Läkartidningen/ Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera

Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera

En färsk rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) [1] visar att Sveriges största dricksvattentäkter – Vänern, Vättern, Mälaren och deras vattendrag – är förorenade av avloppsvatten med miljögifter som är svåra att bryta ner. Över 100 kemiska ämnen har analyserats – majoriteten var läkemedelssubstanser…..

…Landets vattenreningsverk har märkligt nog inga skyldigheter att eliminera läkemedelsrester. Trots att möjligheten finns passerar de rakt genom processen. Glädjande nog pågår det pilotprojekt med utökad rening i några kommuner, bland annat i Skåne och Uppsala. Lovande teknik finns med ozonrening och filtrering genom aktivt kol [2, 3]……


Se länk för sökning på “Läkemedel” på hemsidan


Webredaktörens kommentar

Varför koppla in fastigheter ute på landsbygden med godkänt va system till det kommunala systemet.
Infiltrationsanläggningarna renar en del och resten tas om hand om av omgivande mark genom retention. Utsläppen av läkemedel mm blir betydligt lägre på det viset än med kommunala reningsverk (KARV). Därtill skall slamspridningen också räknas för KARV, då cm tjocka lager av slam läggs på åkrar, och ingen större hänsyn tas till bäckar, diken och täckdikningsrör.
Varför fungerar markens retention vid slamspridning på åkrarna, även om skiten hamnar i åarna, men inte för små avlopp oavsett avstånd till bäckar och sjöar. Då räcker inte 100 och 300 m regeln i många fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *