Köping/ Fullmäktigemöte 21 dec ang Aspholmen, motion resp medborgarförslag om att ompröva VA-projektet

Länk till videoupptagning av mötet.

Fullmäktigemötet 21 dec 2020, tog upp

  • Undanta St Aspholmen från verksamhetsområdet för VA
  • Motion Sd, ompröva beslut om VA
  • Medborgarförslag, upphävande av beslut om VA

BBlat gjorde flera artiklar om mötet.

 

Lars- Göran Carlsson, Roland Karlsson och Anders Segerberg besökte fullmäktigemötet 21 dec i Köping.

Lars- Göran hade i förväg meddelat att vi avsåg att ställa frågor i samband med allmänhetens frågestund. Svaret han fick var att vi var inte välkomna, pga smittorisken för Corona. Lars- Göran påpekade att SKR hade gått igenom lagen och inget finns som hindrar att allmänheten har tillgång till fullmäktiges möten.
Möjligheten däremot att framföra våra åsikter, var inte möjlig att visa på att vi hade rätt till.
Länk till fullmäktiges ordförande som ger svar på frågestund.

Dessa frågor avsåg Lars- Göran att ställa ang medborgarförslaget 2018-06-17: Medborgarförslag 

Roland Karlsson önskade också tala för fullmäktige 

Nu blev det inget sagt ifrån oss.

Däremot så framförde KD, C och Sd sina åsikter ang både motionen och medborgarförslaget.  

När omröstning för resp punkt skulle genomföras begärdes räkning för resp punkt. Rösterna för att ompröva VA förslaget hamnade på 10 röster, mot blev 20.
Därmed beslöts att fortsätta med 2016 års beslutade VA projekt. 


Några reflektioner av Webredaktören:

Fundering 1
Ynkligt ang brevet från ordföranden att inte tillåta oss tala.
Men, vill man inte ha åhörare och att åsikter förs fram så är ju svaret helt i linje med detta.
Beslutar man om att byta befolkning och talar om de små stugorna från 50 talet på Malmön med negativa benämningar så är det ju inte undra på att man inte vill ha några som lyssnar.
Inte heller är väl ord som att nuvarande Malmön-bor o Sundängebor efter VA utbyggnaden tackat för att det är framdraget. De som inte kunde klara kostnaden är ju nu bortkörda och de kommer tiga. Segraren skriver alltid historien, ej de som förlorade.
Både Saaw (M) och Salomonsson (S) sade att inga nya fakta kommit fram som ändrar beslutet år 2016.
Nej, inte om man inte vill lyssna.
Men med fakta på bordet är vi inte förorenaren. Förorenare är och blir Köping i ännu större omfattning när vi blir anslutna med kontinuerliga utsläpp, bräddningar, och slamgödsling. Så fakta är att Salomonssons ord 2016 om att vi är den stora förorenaren är lögn. Vi bidrager med 20 kg fosfor, reningsverk och kommunens områden med 20 000 kg. För andra ämnen är reningsgraden ännu sämre än för fosfor. Det hade inte varit lätt att driva beslutet i mål utan dessa ihopljugna fakta utan några bevis. Domarna har visat att kommunen har rätt att ansluta oss, men det betyder inte att kommunens fakta var vederhäftiga.
Sen var det att förorenaren skall betala. Beslutet blev att vi skall betala, men förorenaren är Köpings reningsverk o efterföljande slamspridning.
Både Saaw och Salomonsson sade att kostnaden var redovisad och inga nya fakta framkommit. Detta sades lätt raljerande till C, Sd och Kd politikerna som vill ompröva beslutet.
Kostnaden skulle vara normal för en villa på en liten tomt inne i stan. Men-anslutnings-kostnaden är väl högst i Västmanland, och blir mycket hög för stora tomter som är vanligt i fritidshusområden.
Ytterligare bevis på den höga kostnaden är att man bosätter sig i angränsande kommuner och ej i Köping, det är för dyrt att köpa tomt där nu.
Kostnaden som är beslutad är uppdelad på mindre delar och inte redovisad som en total. När jag frågade om kostnaden för min tomt veckan efter fullmäktigemötet dec 2016 så var det inga handläggare på VA avdelningen som kunde räkna ut kostnaden. Jag fick till slut hjälp av chefen för miljöavdelningen, Linda. Chefen på VA kontoret, Granberg, hade inte tid.
Fullmäktiges politiker har därför inte kunnat inse vilka kostnader de beslöt om för en enskild fastighetsägare. Det gick inte att räkna ut- jag försökte men det fanns flera sätt att räkna på utan facit i hand.
Så förorenaren var lögn o förbannad dikt. 
Vetskapen om kostnaden likaså. 
Det är dessa fakta som kommit fram, men som inte anses påverka beslutet. 
Varför inte. Jo, M. S. V vill ha en permanentbebyggelse och inte små lådor från 50 talet som fritidshus. Med stolthet framför Salomonsson att nuvarande bebyggelse på Malmön är en positiv utveckling, gentemot 50 tals husen.Liknande utveckling får man på NorrMälarstrand om nuvarande bebyggelse svarar för kostnaden för infrastrukturen för kommande bebyggelse. Det blir för dyrt att ha kvar fritidshusen, och för en del sina hem, så de tvingas sälja.
För St Aspholmen kan jag bara glädjas åt att de slipper anslutningen. Flera mail har varit om St Aspholmen senaste tiden. Argumenten som kommunen anför är giltiga för de flesta husen på alla områdena, oavsett om de ligger på en ö, eller på fastlandet. Det är små hus som i många fall enbart används på somrarna. På vilka sätt är deras utsläpp värre än de på ön?
Fundering 2
Lars-Göran, Roland och jag var på fullmäktigemöte i måndags. Först skulle vi inte få komma in till mötet pga corona, men lagarna tillåter detta. Men vi fick inte yttra oss på allmänhetens frågestund, utan tiga. Välredigerad föreställning av S och M som påpekade att inga nya fakta kommit på bordet sedan beslutet 2016. Nä, inte om öronen är helstängda för andra röster. Men C, Kd och SD hade lyssnat på oss och framförde många synpunkter på Sds motion resp vårt medborgarförslag om att ompröva beslutet.
Nya fakta har definitivt kommit på bordet- vi är inte de stora förorenarna, utan ynkligt små jämfört med dels vad vi kommer släppa ut senare, dels vad kommun och åkrar släpper ut. 20 000 kg gentemot våra 20 kg fosfor. Och detta för fosfor, som reningsverken lyckas bäst med. Sämst ställt är det med läkemedel där 50% går direkt ut i sjön, resten fastnar i slammet och sprids på åkern, för att senare bli den del av födan. Där hamnar inte våra läkemedel, de fastnar för de med infiltration i marken på vår tomt.
Ser man sedan på vad man gör med slammet från reningsverken, så undrar man hur man överhuvudtaget kan tala om för oss att markretentionenen inte fungerar för små avlopp, samtidigt som man tippar av 1000 tals ton på åkermark (1/2 km2) i 1 cm tjockt skit , alldeles intill bäckar, och ovanpå täckdikningar som blir bäckar. Hur kan man ljuga ihop en sådan historia, där HAV fått till uppgift att bevisa att markretentionen inte skall räknas med, samtidigt som naturvårdsverket för slamspridning anger storlek av givor som är mycket mycket mer än vad vi kan åstadkomma, oavsett hur mycket vi i dessa glest befolkade områden springer på toa. Jag uppfattar det idag som en välredigerad politisk åtgärd för att få ut pengar ur landsbygden.
Sen var det St Aspholmen. Den ön med 23? fastigheter tog ur verksamhetsområdet nu, med motiveringen att ön inte används under årets kalla tid, och att de inte har spoltoaletter. Däremot diskmaskiner och duschar etc. LIknande motivering kan ju användas på de flesta stugorna i våra 10 områden, men det biter inte.
För våra områden så sade S toppen att de små stugorna på Malmön från 50-60 talet nu hade ersatts av permanenthus, en positiv omvandling, och att FÄ både  på Malmön och i  Sundänge, ett annat “omvandlingsområde” kontaktat henne och tackat för kommunalt vatten och avlopp.
Undra om de som spreds för vinden, och fick sälja fick någon notering hos henne om deras ilska och frustration.
Så från att vi har varit de stora förorenarna, så skall man nu se i framtiden ett permanetområde, där invånarna är tacksamma för kommunalt VA. Segraren skriver alltid historien.
Sen var det det där med att förorenarna skall stå för kostnaden. Även om vi nu inte är förorenaren, och det är totalt ointressant hur våra vatten och avloppslösningar ser ut och fungerar, så får vi i alla fall bekosta framtidens tätare permanetbebyggelse, dvs dels så skall befolkningen bytas ut, dels skall det avstyckas på många ställen.
EFtersom vi nu skall stå för alla kostnader, så driver man Gerd med många andra från hemmen och fritidshusen, en positiv åtgärd, eftersom dessa småstugor inte är förenliga med 2020 års syn på bebyggelse från M och S topparna.
SDs motion har legat ett längre tag, vårt medborgarförslag i 2,5 år. Den var underskriven av 126 namn, för tidigare upprop hade vi 236 namnunderskrifter på. Totalt finns 235 fastigheter på områdena, så vi är en betryggande majoritet som inte vill ha va lösningen. Att ge svar på ett medborgarförslag skall enligt lagen göras skyndsamt, dock inom 1 år. Lag är inget för kommuner, om de inte vill lyssna.
Fullmäktigemötet, som dessutom lades till i måndags, 21 dec var väl inplannerat just denna dag, då storhelgerna börjar. Jag har fått flera brev från nätverket runt om i landet, att kommuner och andra myndigheter brukar lägga avgörande beslut intill storhelger.
Så visst har vi en rättstillämpning i sverige som liknar Ryssland och andra diktaturer. Märkligt är dock att när jag talat med ryssar i mitt nätverk, bl a från Piteå, så säger de att så här skulle man inte kunna göra i Ryssland, det vore att slå sönder tilliten. En granne från sydamerika, säger att i hans land, Colombia tror jag, så hade en politiker som gjort så här fått en kula i huvudet.
M ledaren fick en påse med en gädda med huvudet borttaget lagd på bilen utomhus. Han polisanmälde saken, eftersom han tyckte att detta utgjorde ett hot, Osagt om det var pga NorrMälarstrand. I GP skrev en politiker en artikel om hot på de som sitter i bygg och miljönämnden och som hanterar va ärenden. Hon önskade förstärkt straff för de som hotar politiker. Men om politiker beslutar om alltför dyra va projekt, eller om att deras avlopp döms ut, utan skäliga motiveringar, beslut som får människor att lämna sina hem och älskade småstugor, om deras ekonomi i många fall raseras, då är detta inte straffbart. Besluten kan enkelt tas i fullmäktige genom att ljuga ihop historier om föroreningar och dåligt vatten, och besluten vinner laga kraft.
I andra länder kallas detta folkfördrivning. I Sverige är detta miljöpolitik för ett renare sverige.
Jag känner mig lögnaktigt utnyttjad och har ingen tilltro till de som beslutat om detta VA projekt.
Vart är vi på väg?

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *