Liten diskussion om: Hur många avlopp är undermåliga? “En guldgruva för VVS-branschen”

År 2009 bedömdes att ungefär 130 000 enskilda avlopp i Sverige enbart hade efterföljande slamavskiljning som rening. Men enligt Smed och deras rapport finns nu närmare 200 000 små avlopp med enbart slamavskiljning som i andra änden blir till över 200 000 små anläggningar som skulle sakna godkänd rening. för att lite senare framgå till att det finns ca 240 000 fastigheter, som har enbart slamavskiljare, eller okänd rening. Här växte det plötsligt från 130 till 240 000, inkl okänd rening.
Från 245 av Sveriges totalt 290 kommuner uppgick antalet enskilda avlopp med ansluten WC till 625 000 (Olshammar et al. 2015). Enligt uppgifter från Statistiska central-byrån samma år fanns drygt 694 000 småhusfastigheter med enskilt avlopp med WC baserat på fastighetstaxeringen (SCB 2015). Några nyare siffror fanns inte att tillgå i dagsläget 2018, men utifrån dessa källor ansågs det rimligt att anta att antalet enskilda avlopp med ansluten WC i Sverige borde ligga runt 690 000. ( span +65 000 avlopp)
De vanligaste strategierna för att kartlägga enskilda avlopp är att skicka ut enkäter eller göra inventeringar. I många fall används båda strategierna med enkät som ett första steg och inventering som ett andra. Resultatet av enkäten visar att mellan 50-90 % av de enskilda avloppen är undermåliga eller bristfälliga och att åtgärder krävs. Kommunerna ställer krav på fastighetsägarna att åtgärda sina avlopp inom en viss tidsram annars kan förbud att använda avloppen utfärdas. Undersökningen visade att det finns ungefär 813 000 enskilda avloppsanläggningar i Sverige, Av Sveriges 290 kommuner var det 232 som deltog här framgår också följande,
I rapport från Sveriges MiljöEmissionsData (SMED) från 2006 står det skrivet att det finns 600 846 enskilda avlopp i Sverige. Uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB), säger att det finns 745 674 enskilda avlopp i landet.
Vissa källor och myndighetsutövare uppger att det finns över 800 000 enskilda avlopp och att de beräknat att 300 000 är undermåliga? Alltså allt från 130 000 till 300 000 bristfälliga olagliga avlopp, vilket ger en span på +170 000 ej godkända olagliga avlopp. Vilket kanske hade kunnat varit mer rimligare att anta, som därmed skulle kunna räknats in som bidragande förorenare att åtgärda? Övriga skulle ju i så fall vara godkända. Men samtidigt påstås att 50-90% av alla enskilda avlopp är undermåliga och bristfälliga, vilket skulle innebära med miljöbalken som måttstock att antingen 400 000 eller rent av 720 000 utav alla 800 000 inte skulle vara godkända, och enligt SMEDs siffror då mellan 345 000 och eller antingen 621 000 enskilda avlopp. ( En riktig guldgruva för branschen!).
(Enligt Hav i dag saknar 26-35 procent rening (ca 240 000)) (Medans övriga myndigheter och kommuner säger att i Sverige är det ungefär 10 % av hushållen som har enskilt avlopp? I Sverige finns i dagsläget år 2021 ca 4.7 milj hushåll, alltså 470 000 enskilda avlopp, vilket skulle kunna inebära att resten kanske redan nu då blivit anslutna till det kommunala? Eller skulle de istället mena att “I Sverige har 10 % av befolkningen enskilt avlopp” ja då blir det än värre).  Här överlämnar jag tankearbetet åt läsaren att själv klura ut resten.  //MR 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *