Köping- Lantmäteribeslut 2021-06-08 ang Norr Mälarstrand

Nov 2016 beslutade en enig fullmäktige i Köping att fritidshusområdena på NorrMälarstrand skulle anslutas till kommunalt VA. Detta med motiveringen att områdena var de stora förorenarna av Mälaren och därför skulle också förorenaren betala. I protokollet efter mötet finns enbart några få rader om att ett kvarter i Köping samt områden på Stäudd, Dåvö och St Aspholmen skulle anslutas enligt bilaga. Några motiveringar finns inte nämnda där. I förarbetena talas om risker för miljön, men inga fakta framförs. I VA-förvaltningens miljörapport 2015, så finns några ”bilder” på föroreningarna kring Köping. Det är rött, dvs stora föroreningar från Kolsva i Norr till Köping och hamnen i söder. För områdena  längre SÖ om Köping där fritidshusområdena finns, finns inga markeringar.

Vid ett föredrag av miljö och vattenexperten Peter Ridderstolpe, WRS hos Roland Karlsson, La, Sandviken, framkom att områdena på NorrMälrastrand står för högst 20 kg fosfor, Köpings reningsverk står ensamt för 1000 kg + 100 kg pga bräddningar. Totalt förs ut från Köping kommun ut i Mälararen ca 20 000 kg fosfor årligen. En del av detta är gamla synder i form av sediment i Galten (gäller också Kungsör och Hallstahammars kommun). Fosfor är den kemikalie som reningsverken klarar av bäst, för kväve, syrenedbrytande ämnen och läkemedel är det betydligt sämre ställt. En artikel i Bblat tar upp läkemedelsutsläppen i Mälaren.

Med anslutning av fastigheterna utmed NorrMälarstrand till kommunalt VA ökar föroreningsmängden i Mälaren, dels genom kontinuerliga utsläpp från reningsverket, dels från bräddningar i reningsverket och från pumpsttionerna, som har bräddningsledningar ut i Mälaren direkt utanför områden. För t ex pumpstationen vid la Sandviken så berörs 3 badplatser om bräddningar sker- vid la Sandviken, vid Bastviken och vid båtklubbens badstrand. Kommunen har bedyrar att inga utsläpp kommer att ske, men miljörapporterna från kommunens va verksamhet talar om många bräddningar från dagens pumpstationer. Det gäller både för stora regn och snösmältningar, men också för havererade pumpar och elavbrott.

Strategigruppen anordnade för fullmäktigepolitikerna en rundresa med båt och buss till de olika fritidshusområdena. L, Kd, C, Sd deltog, M, S och V avböjde.

VA lösningarna i dagens dagens fritidshusområden består av allt från torrdass, infiltrationer för allt vatten eller separat tank för toaletter och infiltrationer för gråvatten, till allt vatten i separat tank. En tankbil tömmer allt från dessa områden, samt för Kungsör.

Vid fullmäktigemöte dec 2020 var frågan om St Aspholmen skulle anslutas eller ej, samt medborgarförslaget om att ompröva va beslutet uppe till beslut.
Fler talare från Kd, C, Sd pekade på att nya fakta framkommit som visade på att vare sig St Aspholmen eller övriga områden behövde anslutas till en kommunala va-lösning, utan att andra lösningar finns tillgängliga till en bråkdel av kostnaden. Salomonsson (S) och Saaw (M) avslutade frågan med att påpeka att inget nytt framkommit. Vid omröstning så vann S, M, Lib, och V med 20 mot 10 röster.

Under våren var va-anslutningarna till Sömsta, direkt NÖ om Köping avklarade. i Bblat fanns ett reportage om en äldre man som bott i sitt hus hela livet, föräldrarna kom dit -47. Mannen äger två tomter varav bostadshuset står på en tomt och ett gammalt garage och ett svinstall, utan vatten eller avlopp på den andra tomten. Köpings VA bolag har krävt mannen på anslutningsavgift på 292 000 kr för tomten som inte har vatten eller avlopp. Detta förutom ung samma kostnad för bostadshuset, till vilken mannen dessutom skall bekosta grävning och anslutnig på egen tomt för ca 100 000 kr. Totalt alltså ca 700 000 kr för vatten och avlopp som har fungerat sedan -47.
Frågan kom upp i fullmäktige och en av talarna frågade om kommunen inte har någon humanitet. Svaret blev att köpings kommun går efter lagen och tar därför ut anslutningsavgiften. Ytterligare ett fullmäktigemöte behövdes för att slutföra frågan, och där beslöts att mannen är tvungen att betala för bägge tomterna.

Samtidigt kom riksdagen med en rekommendation om att när va-projekt genomförs så skall fastigheter som har va lösningar som fungerar inte behöva ansluta sig. Detta är ett tydligt påpekande från riksdagen att den lag som finns, skall gälla, ingen skall behöva anslutas om det inte behövs miljö eller hälsomässigt. (LAV §6). Den rättsordning som nu gäller, där alla skall anslutas, är baserad på rättspraxis, efter att många kommuner vunnit i domstol efter fastighetsägares överklaganden. Det vill inte riksdagen skall ske i fortsättningen.
Beslutet ansågs som så brådskande att det bröts ur den proposition om Hållbara vattentjänster som Grönwall utrett, och som skulle ha presenterats i jan 2021, men återigen blev uppskjuten på obestämd framtid. Under våren har det varit ett flertal motioner och interpellationer om va frågorna, efter att villaägarna och va-i-tiden talat med politiekr i jordbruksutskottet- som har hand om frågan. För villaägarna är va frågan den största frågan de har och många ringer upprörda och förtvivlade och undrar hur de skall göra för att kunna behålla sina hem eller fritidshus, när kommunerna dömer ut avloppen eller tvångsansluter dem.

 

Lantmätaren har gett kommit med beslut om NorrMälarstrand, se nedan.

En process som tagit två år och som givit många arga diskussioner och brev.

En mängd frågor har ställt av de boende till kommunen och till Lantmäteriförrättningsmannen Svante Bäckström.

För det första om vad som berättigar att va- projektet genomförs.

 

Lantmätaren anför i alla fall att han prövat ”om nyttan för det allmänna övervinner olägenheter ur enskild synvinkel, eftersom ledningsrättslagen i grunden är en tvångslagstiftning. (sid 3)” .

”Inom Mälarens vattenområde anser Lantmäteriet att prövningen angående allmänt och enskilt intresse har utretts i samband med att vattendom gett ledningshavaren rådighet.”


”Enligt översiktplan för Norra Mälarstranden utgör fritidsområdena framtida utvecklingsområden för bebyggelse vilket innebär att vatten och avlopp måste lösas i ett större sammanhang för att få en väl fungerande miljö . Köpings kommun har även beslutat att utöka va- verksamhetsområdet vilket innebär att va-bolaget i detta fall VME har en skyldighet att ordna vatten -och avloppslösningar på ett effektivt och miljövänligt sätt. Utbyggnaden av vatten -och avlopp säkerställer god tillgång på rent vatten i området samt bra omhändertagande då överföringsledningar byggs. Även om utsläpp från egna avlopp eller mindre system i det stora hela inte har så stor påverkan på Mälarens miljö så innebär en kommunal vatten-och avloppslösning att eventuella risker med lokalt förorenande vattentäkter tas borg”
”Flertalet markägare anser att hela va-projektet är en ekonomisk förlust och att inga miljövinster kommer att göras. Lantmäteriet bedömer att det kommunala intresset väger tungt och möjliggör en framtida utveckling av områdena längs Mälarstranden på ett strukturerat sätt. Någon negativ miljöeffekt ur allmän synpunkt har Lantmäteriet svårt att bedöma så länge anläggandet sker med stor naturhänsyn. Flertalet argument om att det för fritidshusägarna blir kostsamma anslutningar till va-ledningarna enligt kommunens va-taxa är inget Lantmäteriet kan ta med i bedömning angående olägenheter eftersom merparten av dessa inte berörs direkt av ledningsrätten utan av framtida kommunala beslut.”

Frågor som hur vi skall komma fram på våra vägar när de grävs upp, hur ambulans och brandkår skall komma fram (det är inte lagligt att stoppa utryckningsfordons åtkomlighet till fastigheter), vilka åtgärder som kommer göras om vattenledningar eller fiberkabel grävs av och hur lång tid dessa åtgärder tas, om var schaktmassor läggs och hur man skall kunna klara av att gräva och spränga mellan tomter som ligger 2 m ifrån varandra, om varför ledningsdragningarna görs i vägarna och inte i åkermark eller andra dragningar som minskar behovet av sprängningar, om vem som fastighetsägaren kontaktar ifall sprängningarna har gett sprickor i fastigheten mm.

Mycket lite är besvarat i det beslutsdokument som nu finns. Allt hänvisas till entrepenören av Köpings VA avdelning, som tigit sig igenom processen, -nja, några få gånger bett att få återkomma, men skjutit över ärendet till förättningsmannen.

Fortfarande gäller det som skrevs i BBlat 2020, Parodi på demokrati, samt repliksvar. Ang Lantmäteriförrättning för NorrMälarstrand. 
”Var är demokratin i detta projekt när man vägrar besvara frågor som projektbeskrivning, konsekvensanalys och hur projektet ska kunna genomföras med dess medföljande konsekvenser som att vår mark och privatekonomi konfiskeras.”

——————

 • Aktbilaga 30, Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning
  – Möjligt att överklaga till MMd
  – Har du frågor.
    sid 2: Har du frågor i detta ärende, ring Svante Bäckström 0150-776 10 eller skriv till
  svante bäckström@lm.se.

  – Alla dokument finns även i e-tjänsten
  – Delta gärna i vår kundundersökning, personuppgifter, kontaktuppgifter till LL
 • Aktbilaga PR4. I detta protokoll redovisas beslut om:
  – Upplåtelse av ledningsrätt för vatten- och avloppsledning
  – Beslut om förskottsersättning
  – Tillträdesebeslut
  – Anslutning till berörda gemensamhetsansläggningar enl 42a§ AL.
 • Aktbilaga BE1
  -Beskrivning, ledningssträckning enl tidigare kartor, andel i gemensamhetsanläggning, belastade registerenheter.
  sid 9: Överklagande om beslut eller åtgärder måste ha kommit in senast 6 juli (inom 4 veckor).
  sid 10: Överklagande om beslut om förskott måste ha kommit in senast 29 juni (inom 3veckor)

Mer om lantmäteriförhandlingarna om NorrMälarstrand i Köping här.

Där hittar du en del av bilagorna som LL hänvisar till:

 • SA4: Sakägarförteckning
 • A1: Ansökan
 • PR1-3: Inkomna yttranden på sammanträden
 • YT1-YT25; YR1-YR32: Yttranden och yrkanden inkomna under handläggningens gång
  (YR20-32, YT 21-25 som inkommit efter sista sammanträdet redovisas i bilagor ovan beslut 2021-06-08.
 • SK1, SK3: Inkomna skrivelser

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *