Utdömt eget avlopp- ett “stickprov” på rättsfall. Utbildning och sunt förnuft saknas i bedömningen

  Hej,
Gått igenom HAV:s hemsida för att hålla mig uppdaterad.
I Nyhetsbrev sept 2020 nämns följande rättsfall:

Sammanfattning av dom den 29 juni 2020 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 5785-20:

….inte fanns längre gående rening än slamavskiljning. Anläggningen saknade tillstånd och förbud att använda avloppsanläggningen utfärdades. Vid ett senare besök på fastigheten kunde nämnden dock konstatera att det fanns en fördelningsbrunn efter slamavskiljaren, vilket tyder på att det fanns någon form av infiltrationsbädd efter slamavskiljaren. Det växte in rötter i fördelningsbrunnen, vilket gjorde att orenat vatten kunde läcka ut till omgivande mark istället för att renas i infiltrationen. Det fanns även risk att rötter från buskarna som växte på platsen kunde ha skadat själva infiltrationsbädden.

Infiltrationsbädden saknar luftningsrör. En infiltrationsbädd har en livslängd på ca 20 år. ……så är det sannolikt att infiltrationsbädden, som är åtminstone 37 år gammal, på grund av sin ålder och avsaknad av luftningsrör har en avsevärt försämrad funktion. Avloppsanläggningen uppfyller inte kraven i 9 kap. 7 § miljöbalken.

Mark- och miljödomstolen instämde i de bedömningar som länsstyrelsen gjorde.

Nyligen pratade jag med en handläggare (biolog, ej jurist) på Länsstyrelsen knuten till ovanstående fall. Min förfrågan gällde bl a hur handläggaren såg på principen att en myndighet skall värna om den svagare parten, dvs fastighetsägaren. Handläggaren svarade att ”vi anser att den svagare parten är miljön”. När jag framförde att t ex officialprincipen är avsedd att appliceras på människor, blev svaret ”vi har olika uppfattningar och lär aldrig bli överens”.
Handläggaren hävdade att buskrötterna perforerade infiltrationen och därmed skapade vattenkanaler som “bypassade” bädden varvid orenat vatten “åkte rätt ut i marken”. På min fråga “vad händer då” blev svaret att grundvattnet hotades.
Min kommentar blev “hur bedömer du reningsförmågan i de hundratals kubikmeter mark som omger infiltrationen” blev svaret att “det renas inte tillräckligt”.
Avslutade med att fråga om rapport kring markretention, FORMAS, artiklar Peter/Lars/Roland var kända men det verkade inte så.
Samma dag ringde jag en miljöinspektör (hade begärt att komma till enhetschefen), och bad denne redogöra för huruvida vederbörande hade kännedom om markretentionsrapport, FORMAS, ett par relevanta domar – MMD Växjö 3747-13 2014 samt 4660-20 2020, men ingetdera kändes till. Ej heller att det i HAV:s utbildningsdokument står ”avsteg kan göras helt eller partiellt”.
Ovanstående stickprov indikerar att fastighetsägare riskerar att handläggas av miljöaktivister som bedömer anläggningar utan vetenskaplig grund, utan enlighet med basala myndighetsregler, utan kännedom eller lyhördhet om viktiga domslut eller essentiellt budskap ifrån HAV. Samt utan sunt förnuft!
Således ett gigantiskt utbildningsbehov att rätta till.
vh / “VA-realisterna”

En kommentar

  1. Upprörande – och klargörande -vittnesmål. Tack! Har Hav o V också med domen i Växjö bland sina exempel? Den kan ju fortfarande överklagas vad jag förstår, men man undrar hur de ser på den?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *