WRS och Vattenresurs AB/ 2015: Till Vattenmyndigheterna i Sverige: Yttrande angående Åtgärdsprogram för Vatten

Till Vattenmyndigheterna I Sverige 20150430


Klipp ur yttrandet:

Förslag att införa skärpa utsläppskrav i reningsverk.
Vi ser risk för att detta kan leda till ytterligare centralisering för att ekonomiskt försvara nya
energikrävande reningssteg, att små reningsverk med möjlighet att sprida avloppsslam lokalt,
och därmed återföra växtnäring i kretslopp, läggs ned.

Åtgärdande av enskilda avlopp.
Vi anser att de enskilda avloppens bidrag till övergödning överdrivs. Detta beror på att man i
de modeller (t.ex. S-HYPE) som används inte beaktar den markretentionen av fosfor (och
andra föroreningar) som förekommer vid utsläpp i mark. En pågående studie för HaV visar att
markretention av fosfor är betydande. Detta innebär att åtgärder för ökad fosforrening i
anläggningar många gånger är helt meningslösa ur ett övergödningsperspektiv. Åtgärder för att
öka fosforrening för enskilda avlopp kan förbättra situationen lokalt (t.ex. vid djupa
klarvattensjöar) och där många hus ligger strandnära, men generellt och för större sjöar
kommer åtgärderna aldrig märkas.

 

– Bara ange förslag till åtgärder som bidrar till god hushållning med resurser. Denna
utgångspunkt är central för ett uthålligt samhällsbygge och måste naturligtvis också vara
inriktningen för Sveriges vattenvårdsarbete. Principen om resurshushållning och cirkulär
ekonomi har av EU pekats ut som ett prioriterat fokusområde för miljöarbetet i Europa
och som skall genomsyra all myndighetsutövning (sjunde miljöprogrammet “Living well
within the limit of our planet”)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *