Ekerö-Skå/ Prövningstillstånd i HD: Roslagsvatten bygger vidare utan verksamhetsområde eller förundersökning och kräver anslutningsavgift, men inte anslutning

Prövningstillstånd i HD: Roslagsvatten bygger vidare utan verksamhetsområde eller förundersökning och kräver anslutningsavgift, men inte anslutning.

Bengt Nordgren blev drabbad av att Roslagsvatten forsatte sina grävningar även på områden som inte var verksamhetsområden enl Ekerö kommun. Inte heller några  förundersökningar hade gjorts. Trots detta krävde Roslagsvatten Bengt på anslutningsavgift. Däremot har bengt inga krav på sig att ansluta sin va anläggning till kommunen, utan får behålla sin markinfiltrationsanläggning.

Se länk till Till Högsta domstolen 2021-02-08, Bengt Nordgren ang roslagsvatten
samt HD´s svar, Bengt Nordgren, tillståndsprövning i HD av roslagsvattens anslutning. Någon motivering till beslutet har i sedvanlig ordning inte lämnats.


Se mer om Bengt Nordgrens fall:

Även en undersökning om markretentionen har utfört på Ekerö av SLU: Näringstransport via diken till Mälaren. Fosfaters fastläggning och löslighet i diken med avloppsvatten från enskilda hushåll. utförd av Olli, G., Ringberg, B. 1999.Kvartärgeologiska inst, Stockholms Univ., Stockholm. (Se referenser i länkens skrift sid 68: Bedömning av självrening vid prövning av små avlopp – VA-guiden 2016).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *