Roland Ekstrand- Maktens tyranni (Om kommuners myndighetsutövning i VA frågor)

Detta är femte delen av Rolands bok om Kommunernas myndighetsutövning ifråga om små avlopp.
Tidigare delar se länk


Maktens tyranni (Brev till Miljö och jordbruksutskottet)

“Med införande av miljöbalken som grund för den lagliga regleringen av miljöarbetet så förändrades synen på vad som måste åtgärdas. Man införde i Kap 9 som behandlar miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd en ny definition. Enligt § 1 med miljöfarlig verksamhet avses 1 utsläpp av avloppsvatten. Genom denna exemplifiering lade man grunden till den situation som idag innebär att tusentals människor drabbas av kommunernas godtycke. Är avloppsvatten speciellt från mindre avloppsanläggningar ett sådant farligt avfall att man måste fokusera kommunernas arbete på dessa utsläpp. Avloppsvatten kan innehålla näringsämnen i första hand fosfor som man inte vill ska komma ut i recipienter som där kan orsaka övergödning. Situationen idag är den omvända att en stor del av Sveriges sjöar är oligotrofa (näringsfattiga) så de skulle må bra av gödning”….

 

Detta är femte delen av Rolands bok om Kommunernas myndighetsutövning vad gäller små avlopp.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *