REDMIC Nationellt projekt 2013-2017 finansierat av FORMAS.

RedMic vill samverka med svenska intressenter som myndigheter, tillverkare av enskilda avlopp och intresseorganisationer. Referensgruppen består av deltagare från myndigheter som KEMI, SCB, SGU, Naturvårdsverket och HAV men också organisationer som Villaägarna och Avloppsguiden. Referensgruppen syftar till att främja samverkan mellan forskare, myndigheter och övriga resultatanvändare för att öka forskningens samhällsnytta. Gruppen kommer att träffas minst en gång om året för att dela information och erfarenheter, och kommer även att ordna bredare möten för att involvera fler relevanta resultatanvändare i samhället.

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp. De övergripande målen är att; 1. identifiera och kvantifiera utsläppen av MF från enskilda avlopp, 2. utveckla och utvärdera nya innovativa reningstekniker, 3. identifiera viktiga källor av miljöföroreningar i privata hushåll 4. ta fram en effektiv strategi för minskning av diffusa utsläpp från privata hushåll.

 

Utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp är i stort sett okända. ( någon som ifrågasatt varför?) RedMic kommer att söka efter miljöföroreningar i avloppsvatten med såväl förutsättningslös som riktad kemisk analys. Den kemiska metodiken kompletteras med modellstudier av stabilitet och biologiska effekter av miljöföroreningar nedströms reningsverk.

Reningstekniker kommer att studeras i en fullskalig forskningsanläggning med utvalda kemikalier, där typiska förhållanden i enskilda avlopp kan simuleras. Viktiga källor i hushåll kommer att spåras med emissionsmodellering samt förbrukningsdata för t.ex. hushållskemikalier, läkemedel och hygienartiklar.

I projektets slutskede skall data på halter av miljöföroreningar från enskilda avlopp, dess miljöegenskaper, källspårning och nya reningstekniker att kombineras i en systemanalys med riskuppfattningsstudier och en värdering av regulatoriska alternativ. Detta skall resultera i rekommendationer till myndigheter, skapa möjligheter för utveckling av nya produkter och tjänster samt strategier för minskning av miljöföroreningar utsläpp från enskilda avlopp.

 

 

Formas ska bidra till att stödja framstående forskning inom hållbar utveckling Formas uppdrag från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö Formas ska även ta fram evidensbaserade miljöanalyser och sammanställa forskning, till stöd för bland annat kommuner och myndigheter i arbetet med att uppnå Sveriges miljömål

(Formas) är ett svenskt forskningsråd och en statlig myndighet under MiljödepartementetDepartementschef är statsrådet och miljöminister Isabella Lövin. Formas har också medel och uppdrag från Näringsdepartementet Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan.

Formas är värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådet är en svensk myndighet i form av ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Rådet ska utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat Rådet ska varje år lämna en rapport till regeringen där det granskar regeringens politik i förhållande till klimatmålen. Rapporten 2020 underkände regeringens klimatredovisning till riksdagen för 2019. Den sammanfattande bedömningen av utsläppsutvecklingen och nuvarande politik var Inget av målen i det klimatpolitiska ramverket bortom 2020 kommer att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik.. Sverige kommer att nå etappmålet till 2020 med viss användning av flexibla mekanismer ??. Klimatredovisningen för 2019 uppfyller inte klimatlagens krav på redovisning av vad besluten kan betyda för växthusgasutsläppen. I december 2017 utsåg regeringen åtta ledamöter till Klimatpolitiska rådet, varav en ordförande och en vice ordförande. Samtliga utsågs för en period på tre år. Därefter ska rådets ledamöter själva lämna förslag om vilka som ska efterträda dem, som ett sätt att stärka rådets oberoende. Rådets ledamöter ska ha hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdena klimatklimatpolitiknationalekonomisamhällsvetenskap och beteendevetenskap

Ta gärna en titt vilka det är som sitter i den styrelsen och öriga stolar de också sitter på.  Man kan undra vilka flexibla mekanismer de syftat på?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *