Webredaktören tar till orda. Folkfördrivning eller miljövård?

Lite klipp ur min mailskörd. 

Är det folkfördrivning eller miljövård vi ägnar oss åt. 

”Förlusten av mitt liv/hem gör att jag åldras snabbt”

Ute faller de lätta snöflingorna och lägger sig på trädens kala grenar.
Vinterns fjärilar brukar de små flingorna kallas ibland.

Jag står och ser på.

Snön kommer så småningom att smälta bort och efter det kommer vårens ljuva skörhet.

I mitt sinne spirar ingenting längre.
Det enda jag känner är att jag berövas mitt liv på avskyvärda grunder och jag finner ingen glädje.

Var dag är en smärta som ökar i intensitet varje dag.
Tro det eller ej men jag kan känna hur min kropp och min själ åldras i en snabbare takt än normalt.
Bitterheten och den tappade tilltron till maktens korridorer gör att man förtvinar inombords.
Det sorgliga i historien är att makten valde att ta denna väg i va-frågor mot mängder av sina medborgare när man kunde valt annorlunda.
Jag vet att jag inte är ensam om att drabbas, vi är många.

Varför behandlar människor varandra såhär i ett ”modernt” samhälle?

Något har gått sönder.

Värdighet har försvunnit ur maktens vokabulär och människan har förvandlats från en individ till ett ärende i alla samhällsprocesser och det finns ingen balans mellan klimat/miljöåtgärder och grundläggande mänskliga behov.

Framtiden skrämmer skiten ur mig för ingen talar heller om hur äganderätten undergrävs på mängder av olika sätt.

Bistra, kyliga tider verkar ha vandrat in i många människors hjärtan och sinnen och med det också in i beslutsfattandet.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Ovan en av alla texter från Den lilla människan Anna. Hon förlorar sitt hem när nu hennes infiltration är utdömt. Hon har inte råd med ombyggnaden.
Infiltrationen är utdömd på mycket oklara grunder. Luftningsrör saknas säger miljöinspektören och en annan inspektör säger att kartorna visar att hennes avlopp inte är ok. Varför det inte fungerar får hon dock inget svar på. Inget luktar, det är inte vått i marken och det är långt till vatten och hon är ensam inom ett stort område.
Så här ser det ut överallt i sverige. Människor får sina avlopp utdömda och får inga svar på varför. En del som Anna med låg lön som anställd inom sjukvården finns ingen buffert att ta av.
Det kanske håller de ekonomiska hjulen rullande och storstadsborna som gjort bostadskarriär kan ju ta över hennes hem o ha det som fritidshus. De satsar nog en del på ombyggnationer och renoveringar som delvis bekostas av ROT bidrag.
Men Anna får lämna sitt hem efter 30 år. Hemmet som hon tagit över av en moster försvinner ur hennes ägo.
Anna kommer nog tvingas bo i ett stadsboende och få bostadsbidrag för att klara hyran. Vantrivseln och traumat att tvingas ifrån sitt hem gör nog att livet går sönder och hon liver kortare, så hon belastar inte pensionssystemet så länge då hon slutar jobba om några år.
Så rullar hjulen vidare. Ekonomin går uppåt och en och annan som fördrivs från sitt hem är ju inget att bry sig om.
För det är väl så här vi skall ha det i Sverige. Tala om jämlikhet och trygghet och rättsäkerhet och göra tvärt om. Allt för att gynna ekonomin.

Hej

Jag bor i Skå på Färingsö, Ekerö kommun.

Jag är sk. fattigpensionär och har en gammal fastighet med eget väl fungerande och gott brunnsvatten samt ett traditionellt avlopp med infiltrationsbädd, långt ifrån något vattendrag.

Roslagsvatten AB har varit i området och grävt ner slangar för VA. Nu väntas fakturering på ca 370.000 för min del.

Jag har varken lust eller förmåga att betala ej heller något behov då mitt eget system fungerar klockrent.

Jag har tagit del av VA-guiden 2016:2 och kan således utröna att behov av dylik installation är överflödig för min fastighet.

Jag skriver med undran om ev. utsikt för att kunna driva en rättslig process till min fördel eller om det finns annan utväg.
Är mycket tacksam om Du hör av dig med synpunkter.

Med vänlig hälsning

Bengt

Kommentar:
Att vinna i domstol över ett kommunalt VA bolag är helt omöjligt idag. Det finns för många prejudikat.
Du skall då bevisa att ditt avlopp är bättre på sikt, i en tät tänkt bebyggelse, än ditt nuvarande. Även om du visar att du inte förorenar, t ex genom att mäta uppströms och nedströms i en bäck några hundra meter därifrån, och kan påvisa att några föroreningar inte förekommer från dig, så kommer domstolen att peka på att kommunen gjort en översiktlig bedömning, där ditt avlopp inte bedöms enskilt utan för den samlade tänkta bebyggelsen.
Även om det nu råder byggförbud på platsen runt Bengt, så att mer bebyggelse inte kan bli aktuell, har de kommunala VA-bolagen rätt att kräva avgift och fortsatta fasta avgifter, trots att du inte är ansluten.
ifall du talat med VA bolaget eller påpekat som i Bengts fall, att den punkt bolaget tänkt gräva på inte är lämplig, utan grävning bör ske där han och grannen har sina infiltrationer gäller det som bevis på att du är medveten om att anslutning kommer att ske och att en räkning kommer att skickas till dig. 370 000 kr är väl inget att bry sig om, det har väl alla i bakfickan- eller?  
VA bolaget kan dessutom gräva ner ledningar och kräva betalning, före fullmäktige i kommunen beslutat om att utöka verksamhetsområde.

Osby
Nu har Osby kommun anställt en handläggare för att utföra “Tillsyn MRV” (Minireningsverk) och chefen är jättestolt för att han funnit ytterligare en inpendalre till kommunen. 
HaV skriver själv följande om minireningsverk:

* Relativt känslig teknik, kräver regelbunden service och underhåll av sakkunnig.

* Driftskostnader utöver slamtömning.

* Små möjligheter till kretslopp om man inte kan kompostera slammet själv och använda det på tomten.

När kommunerna beviljar tillstånd (tvingar folk till…) så brukar man skriva in i tillståndet att anläggningen skall underkastas återkommande tillsyn av sakkunnig för att tillförsäkra att reningen fortgår i enlighet med tillståndet. Det är väl här kommunen kommer in och mot en väl tilltagen timtaxa avser att ge kommuninnevånarna service och sig själv en extra intäkt.
Att service och leverans av kemikalier utförs av levererande företag av minireningsverket är inte tilläckligt. 

Orust

Orust kommun har nu förbjudit minireningsverk och det är slutentank som gäller!! Detta har lett till att miljöinspektören i kommunen är anmäld för tjänstefel.

Ett hushåll har ett Fann avloppsystem som är bara några år gammalt och nu utdömt. Det skall vara sluten tank som gäller.

“Baga avloppssystem” har nu gått in med pengar till advokater för att driva denna fråga om miljöinspktörers makt.


Hallstahammar/Tränsta
Hej!
Idag har jag och min familj lämnat in en polisanmälan gällande miljöbrott. De anmälda är företagen Biototal AB, Lisjö Säteri och Hallstahammars kommun.
Jag vidarebefordrar anmälan med bifogade handlingar till er om det kan vara av intresse för någon att granska eller ta del av.
Jag har även idag delgivit Hallstahammars kommun och Köpings kommun informationen och beräkningarna som finns att ta del av i den vidarebefordrade polisanmälan.
Jag har bett dem att utreda detta själva också och att de bör snarast möjligt ta vattenprover från bäckar och brunnar som kan ha blivit förorenade av näringsämnen, tungmetaller, PFAS, PCB, andra organiska föroreningar, m.m. av städernas avloppsslam, i detta fall från Katrineholm och Flen som har dumpats i mycket stora mängder, alldeles för stora, på en liten yta i vår hembygd på landsbygden mellan Hallstahammar och Köping.
Samma företag har tidigare utan bygglov uppfört en 12 300m2 stor lagringsplatta där de har tänkt att lagra upp till 10 000 ton TORRSUBSTANS avloppsslam och annat avfall. Plattan är helt misslyckad. Den är placerad direkt på finaste matjord på en åker i ett av Mälardalens bördigaste områden där det finns ett rikt djurliv. Plattan är oarmerad, saknar kanter och är så porös att den snarare liknar en grusplan än vad som var tänkt- en hårdgjord yta. För tillfället är den grön av växtlighet sedan höstens sådd förvarats där och rester av den nu gror igenom plattan som också kantas av ruttnande halmbalar och tomma plastsäckar.
Företagen har nu sökt bygglov i efterhand och tänker sig bygga en ny platta ovan på den gamla samt en enorm brunn, ca 100 m x 26 m med 3 meters djup, där de tänker lagra urin samt flytande biogödsel.
Vi som bor här är helt förtvivlade. Tidigare bodde vi i vacker lugn natur med slingriga grusvägar, åkermarker och med skogen in på knuten. Nu vill dessa företag förvandla vårt vackra landskap till en skitindustri där tunga transporter kommer passera förbi och i vissa fall, som i mitt, rakt igenom våra gårdar med sin stinkande last till eller ifrån lagringsplatsen. Denna grusväg är i vanliga fall inte särskilt trafikerad men om man tänker sig att 10 000 ton torrsubstans avloppsslam (som det i bägge fallen vid spridningarna här hade) har en torrsubstanshalt på 21% innebär det att totalvikten egentligen är 47 619 ton som ska fraktas till lagringsplatsen. Om en lastbil med släp lastar 35 ton, krävs 1361 lastbilsekipage för att köra ut avfallet, sedan ska de köra samma väg tillbaka (rakt igenom vår gård). Då passerar tung lastbilstrafik 2722 ggr förbi och genom våra hem och gårdar och rätt förbi en friluftsgård dit människor kommer för att motionera eller bara komma ut i naturens lugn och kanske plocka bär och svamp. Sedan ska avfallet köras ut igen till  kunder och lika många transporter krävs för att frakta massorna till dem och nya transporter kommer för att fylla lagringsytan igen. Det blir en omsättning av avfallet och vi som bor här blir fast mitt i skitindustrin.
Vem kan bo intill ett enormt bajsberg och med risk för att bli överkörd av bajsbilen varje dag? Varje dag skolbussarna går här riskerar de att kollidera med de tunga transporterna. Dessutom står barn längsmed vägen för att kliva av och på sin skolskjuts och riskerar då sina liv.
Vi kan inte sälja våra hem och gårdar för ingen vill bo här med gifter som lakar ut och når våra brunnar, med en vidrig stank liggandes över oss och med intensiv, tung trafik som ockuperar de små grusvägarna.
Åter igen fördrivs landsbygdsborna från sina hus och gårdar. Denna gång på grund av att städerna behöver göra sig kvitt sitt avfall. Landet har blivit städernas soptipp.
Jag vill inte flytta härifrån. Jag vill bara bo i lugn och ro på landet och bara kunna öppna dörren för att komma ut i naturen, skogen och lugnet.
Detta riskeras att tas från oss. Allt jag önskar är att bygglov inte beviljas, att dessa planer stoppas och att vår natur och miljö inte ska behöva ta mer skada än den redan har gjort.
Jag vill inte flytta.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo,
Tränsta, Köping
Polisanmälan är nedlagd.
Beslutet i MIljönämnden är överklagad till Mark och miljödomstolen.

SVD skriver i dagens tidning om att maffian i Italien lägger under sig fler och fler samhällsfunktioner. Nu är det vaccinleveranser som gäller. Vid kriser är maffian snabbt inne och köper resurser i företag som arbetar inom dessa områden.
Ett område som maffian tidigt har lagt under sig är avfallshanteringen. Hur tar kommunerna hand om dessa frågor, när inte någon granskning av t ex  Biototals leveranser är möjliga. Sörmlands vatten vägrar lämna ut information om vilka mängden slam som Biototal hämtat från Katrineholm och Flens reningsverk, och vilka mätningar som gjort på detta slam. Att man sedan spridit 4 gånger så mycket slam på åkrarna är bara en fråga för Biototal, inte Sörmlands vatten som är köparen av tjänsten!
Det brinner nu på en soptipp i stockholmsområdet, och giftig rök väller över de bosatta. Tungmetaller i mängd finns även i slammet som sprid på åkrarna, liksom dioxin, PFAS, mjukgörare till bildäck och plastpartiklar från bildäcken samt kemikalier och plaster från reningsverken finns i slammet. Slammet som används till gödning av våra åkrar, och som skall ingå i den mat vi äter. Kan det vara nyttigt?
För 10 år sedan så beskrivs  lakvattnet från tipparna som farligt, t ex denna artikel Problem med slamdeponeringNordanstig kommuns deponering av avloppsslam till Ulvberget hotas av omgående stopp. Avfallsanläggningen i Hudiksvall får för stora fosforsutsläpp i lakvattenanläggningen. En provisorisk lösning med en station med kemisk fällning undersöks med ilfart……

Är små avlopp verkligen den stora utsläppskällan för näringsbelastning till sjöar och hav, så att människor skall tvingas gå under pga ekonomiska problem, föranledda av räkningar på flera 100 000 kr från kommunernas miljöavdelningar.
Eller har vi skapat en lukrativ ekonomisk verksamhet för kommuner, där miljöavdelningarna växer genom ökad tillsyn, samt för entreprenörer inom VA branschen, som får fler och fler grävuppdrag och fler och fler goda affärer,
Den lilla människan har inte en chans att försvara sig mot kommuner, domstolar och myndigheter.
Är det folkfördrivning eller miljövård vi ägnar oss åt?
Webredaktör för nätverket va-i-tiden.se
/Anders
Anders Segerberg
mobil 070 530 9393

En kommentar

  1. Hej Anders!
    Tack för intressant läsning men det är vidrigt att läsa hur vi i Sverige har fått det gentemot våra myndigheter.
    Är det den svenska maffian vi har?
    Den verkar vara lika framgångsrik som den italienska maffian!?
    Trots allt önskar vi dig Trevlig helg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *