig för va i tiden.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *