SVD/ ”Deklarationer kan lösa problemen”

”Deklarationer kan lösa problemen”

Alla små avlopp bör undersökas av en oberoende part vart sjunde år. Det skulle ge fastighetsägaren ett kvitto på att avloppet fungerar som det ska och rätts­säkerheten skulle stärkas, skriver Anders Mårtensson, VVS-Fabrikanternas råd, i en replik.

Lars-Göran Carlsson och Håkan Larsson sätter i sin debattartikel fingret på något som är viktigt att lösa när det gäller våra små avlopp, nämligen rättssäkerheten i kommunernas tillsyn. Många fastighetsägare blir ålagda att göra åtgärder trots att de upplever att de har ett fullt fungerande avlopp. Men i stället för att göra en ”time-out” för den kommunala tillsynen, som Larsson och Carlsson föreslår, ser vi att avloppsdeklarationer skulle kunna gynna både villaägare, landets kommuner och miljön.

I Sverige finns det över 700 000 avlopp som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet. Många av de tillhör villor på landsbygd eller fritidshus. Eftersom en avloppsanläggning har en livslängd på cirka 20 år skulle 36 000 avlopp behöva åtgärdas varje år för att minska riskerna för föroreningar i sjöar och vattendrag. Men enligt en årlig kommunenkät från oss på VVS-Fabrikanternas råd har de senaste sex åren i snitt bara 20 000 av avloppen förnyats. Antalet bristfälliga avlopp växer därmed för varje år som går.

Orsakerna till att åtgärdstakten är för låg kan vara många och mångfacetterade. Det kan handla om att kommunen inte har prioriterat sin tillsyn eller att fastighetsägaren inte har tillräcklig kännedom om sin anläggning. Oavsett orsak är ett avlopp som inte får regelbundet underhåll en risk för hälsa och miljö.

Dåligt fungerande avlopp riskerar att bidra till både övergödning och smittspridning. Och dåligt fungerande avlopp kan resultera i lokala problem där havsvikar som har högt tryck från små avlopp riskerar att drabbas av algblomning. I kombination med klimatförändringarna som också eldar på en ökad algblomning kommer vi förmodligen allt oftare mötas av en grön sörja på badplatsen om somrarna.

I maj 2018 överlämnades den statliga utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster” till regeringen, där bland annat frågor om små avlopp tas upp. Utredningen föreslog då obligatoriska avloppsdeklarationer, vilket innebär att alla små avlopp undersöks av en oberoende part vart sjunde år. Syftet med avloppsdeklarationerna skulle vara att förbättra kontrollerna och höja kvaliteten på de små avloppen.

Avloppsdeklarationen skulle ge fastighetsägaren ett kvitto på att avloppet fungerar som det ska och kommunen bra underlag för att prioritera sin tillsyn. Eftersom varje avlopp skulle bedömas av en oberoende part utan politiska motiv skulle också rättssäkerheten stärkas, vilket verkar vara Larsson och Carlssons största bekymmer.

Men propositionen från regeringen har upprepade gånger skjutits upp – senast i mars i år. Och ju längre lagförslaget dröjer desto större blir riskerna för övergödning och smittspridning från små avlopp.

Vi förstår att många småhusägare känner sig överkörda och maktlösa inför kommunala beslut, våra medlemmar möter dem varje dag. Men lösningen på problemet måste bidra till mer ordning och reda bland avloppen, inte mindre. Att pausa tillsynen och låta avloppen flöda fritt skulle varken gynna villaägaren eller miljön.

Det ligger i varje fastighetsägares intresse att ha ett fullt fungerande avlopp, dels för att kunna hålla badviken badbar, dels för att minimera risken för smittspridning. Därför borde också Larsson och Carlsson se fördelarna med avloppsdeklarationer och förespråka det, i stället för att föredra temporära lösningar.

Anders Mårtensson
VVS-Fabrikanternas råd

3 kommentarer

 1. Som väntat svarar branschen! VVS-Fabrikanternas råd “Att införa inspektioner av oberoende part skulle kunna lösa problemet” ( för dem, eller oss enskilda?) Vilket kommer blir till en viss kostnad för den enskilde, att så klart själv få tvingas finansiera – Dessutom bygd på felaktiga slutsatser att ett avlopp endast håller 20 år, vilket med denna retorik skulle tvinga alla över en kam att nu få betala för inspektioner vart 7 år, som skulle gynna branschen mer, hur rättssäkert skulle detta vara,? Att enligt denna källa skulle 36 000 avlopp behöva åtgärdas varje år för att minska riskerna för föroreningar i sjöar och vattendrag, Hur får de ihop detta x 7. Ska branschen nu själv avgöra riskerna? ( risker finns inom allt oavsett) Eller med vilken teknik som nu ska tillföras. Eller att de rent av själv dömer ut hela enskildas anläggningar? Hur oberoende kan ett kontroll organ egentligen bli,? Vart ska denna personal rekryteras ifrån och vem ska godkänna dem, Branschen själv? Och ur ett jäv syfte förhållande, hur ska rättssäkerheten för den enskilde säkerställas,? Och vem ska sen betala för denna nota,? Ja detta vet vi förstås redan.. Vi ska inte belasta äganderätten med fler tvångsavgifter eller fråntas ansvar som ingår i äganderätten. Och vi efterfrågar heller inte ett påtvingat förmyndarskap som tänkt sko sig på enskilt ägarskap och dennes egendom . . // MR

 2. Idag beslutar miljöinspektörer utgående ifrån havs vägledningar hur inspektioner skall gå till. Detta fungerar inte alls och därför kontrolleras ålder och tekniskt utseende och inte funktion.
  Tar va branschen över blir nog resultatet lika undermåligt. De sätter up spelreglerna, ev ihop med Hav, och påtalar att si pch så skall det se ut för att vara godkänt. Enda fördeöen är nog att dessa företags inspektörer kommer man att kunna tala med, det verkar man ju inte kunna göra med miljöinspektörerna från kommunen. Däremot blir nog resultatet detsamma. Bygg om när vi från branschen behöver jobb. Godkänn i andra fall.
  Grönwall gick på lobbygruppernas ideer. Det låter oskyldigt men det är många miljarder som skall omsättas varje år i inspektioner ombyggnationer bygglov och kommunala inspektioner. Allt för nöjet av att likt som i det militära att få gräva gropar som man sedan fyller igen. Dock med skillnaden att jobbet blir bra betalt.

  Rättslöst. Javisst. Det verkar som att allt på lansbygden skall kontrolleras regleras och tas betalt för.

 3. Med den retorik och slutledningsförmåga som just nu råder, så inebär det att, om vi nollstälde alla 700 000 enskilda avlop i dag, så lär alla dessa 700 000 enskilda avlopp få bygga nytt VA om 20 år, ( 2041) Vilket kommer inebära en rejäl inbringande inkomst för VA branschen, att få förlägga 700 000 nya VA installationer. Eller som nu för all framtid, en aldrig så sinande kassa ko för både branschen, och en grupp inspektörer som kommer få springa någons ärende. Vem som helst lär förstår var intresset ligger och vem som ska betala. – Dessutom varför ska vi anlägga enskilda VA anläggningar med material som lär hålla minst 100-200 år när allt ändå måste göras om efter 20? Vart ligger miljönyttan och resursslöseriet som detta inebär ? Kan vi inte bättre än så?
  //MR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *