Debatt: Regeringens senfärdighet hotar Dalarnas vattenkvalitet av Anders MÅrtensson, VVS fabrikanternas råd

Debatt: Regeringens senfärdighet hotar Dalarnas vattenkvalitet

I dag drabbas många svenska sjöar och vattendrag av föroreningar från små avlopp. Genom att införa obligatoriska avloppsdeklarationer kan vi ta ett viktigt steg mot säkra och hållbara avlopp. Men regeringen drar fötterna efter sig.

Dåligt fungerande avlopp orsakar övergödning och riskerar att sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag. För att minska påverkan från orenat avloppsvatten måste fler fastighetsägare ta ansvar för sina avloppsystem och se till att de lever upp till kvalitetskraven.

Men i dag är det många fastighetsägare som inte ens känner till att deras avlopp är undermåligt trots att fastighetsägaren enligt lag är ansvarig för att avloppet fungerar och underhålls. Tyvärr är det många som missköter sina små avlopp och därmed, ofta ovetandes, bryter mot lagen.

I Dalarna finns det 31 783 avlopp som inte är anslutna till de kommunala VA-näten. Eftersom en avloppsanläggning har en livslängd på cirka 20 år skulle 1 589 avlopp behöva åtgärdas varje år för att vara i gott skick. Men enligt en årlig enkät från VVS-Fabrikanternas råd har de senaste sex åren i snitt endast 617 avlopp per år förnyats. Antalet bristfälliga avlopp växer med andra ord för varje år som går.

Det är kommunerna som ansvarar för tillsynen av små avlopp, men vår kommunenkät visar att åtgärdstaken av små avlopp sjunker. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta cirka 52 år innan alla avlopp i Dalarna har åtgärdats. Ett system med obligatoriska avloppsdeklarationer, där oberoende parter granskar de små avloppen vart sjunde år, skulle hjälpa både kommuner och fastighetsägare att få koll på avloppen.

Redan förra året skulle regeringen ha presenterat ett förslag på avloppsdeklarationer för riksdagen, men propositionen har upprepade gånger skjutits upp, senast i mars i år. Ju längre lagförslaget dröjer desto större blir riskerna för övergödning och smittspridning i våra vattendrag.

Återhämtningstiden i miljön är lång. Arbetet med att minska övergödningen tar lång tid och försvåras dessutom av klimatförändringarna. Därför är det oroande att så lite har hänt, och att åtgärdstakten inte ökar.

Det är dags för Dalarnas riksdagsledamöter att efterfråga regeringens proposition. Först när obligatoriska kontroller av små avlopp införts har vi tagit ett kliv mot säkra och hållbara avlopp. Varken vårt dricksvatten eller våra marker, sjöar och vattendrag har råd att vänta längre.

Anders Mårtensson

vd VVS-Fabrikanternas råd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *