Webbredaktören har ordet/ Om svårigheten att få svar ifrån Köpings kommun om VA taxor

Om svårigheten att få svar ifrån Köpings kommun om VA taxor,
och så den lilla människan Anna. Vad räknas som bostadsenhet, kommer en friggebod eller vedbod att debiteras när VA dras fram?

Det  är inte helt enkelt, att genom att ta del av VA- taxorna för Köpings kommun, förstå hur man ställer sig till friggebodar med indraget vatten, eller en vedbod eller garage på en tomt utan bostadshus.

———————-

Lars Göran Carlsson skrev 21 aug 2020 till Köpings kommuns kommunstyrelse. Genom att adressera brevet till Köpings kommun så registreras posten.

Något svar hade vi inte fått tills igår, då Lars Göran åter skrev till registratorn för Köpings kommun och undrade vart brevet tagit vägen, och varför vi inte fått svar.

Skickat: den 16 april 2021 08:25
Till: KK Kopings kommun <kopings.kommun@koping.se>
Ämne: Skrivelse till kommunstyrelse kring bostadsenhet
Hej !
Begär härmed ut uppgift på när skrivelsen inkom, till vem inom kommunen som den skickades för handläggning och när så skedde och var den varit fram till igår ?

Med vänlig hälsning

Lars-Göran Carlsson, Strategigruppen Norrmälarstrand

Vi fick ett svar samma förmiddag av kommunstyrelsens nya ordförande Annika Duan.

Från: Annika Duan <Annika.Duan@koping.se>

Datum: 15 april 2021 11:52:01 CEST
Ämne: Svar beträffande VA-taxor

Hej!

Beklagar att detta har dröjt. Här kommer svar från kommunen.

Svar på ställda frågor.

Fråga: Vi hemställer om ett klarläggande om vad som avses med begreppet bostadsenhet i VA-taxan.
Svar: Praktiskt enligt taxan använder vi Bostadsenhet där det finns ett utrymme på en bostadsfastighet för boende. Några exempel:
– Ett höghus med 15 lägenheter är en bostadsfastighet med 15 bostadsenheter.
– En villa på en bostadsfastighet är en bostadsenhet.
– Ett parhus på en bostadsfastighet är två bostadsenheter.
Fråga: Vi vill också ha ett klarläggande om Friggebod, Attefallshus, gäststuga utgör en bostadsenhet för vilken anslutningsavgift ska utgå för var och en av dessa liksom brukningsavgift?
Svar: Friggebod, Attefallshus och gäststuga bildar en Bostadsenhet om det finns indraget vatten och möjlighet att bo i den.
Fråga: Vidare vill vi ha svar på om carport, cykelbod, växthus, förråd, bastu enligt VA-taxan utgör en övrig fastighet för vilken anslutningsavgift ska utgå för var och en av dessa liksom brukningsavgift?
Svar: Om dessa byggnader finns på en fastighet där inget bostadshus finns så är fastigheten en Övrig fastighet. Om det finns ett bostadshus på fastigheten så utgör fastigheten en Bostadsfastighet enligt VA-taxan.

Med vänlig hälsning

Annika Duàn, Kommunalråd, Kommunstyrelsens ordförande

Lars Göran fick dagen efter ett mail från registratorn om svarets väg inom kommunen:

Från: KK Kopings kommun <kopings.kommun@koping.se>
Skickat: den 16 april 2021 08:48
Ämne: Sv: Skrivelse till kommunstyrelse kring bostadsenhet

Hej Lars-Göran

Är det den skrivelse du pratade med mig om i telefon här om dagen? I så fall inkom den till oss 21 augusti 2020 kl 16.26. Då det var en fredag efter kontorstid så skickades den vidare på måndag morgon till VME för handläggning. Handläggarens (Elin Granberg) svar skickades inom kort till Elizabeth Salomonsson, utan kopia till mig, där det tyvärr verkar ha fastnat. Efter vårt samtal, och efter att jag försökt reda ut vad som hänt, så skickade jag er skrivelse och handläggarens svar till vår nya KSO, Annika Duan (eftersom skrivelsen var ställd till kommunstyrelsen från första början). Jag förväntar mig att hon svarar dig inom kort.

Med vänlig hälsning, Carl Björnberg, Registrator


Protokollsanteckning om varför svaret inte skickades direkt tillbaka till Lars Göran har inte redovisats av Köpings kommun.Lars Görans skrivelse till kommunen var föranledd av att Roland Karlsson i La: Sandviken i aug 2019, skrev ett brev till Samhällsbyggnadsförvaltningen och begärde svar på vad som räknas som bostadsenhet:

-Avlopp med tvättställ
– Avlopp med tvättställ och dusch
– Avlopp med tvättställ, dusch och toalett
– Pentry med kokmöjligheter utan avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat att i Plan och bygglagen så finns ingen definition på bostadsenhet, så som avses i kommunens VA-taxa och de ovan är därmed inte att anse som bostadsenheter.

Vad som gäller för kommunens VA -taxa hänvisas i brevet till kommunens VA enhet.

Roland fick inget svar från VA avd.

 


VA-taxan 2021 finner du här. Förbrukningsavgiften är höjd 10% (2021) med hänvisning till att förbrukningen inte uppnått budget. (Min kommentar: Ökning i förbrukning kan troligen hänföras till större vattenläckage, och inte fler anslutna.) Anslutningstaxorna är de samma som för 2017 och 2018.
(Grunden till våra anslutningskostnader på NorrMälarstrand togs nov 2016 för år 2017, VA taxa för 2017,   anslutningskostnaden är inte ändrad i  taxorna för 2021)


Anders Björkroth ställde 2017 samman ett kalkylblad utgående från VA taxorna 2017, Mall VA kostnader 2016-12-27 , (finns även på hemsidan “norrmalarstrand.com” , se första avsnittet och knappen Kalklylblad):

Som jag tolkar det så gäller att Punkterna: “Avgift per bostadsenhet”, 33 600 kr, samt ev  “Upprättande förbindelsepunkt”, 50 560 kr.    Dvs summa 33 600 eller 84 160 skall betalas för en friggebod, etc som det är möjligt att bo i om vatten är framdraget.

Huruvida
-Avlopp med tvättställ
– Avlopp med tvättställ och dusch
– Avlopp med tvättställ, dusch och toalett
– Pentry med kokmöjligheter utan avlopp
är att betrakta som bostadsenhet får vi undersöka närmare. Hoppas svaret inte dröjer ytterligare mer än 1,5 år.

I Sömsta utanför Köping har installerats kommunalt VA. En av dessa fastighetsägare har två tomter. På den ena tomten står deras bostadshus, på den andra ett gammalt bussgarage och ett gammalt svinstall som inte har vatten eller avlopp. Köpings kommun har skickat dem en räkning på dubbla anslutningsavgifter. Läs mer i BBlat: Dubbelt drabbad av VA-byråkrati: Måste ansluta tomt utan bostad. 

Kjell Svanström måste betala för en vatten- och avloppsledning till en tomt med ett garage och ett grishus som inte använts på 50 år. Köpings kommun viker sig inte en tum och 72-åringen blir tvungen att skaffa fram en halv miljon.


Jag har tidigare framfört att våra anslutningsavgifter kommer kosta oss ca en halv miljon vardera. Jag har då räknat med en kostnadsökning på 50% mer än vad som beslöts nov 2016 gällande 2017 års taxor.

Se bild 5 i presentationen vi höll i Munktorp 23 april 2017.

Detta under förutsättning att kostnaderna fördelas på 300 fastigheter. Köpings kommun skriver på sin hemsida: Vi har tagit höjd för 300 hushåll i det VA-system vi bygger upp, trots att det i dagsläget bara finns cirka 250 hushåll i området. Vi måste räkna med att området kan växa, annars skulle våra investeringar inte hålla över tid. Men det innebär inte att 250 hushåll betalar för 300, utan tvärt om: att kostnaden är uppdelad på 300 och att du som bor i området nu betalar din del och VA-kollektivet finansierar resten.


På Köpings hemsida, senast uppdaterad 2020-11-16, skriver man:
Tidsplan
Bygget av sjöledningen kan i dagsläget påbörjas som tidigast i september 2022. Det beror på att vi måste ha en entreprenör upphandlad senast i början av juni det året vi påbörjar bygget.
Arbetet med ledningsrätter har dragit ut på tiden på grund av coronaviruset.
Frågan är om man från de styrande politikerna  i kommunen vill störa valet 2022 med markförläggning av VA ledningarna eller vänta ytterligare.
VA projektet Norr Mälarstrand har det sagts mig, påverkade valet 2018.

Ängelsberg anslöts till kommunalt vatten från Fagersta.

Projektet beslöts av kommunen 2016 (samma är som vårt beslut kom). Det skulle kosta 5 milj. kronor. Slutnotan nu 2021 blev 12 milj kronor, mer än en fördubbling av kostnaden. Se P4 Västmanlands reportage

Med den kostnadsökningen på NorrMälarstrand kommer flera av oss att betala mer än 1 miljon kronor för VA anslutning! Undrar hur många som då har råd att ha kvar stugan/ bo kvar i sitt hem?

Roland Karlsson på L:a Sandviken skriver i Bblat om att VA projektet kan bli en kostnadsbomb i framtiden.

En spekultation: Kommer kanske OLa Saaw att lyfta VA frågan. Han har ju sagt, att ifall det blir för dyrt så är han villig att ompröva beslutet.

Nu är det inte längre politikerna i fullmäktige som tar beslut om VA taxorna. Det kommunala bolaget VME, Västra Mälardalens energi, dit VA förvaltningen flyttats, kommer att själva bestämma VA taxorna i fortsättningen, utan att fullmäktige säger ja till dem. Se länk till Bärgslagsbladet/Arboga tidnings artiklar och insändare i mars 2021.

Vi får väl se hur många som klarar av att ha sitt hus kvar.

Sverige har ratificerat den så kallade proportionalitetsprincipen, dvs att kostnader för åtgärder för t ex miljön skall stå proportion till nyttan. Det gör den inte idag för VA åtgärderna som kommuner och miljöinspektörer tvingar på landsbygdsbefolkningen.

VA frågan ligger som en död hand på NorrMälarstrand sedan 10 år tillbaka. Många diskussioner med kommunen om bygglov, om infiltrationer för BDT vatten, i stället för både toavatten och BDT vatten till en sluten tank stoppas idag av kommunen. Några har dock fått bygga infiltrationer, men bara för 5 års godkännande.


Den lilla människan Anna

Avslutar som vanligt med Den lilla människan Annas text:

”Jag får ont i magen…” och ”Att förvägras sin existens”

samt ett av många mail jag får: En lång historia om Marks kommun och ett litet enskilt avlopp.


För VA-i-tiden nätverket och för strategigruppen NorrMälarstrand

Anders Segerberg, Dåvö, Köping


En kommentar

 1. Fortsättning på mailväxlingen med Köpings kommun:
  Från: Lars-Göran Carlsson
  Skickat: den 20 april 2021 09:22
  Till: Annika Duan
  Ämne: Sv: Svar beträffande VA-taxor

  Hej !
  Vi tackar för svaret. Eftersom svaret dröjt från augusti 2020 – april 2021 vill vi naturligtvis få reda på varför detta dröjsmål uppstått. Eftersom vi fått olika besked från olika företrädare för kommunen tillskrev vi kommunstyrelsen för att få kommunens tolkning varför vi begär att få protokollsutdraget på kommunstyrelsens beslut kring det svar vi erhållit.

  Strategigruppen för Norrmälarstrand
  Med vänlig hälsning
  Lars-Göran Carlsson
  ______________________________

  Från: Annika Duan
  Skickat: den 20 april 2021 12:54
  Till: Lars-Göran Carlsson
  Ämne: Sv: Svar beträffande VA-taxor

  Hej!
  Tack för respons.
  Vill avge följande förklaring:

  Fördröjningen på svaret beror på, vad jag kan förstå, att frågan hamnat mellan ansvarig tjänstepersonen och ordförande i KS. Ingen skugga på någon utan det handlar om en miss i kommunikationen.

  Ett brev ställt till kommunstyrelsen blir automatiskt inte ett ärende till KS. Svaret är skrivet utifrån beslut fattade i kommunfullmäktige. Därav kan inget protokollsutdrag delges utan jag hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut kring taxor och avgifter.
  Med vänlig hälsning
  Annika Duàn
  Kommunalråd
  Kommunstyrelsens ordförande
  _________________________________

  Från: Lars-Göran Carlsson
  Datum: 22 april 2021
  Till: Annika Duan
  Ämne: VB: Svar beträffande VA-taxor
  
  Hej !

  On strategigruppen vid Norrmälarstrand inte efterlyst svar på skrivelse till kommunstyrelsen 2020-08-26 skulle vi inte ha fått något svar från kommunen än idag. Eftersom bakgrunden till skrivelsen är att olika företrädare för kommunen lämnat helt motsägande svar såg vi det som naturligt att tillskriva kommunstyrelsen som enligt reglementet har en ledningsfunktion i kommunen. Det är ju också att kommunstyrelsen enligt sitt reglemente har ansvar för vatten och avlopp. Vi kan inte utifrån gällande delegationsordningar se att denna fråga är delegerad till tjänsteperson varför kommunstyrelsen ansvarar för att besvara frågan.

  Av förvaltningslagen följer att myndighet ska lämna utan onödigt dröjsmål. Vidare framgår att om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av enskild part kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten redovisa anledningen till förseningen. Ett ärende från enskild part till myndighet ska vara besvarat inom sex månader. Det framstår som uppenbart att handläggningsrutinerna enligt förvaltningslagen inte följts av kommunen vilket vi beklagar. Den slutsats vi drar är att en fråga till kommunstyrelsen kan besvaras av vem som helst i kommunen utan att delegation inte föreligger för ifrågavarande. Rättssäkerheten känns eftersatt med denna handläggning.

  Med vänlig hälsning
  Lars-Göran Carlsson
  För strategigruppen Norrmälarstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *