Avloppsslam är kraftigt förorenat av giftet kadmium i jämförelse med konstgödsel

Slam är kraftigt förorenat av giftet kadmium i jämförelse med konstgödsel

Kadmium anses vara ett av de mest allvariga miljögifterna i våra livsmedel.                  Ryaverket i Göteborg är ett av de största avloppsreningsverken i Sverige. Under ett år samlas cirka 13 kg kadmium i slammet (1). Mängden växttillgänglig (2) fosfor i slammet är cirka 90 ton.

Det innebär att kadmiumhalten är cirka 140 mg per kilo växttillgänglig fosfor.

Här måste tilläggas att tillverkare av konstgödsel (t ex YARA) har som krav att kadmiumhalten måste vara mindre än 12 mg per kilo växttillgänglig fosfor

Det innebär att slammets är cirka 10 ggr mer förorenat av kadmium än gränsvärdet för konstgödsel. 

All slamspridning måste upphöra. Om växtnäringen i slam skall användas i jordbruket måste denna första skiljas från kadmium och allt annat giftigt eller olämpligt avfall i slammet.

__________________________________________

(1) Källa för kadmium och fosforhalt i slam:                                                                                                https://www.gryaab.se/wp-content/uploads/2020/04/Milj%C3%B6rapport-Ryaverket-2019.pdf      (Se bilaga 5)     

(2a) Enligt en rapport från SLU är ca 20 % av fosforn växttillgänglig

(“Markens bördighetseffekter av upprepad applicering av avloppsslam i två 30 år gamla fältexperimentGunnar Börjesson SLU Thomas Kätterer SLU 2018)

 

(2b) Enligt en dansk rapport är mängden växttillgänglig fosfor noll

“Phosphorus bioavailability in ash from straw and sewage sludge processed by low-temperature biomass gasification” (Müller-Stöver et al. 2018)

 

Ovanstående gäller järnfälld fosfor I slam
______________________________________________________

2021.01.17 Gunnar Lindgren civ ing  070 567 90 54

gunnar.lindgren.mail@telia.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *