HAV/ Nyhetsbrev om små avlopp

Nyhetsbrev för små avlopp mars 2021
Denna gång kan du bland annat läsa om tre nya domar om små avlopp, Vattenmyndigheternas samråd om nytt åtgärdsprogram, CE-märkning, digitalisering av uppgifter om små avlopp och nyheter från SIS, SGU och riksdagen.

 

Tre nya domar från Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i två domar meddelade den 18 november och en dom meddelad den 23 december 2020 fastställt en kommuns beslut om att förbjuda utsläpp från befintliga avloppsanläggningar med slamavskiljning och efterföljande infiltration eller markbädd.

Du hittar en sammanfattning här. (domarna från slutet av 2020)

SGU satsar på grundvatten

I februari presenterade SGU nya underlag och verktyg som förbättrar och underlättar förvaltningen av Sveriges grundvattenresurser. Det är bland annat en ny kartvisare över grundvattentillgång i små magasin och en ny kartvisare för modellerad fyllnadsgrad i grundvattenmagasin som har tagits fram med hjälp av regeringens särskilda grundvattensatsning 2018–2020.

Bedömning i mark- och miljödomstolen

I samtliga mål fastställdes kommunens beslut av länsstyrelsen, men upphävdes i mark- och miljödomstol. Mark- och miljödomstolen ansåg att förbud var för ingripande. Även om observationer kunde tyda på brister hos anläggningen, konstaterade de att det även kunde finnas andra bakomliggande orsaker. Domstolen menade att inget framkommit som tydde på att utsläppet av avloppsvatten skulle utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön, och att vad kommunen anfört om avsaknad av fördelningsbrunn och luftningsrör inte i sig visade att anläggningen brast eller i övrigt inte uppfyllde sin ursprungliga funktion.

Mark- och miljööverdomstolens bedömning

Domstolen konstaterade i de olika målen att det fanns risk för att avloppsvattnet som släpptes ut från anläggningarna inte genomgick en tillräcklig rening, med hänvisning bl.a. till att det inte var känt hur anläggningarna konstruerats, samt att de saknades luftningsrör och fördelningsbrunn. Med hänvisning till att fastighetsägaren inte hade visat att anläggningen uppfyllde miljöbalkens krav ansåg Mark- och miljööverdomstolen att kommunen haft fog att förbjuda utsläpp från anläggningen.


Jfr dom: MMD Växjö M 4660-20 2020-12-21, Nybro kommun.

Där godkände MMD anläggningen och menade att marken runt om är tillräcklig garant för att inte näringsämnen och föroreningar skall spridas vidare.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *