Webredaktören skriver ett brev riktat till en brevskrivare som kontaktat Va-i-tiden och frågat om råd ang tvångsanslutning. 

Ett brev riktat till en brevskrivare till Va-i-tiden som frågat om råd ang tvångsanslutning. 
Ring till Nacka tingsrätt, och be att få tala med en domare ang vattentjänstlagen. Fråga om du av MÖD kan få din sak provad utgående ifrån LAV, om varför du skall betala för en anslutningspunkt, då ditt avlopp är godkänt. Då är det ju ingen miljöfråga.
Kostnad om de kan tänkas ta upp fallet är 2800 kr.
Om de säger att MÖD inte kan ta upp fallet, så fråga vart du då vänder dig för att överklaga. I vilken instans kan Miljöbalken provas?
Kommunerna har enl miljöbalken §26 en tillsynsplikt för människors miljö och hälsa, och utövar därmed myndighetsutövning. Vem prövar deras myndighetsutövning? Hur kan beslut överklagas?
Motiveringarna om skydd för människors hälsa och miljö hittar du i Förordning om miljöfarlig verksamhet 1998:499, där det talas om hälsofarlig verksamhet. Under § 33:6 hittar du om tjänligt dricksvatten mm. Utgående ifrån dessa lagkrav så utövar kommunerna tillsyn.
Miljöbalken hakar sedan på dessa lagar.
Jag fick tips om några domar i MÖD: 
2003:83; 2004:67; 2004:23; 2005:20.
Kolla på hemsidan Lagen.nu, där du hittar lagtext och domar uppställt bredvid varandra.
Ev ringer du till Villaägarna, medlemsskap krävs, och frågar vad de kan ge dig för stöd. . VA-i-tiden har varit i kontakt med villaägarna och inlett ett samarbete med dem.  Villaägarna har också en del jurister.
Villaägarnas viktigaste fråga enl medlemmarna är just dessa enskilda avlopp, som döms ut på lösa boliner. Folk är minst sagt förbannade.

I Samband med att Kalla Fakta sände programmet “stugupproret” 2017? så fick de på facebooksidan kommentarer i sådan mängd som de aldrig tidigare fått. Därefter har TV4 köpts upp av Telia, som ägs mestadels av staten, och därefter är det tyst.
SR´s Uppdrag granskning, Ring P1 m fl program vill inte ta i frågan, inte heller TV1 och TV2. Va-i-tidens styrelse m fl har verkligen försökt, men det går inte. Däremot för SR och SVT finns många inslag på det lokala planet där upprörda människor fått tala ut, men högre upp är locket på.
Det är det också för Dagens nyheter, Expressen, Aftonbladet m fl rikstäckande tidningar. SVD har haft några artiklar, se hemsidan va-i-tiden.se (nätverkets del), samt Göteborgsposten (GP) och Dalademokraten (DD). sök på SVD, GP, DD. Även Bergslagsbladet, BBlat och VLT har haft inslag som jag fångat på hemsidan. Jag kan tänka mig att “makten” kan vilja diskutera presstödet med ansvarig utgivare om man inte följer det som är politiskt korrekt. Jfr med Swebbtv där nu inte sändningarna får skickas via Youtube. Spåren till ett tillfälligt stopp i somras ledde till en av regeringens ministrar Denna gång har de nog varit mer försiktiga med att visa vem som är påtryckare.. Jag tror att facebook m fl har mycket bra avtal om elpriserna med Vattenfall, och detta kan man ju vilja diskutera om inte man följer rådande politiskt korrekta tankar.
I Lagen.nu, så sökte jag vattentjänstlagen och under DIR 2017:54 så fångade jag texten: Hur kan åtgärdstakten och återvinning av näringsämnen öka avseende små avlopp?
Svenning kräver med stöd av äganderätten att hans näring från infiltrationen skall komma honom till del, inte att någon annan skall kräva avloppsskiten av honom.
Som det ser ut så stödjer sig Svenskt vatten på DIRektivets återcirkulationsprincip, där man säger att näringen skall återföras till åkrarna. Tyvärr så är det rejält förorenad/ förgiftad näring som kommer tillbaka eftersom kemikalier i stor mängd tillförs i reningsverken, och att dräneringsvatten från hustak och vägar, industrier och sjukhus också återförs. Att tvätta rent vägarna med regnvatten och föra det till reningsverken och säga att det inte påverkar toaavfallet känns som ren lögn. Försiktighetsprincipen för kemikaliecoctailen i detta reningsverksslam borde vara tillräcklig för att man skall låta bli att sprida plastpartiklar, gummmjukgörare,, metaller ner i åkermark, liksom dioxiner, hormonstörande ämnen, läkemedel (50% av läkemedeln går rakt ut i vattnet genom reningsverket, resten blir kvar i slammet), PFAS mm. Tyskland, Schweiz, Holland och USA säger nej till slamspridningen, och därmed näringstillförsel på detta vis. Bränn skiten, t ex i mycket hög temperatur så att de organiska ämnena knäcks upp,  och återvinn näringsämnena därefter  är ett av svaren på frågan om var skall man göra av skiten.
Att först kalla små avlopp för miljöfarliga, och sedan ta hand om näringen i reningsverken och blanda ihop det med gifter och därefter kalla det näring och kretslopp från staden till landsbygd är inte vad jag föreställt mig som kretslopp. Gifterna hör inte hemma på åkrarna, de förstör åkrarna vi ärvde och ger vidare till våra barn, det är inte vi som skall förstöra dem i ekonomisk vinning.
Som jag tolkar frågan med avloppen, har den inget med människors miljö och hälsa att göra, utan enbart en fråga om ekonomi för kommunerna. Projekten går på många tiotals miljoner kronor. För ett projekt på Mjölekusten i Umeå har 1 miljard nämnts för 1400 fastigheter. Det är mycket pengar per fastighet. Därefter kommer kostnader för underhåll av systemen som fastighetsägarna skall betala. Samma taxor gäller över hela kommunerna i de flesta fall, ibland tillämpar man särtaxor.
Människor som inte anser sig har råd att betala för ökade kostnader t ex för en sommarstuga, eller som tvingas från sina hem- jag har fått många desperata mail under dessa 4 år, leder till att bostadsmarknaden sätter fart. Det råder bostadsbrist i Sverige, och att då få folk att flytta ut på landsbygden minskar bristen. Genom bostadsrotation får stat och kommuner in stämpelavgifter och mäklare betalar skatt, folk köper nya bohag, och bygger om eller bygger nya hus.
Även ledningsdragningar och vägbyggen kostar pengar, som fastighetsägarna betalar under tvång. Allt ger skatte- och avgiftsintäkter till kommuner och stat, så varför låta bli att bygga ut på landsbygden. Det finns ju bara en hake, och det är ett argument som kan rättfärdiga vad man gör. Det som brukar framhållas av kommunerna och miljöinspektörerna är att det är de små avloppen som är de stora förorenarna. Om nu allmänheten i gemen tror på detta, så ser stadsborna ingen anledning till att just småhusfolket på landsbygden inte skall betala för att de skitar ner och förstör sjöarna och vattendragen genom näringstillförsel. Successivt har lögnen blivit sanning.
Att påstå  att det är de små avloppen som står för de stora utsläppen, är inte vetenskapligt förankrat, läs t ex Peter Riderstolpes Lunchpresentation för riksdagsmän på sidan om sakkunskap.,
Se även Peters anförande för MMD i samband med förhandlingar om att dra en avlopps och dricksvattenledning i Mälaren till våra 10  områden öster om Köping (Norrmälarstrand kallar Köpings kommun lite flashigt områdena för), för att locka till sig nya bättre bemedlade fastighetsägare, i st för de nuvarande ägarna, som många gånger som barn sprungit i områdena då deras föräldrar slet med att bygga fritidshusen. Oftast var dessa anställda arbetare och tjänstemän på Volvo och Supra, och fastigheterna låg så pass nära att mannen kunde cykla till jobbet eller ta bilen när de fick råd, och familjen var stationerad på sommarstugan.  Dessa har idag oftast inte råd att behålla stugan..
Nu skall områdena hårdexploateras och därmed inhösta pengar åt kommunen i form av ökat permanentboende i kommunen- något som trol inte sker, storstocksholmsbor köper upp fastigheterna till fantasisummor,  Köpingsborna har ingen chans, de har inte gjort bostadskarriär på Stockholmsvis,.
De använder dem som fritidshus, några fler  permanentboende blir det nog inte, så kommunen går miste om jobbskatterna.
Men eftersom det är gratis för kommunerna att driva dessa va projekt, och lagtolkningarna har successivt gett dem rätt att kräva in pengar av fastighetsägarna bara för att de byggt ledningarna, oavsett om det är behov av det eller ej, gör att de fortsätter. Det är som ett kommunalråd i Falun sade till en berörd där “Vi  kan inte låta bli, det är för lönsamt”.
Totalt för Sveriges befolkning är det lönsamt att öka BNP, men för de individer som drabbas är det ytterst smärtsamt med krossad ekonomi och att fördrivas från sitt hem. Men de som berörs, är för få för att ha någon betydelse i det stora hela, de påverkar inte valen, särskilt när det i olika kommuner är olika partier som driver dessa folkfördrivningsprojekt.
Sveriges ledning går ofta ut i världen och fördömer andra länder för hanteringen av deras befolkning. Vi har nu i VA projekten funnit en Sverigemodell för att ta över andras mark och kräva att de står för all infrastruktur, sen kan de dra åt h-vete. De är inte lönsamma om de inte klarar kostnaderna. Jag har talat med ryssar, som säger att så här kan man inte göra där, det är oacceptabelt, en latinamerikan sade att gör man så där hemma, så får man en kula i huvudet. I Finland så protesterade man och vägrade betala VA projekten, så då sade man att då tar man och åtgärdar bara det som behövs, och det är betydligt färre. I Danmark så har inte kommunerna råd att driva va projekten som i Sverige, så då låter man bli. Så gäller även i Norge. Sverige är unikt i många fall.
Hur protestera? Vi kanske skall göra som Arbetarbladet skriver om för Fågelsundet i Tierps kommun: Föreningen hotar sätta upp vägbommar: “Vi har verkligen försökt”. Men hjälper det, i ett annat fall så kallade kommunen på polis och skingrade de som hindrade grävmaskinerna och lastbilarna. Domstolsvägen går det ju inte, och inte heller med medborgarförslag. I domstolarna vinner kommunerna konsekvent och medborgarförslagen röstas bort i fullmäktige av de som tidigare beslutat om VA projekten. Så medborgarna/ undersåtarna får finna sig i att köras bort. Så är det i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *