BBlat/ Insändare: Ingen rättssäkerhet för fastighetsägare

Insändare: Ingen rättssäkerhet för fastighetsägare


Texten före bantning till insändare:

Köpings kommuns beslut i VA-frågan 2016-11-28 vid Norrmälarstrand är enligt kommunen  kvalitetssäkrade av domstolar.
I sitt beslut i kommunfullmäktige 2016-11-28, § 131 hänvisar kommunen till att det, enligt lag om allmänna vattentjänster 2006:412 till skydd för människans hälsa och miljön,  behöver ordnas vattentjänster för de 235 fastigheter vid Norrmälarstrand.

Någon fysisk tillsyn enligt miljöbalken av de 235 fastigheternas eventuella behov av vattentjänster genomfördes inte av kommunen. Norrmälarstrands fastigheter påstods initialt av kommunen att förorena Mälaren, Vi var de stora förorenarna enl fullmäktigemötet nov 2016,  trots att några bevis på föroreningar senare  inte kunde redovisas av kommunen i domstol.
Därefter  påstår kommunen att Norrmälarstrands vattenförsörjning behöver säkras av kommunen trots att Statens Geologiska Undersökningar ( SGU) redovisar att de som har bäst tillgång till dricksvatten är de med enskilda brunnar borrade i berg, i andra hand de med enskilda brunnar borrade i jord och sist de kommunala dricksvattentäkterna där problem uppstår  nu när grundvattennivån sjunker i Sverige. Argumenten från kommunen har som sagt var varierat över tid. 

Fritidshusområdet Sjölunda Näs fick tillstånd 2016 av kommunen efter ansökan att göra en gemensamhetsanläggning till en kostnad av 125 000 kr per fastighet. Men när Stäudds samfällighetsförening 2017 ansöker om tillstånd att få göra en gemensamhetsanläggning får de avslag från kommunen utan motivering.

I yttrandet från VME kring vårt medborgarförslag om att ompröva beslut om kommunalt VA vid Norrmälarstrand säger VA-enhetens chef Christer Nordling ”att områdena ligger intill Mälaren med risk för att utsläpp påverkar vattenkvaliteten. Det har inte framkommit något nytt som skulle kunna ligga till grund för att riva upp beslutet. Den täta bebyggelsen och närheten till Mälaren gör att det är ett kommunalt ansvar.”

Samtidigt föreslog kommunens VA-grupp och samhällsbyggnadschefen Gun Törnblad att Stora Aspholmen med 20 fastigheter ska undantas från beslutat verksamhetsområde 2016-11-28, § 131 med motivering av att fastigheterna inte är vinterisolerade och används april – september, samt att  tillgängligheten till ön är begränsad vintertid.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 att icke bifalla vår medborgarförslag av 2018-06-17  kring omprövning av beslutet kring VA-anslutning av Norrmälarstrand. Däremot beslutades att undanta Stora Aspholmen från Norrmälarstrands verksamhetsområde. Kommunen utövar alltså sin myndighetsutövning enligt vattentjänstlagen på olika sätt beroende på inom vilket område vid Norrmälarstrand fastigheterna finns. Likheten inför lagen är alltså satt ur spel från kommunens sida.

Vår slutsats av de ovan fattade besluten, blir att kommunen anser att all eventuell förorening av Mälarens vatten och behovet  av kommunalt dricksvatten,  plötsligt upphört för de berörda fastigheterna på Stora Aspholmen, utan anslutning till kommunalt VA och utan att  några som helst åtgärder vidtagits enligt vattentjänstlagen § 6 till skydd för människans hälsa och miljön. Vi konstaterar också att det beslut som kommunen fattade 2016-11-28 § 131 var felaktigt utifrån lag om allmänna vattentjänster 2006:412 trots att domstolar kvalitetssäkrat VA-anslutningen till skydd för människans hälsa och miljö av samtliga områden inklusive Stora Aspholmen inom Norrmälarstrand..

Miljönyttan är endast ett svepskäl från kommunen sida.

Köpings kommun har ingen konsekvens och logik i sin myndighetsutövning utifrån vattentjänstlagen varför rättssäkerheten åsidosätt för oss enskilda fastighetsägare vilket strider mot grundlagen.

 

Kommunen har en dold agenda vad gäller Norrmälarstrands framtid. Vi som fritidshusägare vill bo kvar i våra fritidshus och bibehålla Norrmälarstrand som ett rekreationsområde. Kommunen däremot vill, som man säger i översiktsplanen,  gärna se en bebyggelseutveckling. Därför framför man miljöargumentet med höga anslutningskostnader på mellan 300000 kr – 500000 kr.  Genom att göra så blir konsekvensen att nuvarande invånare som är vanliga löntagare tvingas sälja vilket redan sker.
Istället vill kommunen få in nya fastighetsägare som är bättre bemedlade och som ger bättre skatteintäkter till kommunen om de bosätter sig i Köping.

 
Målet för Köpings kommun är som nog de flesta invånare förstått inte att värna Mälarens vattenkvalite, utan att istället byta ut nuvarande befolkning vid Norrmälarstrand och omvandla fritidshusområdet till ett nytt villaområde med tvåvåningshus som på Malmön. Tillvägagångssättet från kommunen känns igen från diktaturerna i Kina, Ryssland. Laglösheten är densamma i laglösa Köping.

Strategigruppen Norrmälarstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *