BBlat/ Insändare: Dubbelmoral av Köpings kommun

Länk till tidigare insändare om muddringen


Insändare: Dubbelmoral av Köpings kommun


Ursrpungstexten:

Köpings kommuns miljötänk

Som vi kunnat läsa i Bbl 14/1 efterfrågas vad muddringsanhängarna VMEs VD Christer Nordling och Carola Alzen VD Mälarhamnar drömmer om. Muddringen innebär negativa konsekvenser för miljön i Galten med försämrad vattenkvalite till vilket Havs och Vattenmyndigheten påtalat i sitt remissyttrande till mark-och miljödomstolen. Detta innebär att vattenkvaliteten i Galten inte uppnår god ekologisk vattenstatus förrän 2027 på grund av muddringen som också frigör TBT från bottensedimenten och som är giftigt för både människan och djur.

Samtidigt anser Köpings kommun att majoriteten av fastigheterna utmed Norrmälarstrand vid Galten måste tvångsanslutas till kommunalt VA då de anses förorena och utgöra en negativ påverkan på att Galten uppnår god ekologisk vattenstatus utifrån vattenmyndighetens mål.

Köpings kommuns miljöambitioner utifrån FNs 16 miljömål som de hänvisar till mark-och miljödomstolen kring att få tillstånd till att lägga ner sjöförlagd ledning för att skydda den vattenekologiska statusen i Galten från oss fastigheter utmed Norrmälarstrand. Samtidigt hävdar Köpings kommun i sin ansökan till mark-och miljödomstolen om muddring då man framhärdar att muddringen till hamnen att densamma inte innebär någon negativ påverkan av Galtens vattenekologiska status till 2027 trots att Havs och Vattenmyndigheten sagt att muddringen innebär en miljöförstöring.

VMEs VD Christer Nordling har dubbla roller som tidigare teknisk chef i Köpings kommun som helt förnekar den miljöforstöring som muddringen innebär för den vattenekologiska statusen i Galten utifrån den svenska vattentjänstlagen, resp EU:s vattendirektiv men samtidigt kategoriskt hävdar att vi fastighetsägare utmed Norrmälarstrand måste tvångsanslutas med hänvisning till att den vattenekologiska statusen i Galten kräver detta.

Köpings kommun har som de flesta Köpingsbor inget förstått inget miljötänk överhuvudtaget i de beslut som de styrande s, v, m, l, fattat kring muddring av hamnen och Norrmälarstrand. Som framgår av tidigare insändare uppgår muddringen till 170 mkr som vi skattebetalare får bekosta i en muddring som inte behövs enligt branschorganisationen men som de styrande i rådhuset i Köping ändå avser att genomföra. Notan på preliminärt 100 mkr till Norrmälarstrand går ju till oss fastighetsägare vid Norrmälarstrand för något som inte innebär någon miljönytta för Köpings kommun överhuvudtaget förhållande till konsekvenserna av vad muddringen innebär en större miljöförstöring för Galten.

Här ska understrykas att det är samma mark-och miljödomstol, Nacka tingsrätt som beslutat om tillstånd till muddrings samt tvångsanslutning till kommunalt VA. Den naturliga frågan blir hur mark-och miljödomstolen värnar Galtens vattenekologiska status utifrån vattentjänstlagen och vattendirektivet ? Någon finansiering av en ombyggnation av Hjulstabron som man glömde bort finns inte heller.
Som Köpingsborna förstår har de styrande i rådhuset s, v, m, l, en dubbelmoral i hur de ska leva upp till FN:s 16 miljömål vilket inte är acceptabelt för den enskilde kommuninvånaren i ett rättssäkerhetsperspektiv. Sätt stopp för muddring för 170 mkr av skattebetalarnas pengar och stoppa tvångsanslutningen vid Norrmälarstrand då vare sig muddringen eller tvångsanslutningen innebär en miljönytta för Galtens vattenologiska status utan tvärtom. Sätt stopp för dessa projekt i kommande val !
Strategigruppen Norrmälarstrand

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *