Webbredaktören har ordet/ Samarbete VA-i-tiden och villaägarna, riksdagsdiskussioner

Kommentarer på föregående massmail,
Insändare i SVD från VA-i-tiden och villaägarna,
Diskussion med riksdagsledamöter i jordbruksutskottet och interpellationsdebatt,
och så den lilla människan Anna. Kommentarer på föregående massmail: “Om svårigheten att få svar ifrån Köpings kommun om VA taxor”.

Den lilla människan replikerar med texten: “Ärendet får mig att grubbla ännu mer”. 
Att denna person utsätts för denna orimlighet gör mig riktigt förbaskad rent ut sagt.
Oavsett om dessa partier hävdar sin lagliga rätt att göra på detta vis så leder det mig i mitt grubbleri på om den hävdade lagstiftningen rimmar med mänskliga rättigheter, artikel 17.
Detta agerande mot denna enskilda individ bekräftar bara mina tankegångar som gör gällande att rättssäkerheten kring enskilt ägande i Sverige är ett stort skämt.

Men kommunernas tjänstemän upplever sig trängda av alla frågor och frågor igen, om varför de genomför eller förbjuder det ena eller det andra.
Tidningen Samnytt: AVSLÖJAR: Här lär sig myndighetspersonal kringgå offentlighetsprincipen.Anställda på kommuner och myndigheter tränas i hur de ska kringgå offentlighetsprincipen för att i vissa fall slippa lämna ut allmänna handlingar. Det framgår av internt konferensmaterial som Samnytt tagit del av. Officiellt handlar det om att bemöta ”rättshaveristiskt beteende”, begrepp som knyts till ”populism, polarisering och fejkade nyheter” – och kritik mot Folkhälsomyndigheten.

Kan man lita på och vara stolt över varenda kommunpolitiker?. Den lilla människan vill det.


Domar till fastighetsägarnas favör

 

 

Det är många i Sverige som mår mycket illa av kommunernas framfart med att döma ut enskilda avlopp, eller tvångsansluta dem.
Jag vill återigen påminna om Roland Ekstrands bok om kommunernas myndighetsutövning:

 


Samarbete VA-i-tiden och Villaägarna

Alltsedan 2020 har såväl VA-i-tiden som Villaägarna konstaterat att vi har en gemensam syn på problemet med Sveriges tillämpning i VA-frågor gentemot enskilda fastighetsägare med VA-anläggningar.

Den största fråga som Villaägarna har just nu är just VA frågan. De är nedringda och bombarderade av mail från upprörda och uppgivna, rädda medlemmar.

VA-i-tiden och Villaägarna har därför börjat samarbeta för att genom dialog med företrädesvis riksdagens miljö-och jordbruksutskotts ledamöter kunna påverka kommande proposition utifrån Anders Grönvalls utredning om ” Hållbara vattentjänster ”. Se mer om vårt samarbete med villaägarna.


Tidningsartiklar

Föreningen VA i tiden har tillsammans med Villaägarna skrivit insändare i SVD, med replik av VVS fabrikanternas VD anders Mårtensson och en slutreplik ifrån VA-i-tiden och villaägarna.

Anders Mårtensson, VVS-Fabrikanternas råd har även i Dalademokraten, DD i en debattartikel anfört att avloppsdeklarationer skulle vara den allenarådande åtgärden för att avvärja allsköns problem som risk för övergödning och smittspridning.
Kent Leonardsson, sekr. för föreningen VA-i-tiden skriver som svar i DD, Okunskap hotar Dalarnas vattenkvalitet. 

Jag får också påminna läsaren om Peter Ridderstolpes artikel i SVD: Överkrav på avlopp drabbar stugägare.
Det är så expertisen ser på små avlopp, övergödningen och kraven.

När myndigheter, kommuner och VVS bransch ignorerar det faktum att marken runt om en anläggning också tar upp näring och bryter ner bakterier och smittämnen, dvs man ignorerar markretentionen, så får man resultatet att de små avloppen är de stora förorenarna. När man sprider avloppsslamet på åkrar runt om i Sverige, då gäller däremot att markretentionen fungerar, knappt något rinner ut i vattendrag eller ner till grundvattnet.
Märkligt att man kan bevisa motsatserna samtidigt.

(I Kättslinge, Uppsala, fick invånarna magproblem efter spridning av rötslam. Hur går det med dricksvattenkvaliten i brunnarna i Tränsta, där dubbla mängden slam spridits?)

Westsidan skriver: – Alla nyanser föll bort. Staten överdriver problemen med enskilda avlopp

Westsidan skriver också om små kraftverk som döms ut på löpande band i Sverige. Rättshanteringen har viss likhet med VA frågorna.  – Kafka och små privata kraftverk. Om att släppa lös en allt mer gränslös aktivism

Villatidningen: En katastrof för den enskilde (VA-i-tiden, Lars-Göran Carlsson)

För att ett samhälle skall fungera behövs ett lagar och regler. Moses tog en gång i tiden och skrev ner de viktigaste lagarna på stentavlor. Bibelns nionde budord lyder: ”Du skall inte ha begär till din nästas hus.” Enligt Svenska kyrkan ska det tolkas: ”Dela din medmänniskas glädje över att hon har fått en bra bostad.”
Ulf Svensson skriver om detta budord i : ”Sluta tvinga på husägare ­kommunalt vatten och avlopp”.
Den lilla människan Anna kommenterar med texten: ”Reflektion; punktbelastning och nionde budordet”

Vi kräver VA-timeout för rättsäkerhetens skull, skriver Villaägarna och VA-i-tiden i en insändare i Bblat.


Diskussioner med jordbruksutskottet och i riksdagen.

Föreningen VA-i tiden har tillsammans med Villaägarna även haft diskussioner med riksdagsledamöterna i Jordbruksutskottet. Alla utom Mp har deltagit på teamsmöten.

Betty Malmberg (M) och Nina Lundström (L) ställde efter dessa diskussioner några frågor om små enskilda avlopps påverkan på sjöar och vattendrag till miljöministern. Se länk.
Han framhöll att de små avloppen står för mer än de kommunala i utsläpp.

Så svarar Per Bolund också i interpellationsdebatten i riksdagen 26 mars: § 7 Svar på interpellation 2020/21:570 om enskilda avlopp  (se sid 12-16). Debattörer: Per Bolund (Mp),  Lars Beckman (M), Sofia Westergren (M).
Bolund påstår att små avlopp släpper ut 300 ton P, KARV 270 ton.  Han använder bruttosiffrorna ur HAVs rapport Näringsbelastningen på östersjön och Västerhavet 2017. Sid 66. (Enbart utsläppen från reningsverken räknas i dessa siffror, utsläppen från läckande rör finns inte med, bräddningar-?. Slamspridningen  från reningsverken på åkermark- kommer dessa siffror med i jordbrukets utsläpp?)

Mailkommentar ang Per Bolunds siffror ang små avlopp:
  • Den största invändningen mot de officiella siffrorna är som hela tiden framförts att markretention ej beaktas.
  • Det också viktigt att förstå att fosfortransporten från land till hav framförallt är en funktion av avrinning och därför varierar mycket år från år. År med mycket nederbörd-stor transport, år med låg- liten transport. De små mängder P som enskilda avlopp bidrar med, 50, 150 el 200 ton beror på hur stor man tror markretention är, men dessa utsläpp drunknar i de naturliga variationerna. (anm: Se  stapeldiagram)
  • Accepterar man denna del av verkligheten så förstår man också att åtgärder för enskilda avlopp (EA) inte kommer ge annat än lokala förbättringar (i bästa fall).
  • Den tredje viktiga aspekten är att kostnader för förbättrad P avskiljningen för EA alltid är mycket dyrt (orimligt dyrt).
  • Dessutom tillkommer frågor kring minireningsverkens och P fällors funktion i andra avseenden, tex ökad sårbarhet, försämrad smittämnesreduktion, klimatpåverkan pga av transporter och tillverkning av kemikalier (spec. P fällor)

Ytterligare en brevskribent funderar: Kan verkligen små avlopp stå för mer utsläpp en kommunala reningsverk.
Det är ju inte bara Anders Mårtensson, VVS-Fabrikanternas råd som far med villfarelser, deras mycket nära samarbete med Sveriges kommuner och dess tjänstemän tycks dessutom fått kommunerna att också fara med osanningar i deras motiv att få jaga enskilda avloppsägare, med b.la. påståenden som att:
“I Sverige har 10 % av befolkningen enskilt avlopp. Trots detta släpper de enskilda avloppen ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans. Att reningsverkens utsläpp är så små beror på att de har en mycket bra rening. Övergödning leder till algblomning och igenväxta sjöar. Dessutom kan avloppsvatten som inte renas tillräckligt förorena dricksvattenbrunnar och på så sätt sprida sjukdomar….

….Jag anser att någon borde rikstäckande tillrättavisa deras argument, deras fakta beskrivning, som ovan både vilseleder och skapar argument, både bland befolkning, våra politiker, kommunaltjänstemän och som används då beslut tas ute i kommunerna som drivkraft, och som insinuerar på att alla kommunala utsläppen totalt tillsammans är renare och mindre än dessa 10 % enskilda avlopp, och här måla ut dessa 10%, som bovar i dramat – Vilket är en ren och skär lögn. “

samt en mailkommentar till ovan:

En svaghet i underlaget är att det är vara svårt att skilja fritidsboende från permanentboende. Detta kan göra att många hushåll som egentligen bebos deltid räknas som heltid. Hur noggrann/säker statistik har SMED (Svenska miljöemissionsdata) när det gäller antal boende i fritid resp permanent olika delar av Sverige.   
En annan svaghet i underlaget är informationen om anläggningstyper. Det bygger på kvalificerade gissningar där någon inspektör på kommunen försökt göra en skattning utifrån kommunens register och kollegers uppfattningar. Många kommuner rapporterar slarvigt eller inte alls. 
Och sen har vi ju osäkerheter kring alla ansatta siffror för ” rening” olika anläggningstyper. Vad har man egentligen för underlag för att värdera tex avskiljning P i markbäddar resp infiltration? Det är i praktiken ingen skillnad mellan markbäddar och infiltrationer, de flesta markbäddar är ju vad jag kallar förstärkta infiltrationer med bräddavlopp. 
Sen är de uppgifterna om avlopp som anges som ”utan rening” dvs enbart slamavskiljare. Hur kan antalet skifta så från ca 20% 2012 till 27% 2015 och att ännu högre andelar ibland nämns? Det visar hur löst underlaget är.
Och hur räknar man utsläpp från dessa ”olagliga” avlopp? De flesta sådana släpper ut till mark tex via stenkistor eller åkerdränering. Misstänker att man ändå räknar på 5-10 % rening i dessa system trots att mark sannolikt deltar i reningen här precis som i annan markbaserad rening.
Den största bristen i statistiken är att man bortser från självrening i mark.  SMED är medveten om detta och man skriver också om detta i sin rapport 2015 och påpekar risk för överskattningar  av små avloppens näringsbidrag.”

För till och med en lekman som “Den lilla människan”, kan inse att det vad VVS bransch och kommuner håller på med är lögn. Se hennes text: ”Hur länge håller en avloppsanläggning?”.

Carl Lindström skrev före han tvingades flytta från Tyresö till skåne: Bedrägeri enligt brottsbalken är det när kommuner påstår att tvångsanslutning är nödvändig för att skydda miljö och hälsa men mörkar de verkliga skälen: att kommunerna vill tvinga individer att finansiera deras infrastruktur som de behöver av många andra olika skäl.
Miljö och hälsa är oftast bättre skyddad av enskilda anläggningar till en bråkdel av avloppskostnaden.

 Nätverket VA-i-tiden 

Jag, Anders Segerberg, skriver som webredaktör för nätverket VA-i-tiden. Nätverket startades för tre och halvt år sedan. Det jag skriver är därmed inte styrelsens ord, utan mina. De massmail som jag skickar är inte granskade av styrelse, dock av många som deltagit med sina texter på hemsidan och i sen via länkar i mailen.I detta fall bl a av Lars Göran C. 

Föreningen VA- i-tiden
Några av oss i nätverket bildade i nov 2019 en förening_ VA-i-tiden.
Föreningens mål är att förändra VA lagstiftningen, förordningar och föreskrifter så att dess tillämpningar vilar på saklig grund, t ex den omvända bevisbördan.
Föreningen agerar på nationell nivå, för att påverka beslutsfattare i VA frågan. Vi strävar även efter att ge argument, råd och stötta enskilda fastighetsägare vars avlopp ifrågasätts.
Ifall du vill stödja föreningen VA-i-tiden med ett medlemskap, så läs mer här. 


 


För VA-i-tiden nätverket och för strategigruppen NorrMälarstrand

Anders Segerberg, Dåvö, Köping

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *